Ấn phẩm thống kê
Niên giám Thống kê Lâm Đồng 2012
Niên giám Thống kê lâm Đồng 2012 là ấn phẩm do Cục Thống kê Lâm Đồng biên soạn nhằm công bố thông tin thống kê do tổ chức thống kê nhà nước thực hiện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo quy định pháp luật.

 Niên giám Thống kê lâm Đồng 2012 là ấn phẩm do Cục Thống kê Lâm Đồng biên soạn nhằm công bố thông tin thống kê do tổ chức thống kê nhà nước thực hiện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo quy định pháp luật.  Đây là bộ số liệu phục vụ cho công tác nghiên cứu, đánh giá về tình hình kinh tế-xã hội của địa phương của các nhà quản lý, nhà khoa học cũng như các đối tượng dùng tin khác.

Niên giám Thống kê Lâm Đồng năm 2012 được biên soạn bằng hai thứ tiếng Việt-Anh.

Nội dung ấn phẩm gồm những số liệu cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh Lâm Đồng năm 2005, thời kỳ 2009-2012 (trong đó có một số chỉ tiêu hệ thống từ năm 1995 đến nay) được phân theo theo từng ngành kinh tế, loại hình kinh tế và theo đơn vị hành chính.  Các số liệu đều được thu thập và tính toán theo đúng các phương pháp quy định hiện hành của ngành Thống kê Việt Nam và theo hệ thống biểu mẫu, chỉ tiêu mới thống nhất trong cả nước.

Bố cục Niên giám gồm 13 phần với  340 biểu, bao gồm:

1. Đơn vị hành chính- Đất đai và khí  hậu.

2. Dân số lao động .                

3. Tai khoản quốc gia và ngân sách nhà nước.

4. Đầu tư xây dựng.     

5. Doanh nghiệp.          

6. Nông nghiệp.

7. Công nghiệp.           

8. Thương mại va  dịch  vụ.

9. Chi số gía tiêu dùng (CPI)

10. Vận tải và Bưu  chính Viễn thông.

11. Giáo dục    

12. Y tế, văn hóa  thể thao

13. Mức sống dân cư  và an toàn xã hội.

                                                                                CỤC THỐNG KÊ LÂM ĐỒNG 

 

 


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt