Ấn phẩm thống kê
Kết quả khảo sát mức sống dân cư năm 2011 tỉnh Lâm Đồng
Ấn phẩm "Kết quả khảo sát mức sống dân cư năm 2011 tỉnh Lâm Đồng" dựa trên cơ sở thông tin từ cuộc khảo sát mức sống dân cư năm 2011 do Cục Thống kê Lâm Đồng tổ chức triển khai.

         Ấn phẩm “Kết quả khảo sát mức sống dân cư năm 2011 tỉnh Lâm Đồng”dựa trên cơ sở thông tin từ cuộc khảo sát mức sống dân cư năm 2011 do Cục Thống kê Lâm Đồng tổ chức triển khai.

Nội dung ấn phẩm phân tích, đánh giá thực trạng mức sống dân cư, tình trạng nghèo đói của các tầng lớp dân cư tỉnh Lâm Đồng năm 2011. Ngoài ra còn bao gồm hệ thống số liệu tổng hợp từ kết quả Khảo sát mức sống năm 2011, số liệu đảm bảo độ tin cậy và được sử dụng trong công tác quản lý cũng như nghiên cứu. Ấn phẩm bao gồm các nội dung sau:

Phần thứ nhất: KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ- XÃ HỘI NĂM 2011 TỈNH LÂM ĐỒNG

Phần thứ hai: KẾT QUẢ KHẢO SÁT MỨC SỐNG HỘ DÂN CƯ NĂM 2011  TỈNH LÂM ĐỒNG

I. Khái quát về cuộc Khảo sát mức sống hộ dân cư năm 2011.

II. Các kết quả chủ yếu Khảo sát mức sống hộ dân cư năm 2011

1- Đặc điểm nhân khẩu học chủ yếu của hộ gia đình

2- Việc làm       

3- Mức sống, nghèo đói và bất bình đẳng

3.1- Thu nhập

3.2- Chênh lệch thu nhập và phân hóa giàu nghèo

ĐÁNH GIÁ CHUNG

Phần thứ ba: KẾT QUẢ SỐ LIỆU TỔNG HỢP VỀ KHẢO SÁT MỨC SỐNG DÂN CƯ NĂM 2011


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt