Ấn phẩm thống kê
Mức sống dân cư tỉnh Lâm Đồng năm 2002, 2004, 2006, 2008
Ấn phẩm "Mức sống dân cư tỉnh Lâm Đồng" dựa trên cơ sở thông tin từ cuộc khảo sát mức sống dân cư các năm 2002, 2004, 2006 và năm 2008 do Cục Thống kê Lâm Đồng tổ chức triển khai.

Nội dung ấn phẩm phân tích, đánh giá thực trạng mức sống dân cư, tình trạng nghèo đói của các tầng lớp dân cư tỉnh Lâm Đồng năm 2008 và so sánh với các năm 2002, 2004, 2006. Ngoài ra còn bao gồm hệ thống số liệu tổng hợp từ kết quả Khảo sát mức sống từ năm 2002 đến năm 2008, số liệu đảm bảo độ tin cậy và được sử dụng trong công tác quản lý cũng như nghiên cứu. Ấn phẩm bao gồm các nội dung sau:

PHẦN I: KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH KINH TẾ- XÃ HỘI TỈNH LÂM ĐỒNG

PHẦN II: THỰC TRẠNG  MỨC SỐNG DÂN CƯ TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2008

1. Khái quát về khảo sát Mức sống Hộ gia đình năm 2002, 2004, 2006 và năm 2008

2. Đặc điểm nhân khẩu học chủ yếu của hộ gia đình

3. Giáo dục

4. Y tế và chăm sóc sức khoẻ

5. Lao động và việc làm

6. Mức sống, nghèo đói và bất bình đẳng

6.1. Thu nhập

6.2. Chi tiêu

6.3. Tiêu dùng chủ yếu

a. Về mặc

b. Nhà ở, điện nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường

c. Tài sản cố định và đồ dùng lâu bền

d. Đi lại và thông tin liên lạc phục vụ đời sống

6.4. Chênh lệch thu nhập và phân hoá giàu nghèo

PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

I. KẾT LUẬN

II. KHUYẾN NGHỊ

PHẦN IV: KẾT QUẢ SỐ LIỆU TỔNG HỢP VỀ KHẢO SÁT MỨC SỐNG HỘ GIA ĐÌNH  NĂM 2002, 2004, 2006 VÀ SƠ BỘ 2008


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt