Tin tức - Sự kiện
Công văn của Cục Thống kê Lâm Đồng Về việc chấn chỉnh lề lối làm việc theo tinh thần công văn 2874/UBND
- Phổ biến quán triệt cho CBCC trong đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về chế độ công vụ, công chức về tác phong, lề lối làm việc và sinh hoạt của CBCC ; không uống rượu bia trong giờ làm việc và buổi trưa các ngày làm việc ; nâng cao ý thức trong thực thi công vụ, pháp luật về an toàn giao thông… - Việc thực hiện nghiêm túc các quy định trên gắn với công tác thi đua khen thưởng và bình xét, đánh giá xếp loại đảng viên, CBCC hàng năm. - Đơn vị nào để xảy ra trường hợp CBCC vi phạm những quy định trên, thì Thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và lãnh đạo cấp trên.

Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt