Ấn phẩm thống kê
KẾT QUẢ TỔNG ĐIỀU TRA CƠ SỞ KINH TẾ, HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP NĂM 2012 TỈNH LÂM ĐỒNG
Ấn phẩm “Kết quả Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 tỉnh Lâm Đồng” dựa trên cơ sở thông tin từ cuộc Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp theo Quyết định số 1271/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

            Nội dung cơ bản của ấn phẩm phản ánh bức tranh toàn cảnh về số lượng, lao động, qui mô, hoạt động của các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh qua kết quả Tổng điều tra thông qua việc phân tích, đánh giá thực trạng, từ đó rút ra những quy luật biến động, biến đổi của các hiện t­ượng kinh tế - xã hội phục vụ công tác nghiên cứu, quản lý của các cấp, các ngành cũng như các đối tượng dùng tin. Ấn phẩm bao gồm các nội dung sau:

PHẦN I: ĐẶC ĐIỂM, KHÁI NIỆM TRONG TỔNG ĐIỀU TRA CƠ SỞ KINH TẾ, HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP NĂM 2012

I. ĐẶC ĐIỂM CUỘC TỔNG ĐIỀU TRA

II. MỘT SỐ KHÁI NIỆM SỬ DỤNG TRONG TỔNG ĐIỀU TRA

1. Cơ sở kinh tế

2. Doanh nghiệp

3. Cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể

4. Cơ sở hành chính, sự nghiệp

PHẦN II: TỔNG QUAN VỀ CÁC CƠ SỞ KINH TẾ, HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP

I. Khái quát chung

II. Cơ sở sản xuất kinh doanh loại hình doanh nghiệp

1. Sự phát triển cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc loại hình doanh nghiệp

2. Sự phát triển lực lượng lao động trong các cơ sở kinh tế thuộc loại hình doanh nghiệp

3. Kết quả sản xuất kinh doanh của các cơ sở kinh tế doanh nghiệp

4. Mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ sở kinh tế doanh nghiệp năm 2012

III. Cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể

1. Sự phát triển về số lượng cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể

2. Sự phát triển về số lượng và trình độ lao động của kinh tế cá thể    

3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của kinh tế cá thể

4. Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ sở kinh tế cá thể

IV. Cơ sở hành chính sự nghiệp

1. Sự phát triển cơ sở hành chính sự nghiệp

2. Sự phát triển số lượng, trình độ lao động của của các cơ sở hành chính sự nghiệp

3. Kết quả hoạt động của khu vực hành chính sự nghiệp

PHẦN III:  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ CƠ SỞ KINH TẾ, HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP

1. Kết luận

2. Kiến nghị và một số giải pháp phát triển trong thời gian tới

PHẦN IV: SỐ LIỆU KẾT QUẢ TỔNG ĐIỀU TRA CSKT, HC, SN NĂM 2012


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt