Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế-xã hội TP. Hồ Chí Minh quý I năm 2014
Tổng sản phẩm trên địa bàn (GDP) 3 tháng (quý I/2014) đạt 184.277 tỷ đồng (giá thực tế), tăng 7,7% so với quý I/2013 (quý I/2013 tăng 7,6%).

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GDP) 3 tháng (quý I/2014) đạt 184.277 tỷ đồng (giá thực tế), tăng 7,7% so với quý I/2013 (quý I/2013 tăng 7,6%). Khu vực dịch vụ tăng 8,8%, đóng góp 5,16 điểm phần trăm trong mức tăng trưởng; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 6,1% (công nghiệp tăng 6,2%, xây dựng 5,4%), đóng góp 2,51 điểm phần trăm; khu vực nông lâm thủy tăng 5%, đóng góp 0,04 điểm phần trăm.

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GDP)

 

Trị giá quý I/2014
(Giá thực tế - tỷ đồng)

Cơ cấu (%)

 

Tốc độ phát triển quý I (%)

 

2013 với 2012

2014 với 2013

Tổng số

184.277

100,0

 

107,6

107,7

*Phân theo khu vực kinh tế

 

 

 

 

 

Khu vực nông, lâm, thủy sản

1.446

0,8

 

104,8

105,0

Khu vực công nghiệp và xây dựng

71.452

38,8

 

106,8

106,1

Công nghiệp

64.201

34,9

 

107,2

106,2

Xây dựng

7.251

3,9

 

104,0

105,4

Khu vực dịch vụ

111.418

60,4

 

108,3

108,8

Thương nghiệp

26.631

14,5

 

104,7

107,2

Khách sạn nhà hàng

7.129

3,9

 

116,4

107,0

Vận tải bưu điện

15.844

8,6

 

106,5

114,6

Các ngành khác

61.814

33,5

 

109,5

108,5

Khu vực nông, lâm, thủy sản 1.446 tỷ đồng chiếm 0,8% và tăng 5% (quý I/2013 tăng 4,8%); khu vực công nghiệp - xây dựng 71.452 tỷ đồng chiếm 38,8%, tăng 6,1% (quý I/2013 tăng 6,8%); khu vực dịch vụ 111.418 tỷ đồng, chiếm 60,4%, tăng 8,8% (quý I/2013  tăng 8,3%). Trong đó: ngành vận tải-bưu chính viễn thông tăng 14,6%, ngành thương mại tăng 7,2%, ngành khách sạn nhà hàng tăng 7%.

Chỉ số công nghiệp 3 tháng đầu năm ước tăng 4,9% so với cùng kỳ. Trong đó: công nghiệp khai khoáng giảm 26,1%; công nghiệp chế biến tăng 4,9%; sản xuất phân phối điện tăng 4,5%; cung cấp nước và xử lý rác thải tăng 12,3%.

Giá trị sản xuất xây dựng quý I trên địa bàn thành phố theo giá thực tế ước thực hiện 29.163,9 tỷ đồng, giảm 39,8% so quý IV/2013. Trong đó: kinh tế nhà nước (-39%); kinh tế ngoài nhà nước (-41,1%) và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (-24,7%). Tuy nhiên so quý I/2013 tăng 6,9%, trong đó kinh tế nhà nước tăng 5%; tư nhân tăng 7,2%; đầu tư nước ngoài tăng 6%. Giá trị sản xuất xây dựng quý I trên địa bàn thành phố theo giá so sánh ước thực hiện 24.102,4 tỷ đồng, giảm 40,6% so quý IV/2013, trong đó giá trị sản xuất xây dựng của khu vực kinh tế nhà nước giảm 39,8%; kinh tế ngoài nhà nước giảm 41,8% và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài  giảm 25,7%. So quý I/2013 tăng 5,4% trong đó khu vực nhà nước tăng 3,5%; khu vực tư nhân tăng 5,7%; đầu tư nước ngòai tăng 4,5%.

Tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản quý I ước đạt 2.978,9 tỷ đồng (giá thực tế), tăng 5% so với quý I/2013 (giá trị sản xuất nông nghiệp theo giá cố định năm 1994 đạt 815,3  tỷ đồng, tăng 5,4%  so với năm trước). Trong đó sản xuất nông nghiệp chiếm 81,1%, tăng 3,7%; lâm nghiệp tăng 2,7%; thủy sản chiếm 17,7%, tăng 11,6%. Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 2.416,4 tỷ đồng (theo giá thực tế), tăng 3,7%; trong đó trồng trọt 966,1 tỷ đồng, tăng 3,7%; chăn nuôi 1.187,2 tỷ đồng, tăng 3,8%. Giá trị sản xuất lâm nghiệp quý I đạt 37 tỷ đồng (giá thực tế), tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: khai thác chiếm 96,6%, tăng 2,6%; trồng nuôi rừng tăng 4,7%. Giá trị sản xuất thủy sản quý I đạt 525,5 tỷ đồng (giá thực tế), tăng 11,6% so với cùng kỳ; trong đó nuôi trồng chiếm 73,8%, tăng 12,1%, khai thác chiếm 23,5%, tăng 15,5%.

Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn quý I ước thực hiện 15.570 tỷ đồng, tăng 2,0% so với cùng kỳ năm trước (quý I/2013 tăng 5%). Trong đó: Vốn từ ngân sách thành phố là 2.049,1 tỷ đồng, chỉ bằng 85,3% so với cùng kỳ (quý I/2013 tăng 2,3%) do năm nay kế hoạch vốn giao chậm. Cấp thành phố ước thực hiện 786,2 tỷ đồng, chiếm 38,9%; cấp quận huyện ước thực hiện 1.232,9 tỷ đồng, chiếm 61,1%.

Từ đầu năm đến ngày 15/3, đã có 71 dự án có vốn nước ngoài được cấp giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn thành phố với vốn đăng ký đạt 687,7 triệu USD (vốn điều lệ 474,2 triệu USD). Vốn đầu tư bình quân mỗi dự án đạt 9,7 triệu USD.

Tính từ đầu năm đến 15/3 đã có 4.637 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 6,2% so cùng kỳ; trong đó có 198 doanh nghiệp tư nhân; 491 công ty cổ phần; 3.948 công ty TNHH. Trong đó khu vực nông lâm thủy sản 25 doanh nghiệp; khu vực công nghiệp xây dựng 1.097 doanh nghiệp và khu vực thương mại dịch vụ 3.515 (chiếm 75,8%)

Tổng vốn đăng ký đạt 23.483 tỷ đồng tăng 41,7% so cùng kỳ, trong đó khu vực công nghiệp xây dựng chiếm 26,7%; khu vực thương mại dịch vụ chiếm 68,5%.

Trong 2 tháng đầu năm có 4.164 doanh nghiệp ngưng nghỉ họat động, bằng 91% so số doanh nghiệp tăng trong kỳ (bao gồm doanh nghiệp được cấp mới mã số thuế là 3.486 và doanh nghiệp tái họat động là 1.089), tăng 19,1% so 2 tháng đầu năm 2013. Trong đó có 26 doanh nghiệp thuộc khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, 3.301 công ty TNHH, 509 công ty cổ phần và 319 doanh nghiệp tư nhân.

Nội thương

Ước tính quý I/2014, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ đạt 152.656 tỷ đồng, tăng 12,1% so với quý I/2013. Chia theo thành phần kinh tế: Kinh tế nhà nước 23.253 tỷ đồng, chiếm 15,2%, tăng 23,2%. Kinh tế ngoài nhà nước 122.078 tỷ đồng , chiếm 80%, tăng 10,2%; Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 7.325 tỷ đồng, chiếm 4,8%, tăng 12,4%. Chia theo ngành kinh tế: Thương nghiệp 120.787 tỷ đồng, chiếm 79,1%, tăng 12,4%. Khách sạn, nhà hàng 17.371 tỷ đồng, chiếm 11,4%, tăng 10,5%. Dịch vụ 9.851 tỷ đồng, chiếm 6,5%, tăng 10,3%. Du lịch 4.649 tỷ đồng, chiếm 3%, tăng 16,2%.

Nếu loại trừ yếu tố biến động giá, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ quý I/2014 tăng 7,2 so với cùng kỳ năm trước. 

Doanh thu du lịch (gồm khách sạn và dịch vụ lữ hành)  quý I/2014 ước đạt 6.358 tỷ đồng, chiếm 4,2% trong tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, tăng 12,9% so cùng kỳ.  

Chỉ số giá

Giá tiêu dùng tháng 3 giảm 0,46% so với tháng trước, trong đó có 6/ 11 nhóm hàng giảm là: ăn và dịch vụ ăn uống (-0,84); nhà ở điện nước chất đốt (-0,99), giao thông (-0,25), bưu chính viễn thông (-0,02), giáo dục (-0,01) và văn hóa giải trí du lịch (-0,35); 4 nhóm tăng giá là đồ uống và thuốc lá (+0,17), may mặc mũ nón giày dép (+0,02), thiết bị đồ dùng gia đình (+0,22) và hàng hóa dịch vụ khác (+0,37), nhóm dược phẩm và dịch vụ y tế không có biến động.

Chỉ số giá bình quân 3 tháng đầu năm 2014 tăng 4,57% so với bình quân cùng kỳ năm 2013.

Xuất khẩu

Ước tính quý I, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 6.339,6 triệu USD, giảm 7% so cùng kỳ năm trước (-478,8 triệu USD). Trong đó: kinh tế nhà nước chiếm 32,5%, giảm 4,5% (riêng dầu thô giảm 15,7%); kinh tế ngoài nhà nước chiếm 29,8%, giảm 19,8%, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 37,7%, tăng 3,7%.

Nhập khẩu

Ước tính quý I, kim ngạch hàng hoá nhập khẩu đạt 5.380 triệu USD, giảm 6% so với quý I/2013. Kinh tế nhà nước chiếm 8,8%, tăng 15,6%; Kinh tế  ngoài nhà nước chiếm 54,1%, giảm 11,6%; kinh tế có vốn nước ngoài chiếm 37,1%, giảm 1,2%.

Vận tải hàng hóa và hành khách

Ước tính quý I năm 2014 đạt 14.487 tỷ đồng, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó khu vực nhà nước chiếm 13,2%, tăng 14,9%; ngoài nhà nước chiếm 80,9%, tăng 16,5%, có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 5,9%, tăng 16,7%.

Vận tải hàng hóa, doanh thu quý I ước đạt 9.794,2 tỷ đồng, tăng 15,2% so cùng kỳ. Vận tải đường bộ chiếm 54,9%, tăng 15%. Vận tải đường biển chiếm 36,6%, tăng 15,3%. Khối lượng hàng hóa vận chuyển 3 tháng đầu năm ước đạt 33.745,5 nghìn tấn, tăng 13,6% so cùng kỳ. Hàng hóa luân chuyển ước đạt 13.529,5 triệu tấn.km, tăng 12% so cùng kỳ.

Vận tải hành khách, doanh thu quý I ước đạt 4.692,8 tỷ đồng, tăng 18,5% so cùng kỳ. Vận tải đường bộ chiếm 83%, tăng 17,8%. Số lượt hành khách vận chuyển 3 tháng đầu năm ước đạt 205 triệu lượt người, tăng 11,6%. Hành khách luân chuyển 4.246,5 triệu lượt người.km, tăng 11,8%.

Tổng thu ngân sách Nhà nước 3 tháng ước thực hiện 60.498,3 tỷ đồng, đạt 26,5% dự toán, tăng 16,1% so cùng kỳ. Trong đó thu nội địa 32.190,6 tỷ đồng, đạt 25,9% dự toán, tăng 9% so cùng kỳ; thu từ dầu thô 8.000,5 tỷ đồng, đạt 29,3% dự toán, tăng 3,4% so cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 19.800 tỷ đồng, đạt 26,5% dự toán, tăng 41,4%.

Thu ngân sách nhà nước địa phương 3 tháng ước đạt 10.145,2 tỷ đồng, đạt 24,7% dự toán, tăng 3,5% so cùng kỳ năm 2013.

Tổng chi ngân sách địa phương (trừ tạm ứng) 3 tháng ước thực hiện 7.593,7 tỷ đồng, đạt 18,1% dự toán, tăng 8,5% so cùng kỳ. Chi đầu tư phát triển 2.520,5 tỷ đồng, đạt 22,6% dự toán, tăng 21,6% so cùng kỳ. Chi thường xuyên đạt 5.071 tỷ đồng, tăng 3% so cùng kỳ; trong đó, chi sự nghiệp kinh tế 437 tỷ đồng, tăng 13,2%; chi sự nghiệp giáo dục đào tạo 1.627,4 tỷ đồng, tăng 6,9%; chi sự nghiệp y tế 516,7 tỷ đồng, tăng 22,6%; chi quản lý hành chánh 961,9 tỷ đồng, tăng 7,3%; chi đảm bảo xã hội giảm 36%.

Tín dụng ngân hàng

Tổng vốn huy động trên địa bàn thành phố đến đầu tháng 3 đạt 1.164,5 ngàn tỷ đồng, tăng 1,9% so tháng trước (chỉ số này tháng trước: -2,4%) và tăng 15,1% so với cùng kỳ. Vốn huy động của các Ngân hàng Thương mại cổ phần chiếm 56,8% tổng vốn huy động, tăng 18,4% so cùng kỳ. Vốn huy động bằng ngoại tệ chiếm 15,7%, tăng 4,8% so cùng kỳ. Vốn huy động VNĐ chiếm 84,3% tổng vốn huy động, tăng 17,3% so cùng kỳ. Trong đó, tiền gửi tiết kiệm chiếm 56,4%, tăng 20,4% so với cùng kỳ.

Tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn thành phố đến đầu tháng 3 đạt 946,3 ngàn tỷ đồng, giảm 0,3% so tháng trước, thấp hơn chỉ số của tháng 02 (-0,4%); so với tháng 12/2013 giảm 0,7%; so với tháng cùng kỳ dư nợ tăng 11,2%. 

Dư nợ tín dụng của các Ngân hàng Thương mại cổ phần đạt 522,0 ngàn tỷ đồng, chiếm 55,2% tổng dư nợ, tăng 15,1% so cùng kỳ. Dư nợ tín dụng bằng ngoại tệ đạt 155,6 ngàn tỷ đồng, chiếm 16,4% tổng dư nợ, giảm 13,7% so cùng kỳ. Dư nợ tín dụng bằng VNĐ đạt 790,7 ngàn tỷ đồng chiếm 83,6% tổng dư nợ, tăng 17,9% so cùng kỳ. Dư nợ tín dụng trung dài hạn chiếm 46,0%, tăng 13,5% so cùng kỳ. Dư nợ tín dụng ngắn hạn chiếm 54,0% tăng 9,3% so cùng kỳ.  

Thị trường chứng khoán 

Đến cuối tháng 02/2014, tổng số chứng khoán được phép giao dịch khớp lệnh là 304 gồm 302 cổ phiếu và 2 chứng chỉ quỹ, không thay đổi so với cuối tháng 01/2014. Giá trị thị trường của các chứng khoán niêm yết là 1.035.030,47 tỷ đồng, tăng 22,9% so với cuối năm 2013.

Khối lượng giao dịch của tháng 02/2014 đạt 2.547,84 triệu chứng khoán, tăng 59,6% so với tháng 01/2014. Giá trị giao dịch của tháng đạt 42.143,61 tỷ đồng, tăng 55,9% so tháng 01/2014. Trung bình mỗi phiên có 149,87 triệu chứng khoán được chuyển nhượng với giá trị 2.479,04 tỷ đồng. Khối lượng giao dịch trung bình mỗi phiên tăng 68,9%  và giá trị giao dịch tăng 65,1% so với tháng 01/2014.

Trong năm 2014, VN-Index đạt mức thấp nhất vào ngày 02/01 với 504,51 điểm và đạt mức cao nhất vào ngày 26/02 với 589,81 điểm.

Y tế

Bệnh sốt xuất huyết: Tổng số ca phát hiện 2 tháng đầu năm là 1.872 ca, tăng 8,4% so với cùng kỳ 2013, đã có 01 ca tử vong (giảm 01 ca so cùng kỳ).

Bệnh tay chân miệng: Số ca mắc bệnh trong 2 tháng đầu năm là 1.356 ca, giảm 6,6% so với cùng kỳ năm trước. Không có trường hợp tử vong.

An toàn vệ sinh - thực phẩm: Trong quý I, Ngành Y tế thành phố đã tiến hành thanh tra chuyên ngành 39 cơ sở, phát hiện 14 cơ sở vi phạm. Thanh tra liên ngành 30 cơ sở, phát hiện 15 cơ sở vi phạm. Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 28 cơ cở. Tổng số tiền phạt: 249,7 triệu đồng.

Công tác khám chữa bệnh và điều trị: Ước tổng số lượt người khám chữa bệnh trong quý I là 7,5 triệu lượt, tăng 12,8 % so với cùng kỳ. Số bệnh nhân điều trị nội trú là 340 ngàn lượt, tăng 9,6% so cùng kỳ; bệnh nhân điều trị ngoại trú là 1,5 triệu lượt, tăng 13,2%.

Trật tự an toàn xã hội  (Từ 16/11/2013 đến 15/02/2014)

Vi phạm kinh tế: Đã phát hiện và xử lý là 298 vụ, thu giữ hàng hóa trị giá trên 70,8 tỷ đồng.  Phát hiện 165 vụ vi phạm các quy định bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất kinh doanh tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh giết mổ gia súc, chế biến thực phẩm, các công ty, doanh nghiệp thu gom chất thải và các hệ thống xử lý chất thải. Xử phạt hành chính 58 vụ, nộp kho bạc trên 2,2 tỷ đồng.

Vi phạm hình sự: Đã xảy ra 1.456 vụ, giảm 13,2% so với cùng kỳ năm trước, làm chết 22 người, bị thương 111 người. Đã được điều tra khám phá 955 vụ, bắt 1.186 đối tượng.

Hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội:  Ma túy: Phát hiện 418 vụ vi phạm về ma túy, trong đó: mua bán tàng trữ là 349 vụ bắt 643 tên; sử dụng trái phép các chất ma túy là 69 vụ bắt 180 tên; Mại dâm và các tệ nạn xã hội khác: Đã triệt phá 21 vụ tổ chức mua bán dâm lợi dụng kinh doanh nhà trọ, khách sạn, hớt tóc thanh nữ, massage, karaoke để hoạt động bắt 106 người. Cờ bạc, cá độ: Lập hồ sơ xử lý 248 vụ tổ chức cờ bạc, bắt 1.011 người tham gia, thu giữ trên 1,2 tỷ đồng và một số tài sản khác.

Trật tự an toàn giao thông: Tai nạn giao thông đường bộ: Xảy ra 213 vụ, giảm 12,7% (-31 vụ) so với cùng kỳ năm trước, làm chết 196 người, giảm 12,8%, bị thương 100 người, giảm 12%; Tai nạn giao thông đường sắt: Xảy ra 01 vụ, làm chết 01 người; Tai nạn cháy, nổ: Đã xảy ra 101 vụ cháy, làm chết 2 người, bị thương 8 người. Thiệt hại về tài sản trị giá trên 538 triệu đồng (trong đó có 23 vụ chưa ước tính được thiệt hại). Nguyên nhân cháy chủ yếu do sự cố và vi phạm quy định trong sử dụng điện.Đã xảy ra 01 vụ nổ, làm chết 04 người, bị thương 01 người, chưa ước tính được thiệt hại thành tiền­.

Giải quyết việc làm

Trong quý I/2014, thành phố đã thu hút và giải quyết việc làm cho 69,9 ngàn người, đạt 26,4% kế hoạch, giảm 0,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: số lao động có việc làm ổn định là 43,7 ngàn người, chiếm 62,6% so với số lao động được giải quyết việc làm. Số chỗ làm mới tạo ra là 29 ngàn chỗ làm, đạt 24,2% kế hoạch, tăng 0,4% so cùng kỳ năm trước.

Bảo hiểm thất nghiệp

Từ đầu năm đến ngày 07/3, trên địa bàn thành phố đã có 15 ngàn người đến Trung tâm giới thiệu việc làm thành phố đăng ký thất nghiệp. Số người đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 13,4 ngàn người, giảm 36,3% so cùng kỳ năm trước. Số người đã nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp là 13,9 ngàn người (gồm những trường hợp chưa ra quyết định của năm 2013 chuyển sang), giảm 14,4% so cùng kỳ. Số tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp là 161,9 tỷ đồng. Tư vấn và giới thiệu việc làm cho khoảng 12 ngàn người và hổ trợ học nghề cho 610 người.                                                                                                  

Nguồn: Trích báo cáo tình hình kinh tế xã hội quý I năm 2014

Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh

 

 


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt