Ấn phẩm thống kê
Thực trạng lao động và việc làm tỉnh Lâm Đồng 2011
Ấn phẩm "Thực trạng Lao động và việc làm tỉnh Lâm Đồng 2011" dựa trên cơ sở thông tin từ cuộc điều tra lao động và việc làm năm 2011 do Cục Thống kê Lâm Đồng tổ chức triển khai.

Nội dung ấn phẩm phân tích, đánh giá thực trạng lao động và việc làm của tỉnh năm 2011 và một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực. Ngoài ra còn bao gồm hệ thống số liệu tổng hợp từ kết quả điều tra lao động và việc làm năm 2011, số liệu đảm bảo độ tin cậy và được sử dụng trong công tác quản lý cũng như nghiên cứu. Ấn phẩm bao gồm các nội dung sau:

PHẦN I: CÁC ĐỊNH NGHĨA VÀ KHÁI NIỆM VỀ LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM

PHẦN II: THỰC TRẠNG  LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM NĂM 2011 TỈNH LÂM ĐỒNG

1. Một số thông tin về nhân khẩu:

2.  Dân số hoạt động kinh tế hay lực lượng lao động

2.1 Quy mô và phân bố lực lượng lao động

2.2 Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động

2.3 Đặc trưng của lực lượng lao động

a. Tuổi

b. Trình độ chuyên môn kỹ thuật

3. Lao động có việc làm

3.1 Lao động có việc làm theo nghề nghiệp

3.2 Lao động có việc làm theo ngành kinh tế

3.3 Lao động có việc làm theo loại hình kinh tế

3.4 Lao động thiếu việc làm

4. Thất nghiệp

4.1 Mức thất nghiệp

4.2 Tỷ lệ thất nghiệp

5. Dân số không hoạt động kinh tế

PHẦN III: SỐ LIỆU TỔNG HỢP SUY RỘNG ĐIỀU TRA LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM NĂM 2011 TỈNH LÂM ĐỒNG


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt