Ấn phẩm thống kê
Kết quả chủ yếu Điều tra biến động dân số và KHHGĐ 1/4/2011
Ấn phẩm "Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình 1/4/2011 tỉnh Lâm Đồng các kết quả chủ yếu" dựa trên cơ sở thông tin từ cuộc điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình (BĐDS-KHHGĐ) 1/4/2011 do Cục Thống kê Lâm Đồng tổ chức triển khai.

         Nội dung ấn phẩm phân tích, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu dân số chủ yếu, xu hướng biến động cũng như các đặc trưng kinh tế- xã hội của dân số. Ngoài ra còn bao gồm hệ thống số liệu tổng hợp từ kết quả điều tra BĐDS-KHHGĐ 1/4/2011, số liệu đảm bảo độ tin cậy và được sử dụng trong công tác quản lý cũng như nghiên cứu. Ấn phẩm bao gồm các nội dung sau:

PHẦN I: TIẾN HÀNH CUỘC ĐIỀU TRA

PHẦN II: KẾT QUẢ CHỦ YẾU

I. QUY MÔ VÀ CƠ CẤU DÂN SỐ

II. TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

III. GIÁO DỤC

IV. KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH VÀ SỨC KHỎE SINH SẢN

V. MỨC SINH

VI. MỨC ĐỘ CHẾT

VII. DI CƯ VÀ CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA NGƯỜI DI CƯ

PHẦN IIISỐ LIỆU TỔNG HỢP SUY RỘNG ĐIỀU TRA BĐDS-KHHGĐ 1/4/2011 TỈNH LÂM ĐỒNG


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt