Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2022 huyện Di Linh
Trích từ báo cáo Kinh tế - Xã hội 9 tháng năm 2022 của Chi cục Thống kê huyện Di Linh

              I. LĨNH VỰC KINH TẾ

1. Tài chính - Tín dụng:

Trong 9 tháng năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn đang phục hồi và phát triển nhanh trên tất cả các lĩnh vực; dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện được kiểm soát tạo tiền đề cho nền kinh tế phát triển. Do vậy công tác thu ngân sách trên địa bàn thực hiện khá tốt, tăng mạnh so với cùng kỳ và vượt dự toán năm 2022, dự ước thu ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2022 đạt 414,5 tỷ đồng, đạt 127,5% dự toán năm 2022, tăng 59,8% so với cùng kỳ.

Chi ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2022 ước đạt 604,5 tỷ đồng, bằng 75,4% dự toán năm, tăng 12,4% so với cùng kỳ.

Các tổ chức tín dụng trên địa bàn tiếp tục triển khai các chủ trương, chính sách, tăng cường cho vay phát triển sản xuất, đáp ứng được nhu cầu vốn của doanh nghiệp và nhân dân. Ước doanh số cho vay 9 tháng năm 2022 đạt 5.048,4 tỷ đồng, tăng 8,2% so với cùng kỳ. Số dư nợ là 6.496,5 tỷ đồng, bằng 98,7% so với cùng kỳ.

2. Đầu tư xây dựng:

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 của huyện Di Linh là 167.046 triệu đồng trên tổng mức đầu tư là 517.004 triệu đồng cho 244 công trình. Ước 9 tháng năm 2022, tổng vốn đầu tư công thực hiện được 125.995 triệu đồng, đạt 75,4% kế hoạch, tăng 1,05% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn ngân sách cấp huyện thực hiện được 91.643 triệu đồng, đạt 72,4% kế hoạch, tăng 13,3% so với cùng kỳ; vốn ngân sách cấp tỉnh thực hiện được 34.353 triệu đồng, đạt 84,9% kế hoạch, bằng 78,4% so với cùng kỳ. Các công trình đầu tư thực hiện chủ yếu tập trung vào giao thông nông thôn và trường học.

3. Sản xuất nông nghiệp:

3.1 Trồng trọt:

- Cây hàng năm: Vụ Đông Xuân năm 2022 gieo trồng được 1.810 ha, tăng 4% so với vụ cùng kỳ. Trong đó cây lúa là cây trồng chính trong vụ, diện tích gieo cấy được 1.102,4 ha, đạt 98,1% kế hoạch, bằng 95,4% so với vụ cùng kỳ; năng suất lúa thu hoạch đạt 53,11 tạ/ha, sản lượng lúa thu được 5.855 tấn, đạt 98,6% kế hoạch, bằng 90% so với vụ Đông Xuân 2021.

Sản xuất vụ Hè Thu: Tổng diện tích cây hằng năm vụ hè thu gieo trồng được 1.437 ha, tăng 1,1% so vụ cùng kỳ. Đến nay công tác thu hoạch thực hiện được 1.299 ha, đạt 90% diện tích gieo trồng. Trong đó cây ngô là cây trồng chính trong vụ, diện tích gieo cấy được 655 ha, đạt 100,7% kế hoạch, bằng 100,5% so với vụ cùng kỳ; ước năng suất ngô bình quân đạt 52tạ/ha, sản lượng ngô ước đạt 3.406 tấn, tăng 1,2% so với cùng kỳ.

Sản xuất vụ Mùa: Đến nay, tiến độ gieo trồng vụ Mùa thực hiện được 2.773 ha, bằng 100,2% so với vụ cùng kỳ. Trong đó cây lúa nước gieo trồng được 2.055 ha, bằng 99,3% kế hoạch và cùng kỳ; cây ngô gieo trồng được 177 ha; rau các loại gieo trồng được 233 ha; hoa các loại gieo trồng được 25 ha.

- Cây lâu năm: Tổng diện tích cây lâu năm trên địa bàn huyện đến nay ước đạt 54.595 ha, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong 9 tháng, công tác trồng xen, trồng tái canh, ghép cải tạo các loại cây trồng thực hiện được 2.419 ha. Trong đó:

Cây cà phê là cây trồng chủ lực trên địa bàn huyện, với diện tích hiện có 44.923,2 ha, chiếm 82,3% diện tích cây lâu năm toàn huyện. Diện tích chuyển đổi tái canh thực hiện được 1.801,9 ha, bằng 99,6% so với cùng kỳ (diện tích cà phê trồng tái canh được 1.111,99 ha, ghép cải tạo được 689,91 ha).

Cây chè: Tổng diện tích chè đạt 483,7 ha, bằng 95,1% so với cùng kỳ; ước sản lượng chè búp tươi thu được 3.090 tấn, tăng 2,5% so với cùng kỳ.

Cây tiêu: Tổng diện tích cây tiêu của huyện hiện có 557,9 ha, bằng 99,8% so cùng kỳ, sản lượng tiêu thu được 1.997,1 tấn, tăng 3% so cùng kỳ.

Cây ăn quả các loại trên địa bàn huyện chủ yếu được trồng xen với diện tích quy đổi được 7.906 ha, tăng 12,4% so với cùng kỳ. Diện tích trồng mới cây ăn quả đạt 617,1 ha, bằng 49,7% so với cùng kỳ, bao gồm sầu riêng 329 ha, bơ 59 ha, mắc ca 229,1 ha.

Cây Dâu tằm: Toàn huyện hiện có 687,1 ha dâu tằm, tăng 4,2% so với cùng kỳ; Sản lượng lá dâu ước thu được 12.079 tấn, tăng 7,3% so với cùng kỳ.

3.2 Chăn nuôi:

           Tình hình chăn nuôi trong 9 tháng năm 2022 trên địa bàn huyện nhìn chung ổn định. Công tác phòng chống dịch bệnh được ngành chức năng tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ, tăng cường kiểm tra, giám sát, theo dõi chặt chẽ, do vậy trên địa bàn huyện không có dịch bệnh xuất hiện.

           Tổng đàn trâu hiện có 1.076 con, tăng 19% so với cùng kỳ; sản lượng thịt trâu hơi xuất chuồng ước đạt 90,4 tấn, tăng 11,1% so với cùng kỳ. Tổng đàn bò có 4.841 con, bằng 99,2% so với cùng kỳ; trong đó bò sữa có 892 con, bằng 87,6% so với cùng kỳ. Sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng ước đạt 418,2 tấn, tăng 5,1%; sản lượng sữa tươi ước đạt 2.421 tấn, bằng 96,6% so với cùng kỳ. Tổng đàn lợn có 31.730 con, tăng 12,3% so cùng kỳ; sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt 4.502,5 tấn, tăng 1,2% so với cùng kỳ. Tổng đàn gia cầm hiện có 1.650 ngàn con, bằng 87,5% so cùng kỳ; sản lượng thịt hơi xuất chuồng trong ước thu được 3.712 tấn, bằng 97,2% so với cùng kỳ, trứng gia cầm ước thu được 242.200 ngàn quả, bằng 98,6% so cùng kỳ. Trong đó, đàn gà có 485 ngàn con, bằng 63,1% so cùng kỳ; sản lượng thịt gà ước 9 tháng thu được 2.261 tấn, bằng 72,6% so với cùng kỳ, trứng gà ước 9 tháng thu được 19.114 ngàn quả, bằng 59,7% so với cùng kỳ.

             4. Sản xuất lâm nghiệp:

Công tác quản lý, chăm sóc, bảo vệ rừng thường xuyên được quan tâm triển khai thực hiện. Diện tích giao khoán QLBV rừng được duy trì trên 76.908,22 ha/2.676 hộ và 09 tập thể (trong đó, nguồn ngân sách tỉnh là 47.640,06ha, nguồn chi trả DVMTR là 29.268,16 ha). Phòng chống cháy rừng được thực hiện nghiêm túc, từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện không xảy ra cháy rừng.

Trong 9 tháng năm 2022, toàn huyện xảy ra 10 vụ vi phạm các quy định về quản lý bảo vệ rừng, giảm 05 vụ so với cùng kỳ. Trong đó: phá rừng trái phép 02 vụ/3.270m2; khai thác rừng trái phép 02 vụ/26,58 m3 gỗ các loại; vận chuyển lâm sản trái phép 03 vụ/2,948 m3 gỗ; tàng trữ lâm sản trái phép 02 vụ/1,7 m3; VPQĐ về quản lý hồ sơ trong vận chuyển lâm sản 01 vụ. Đã xử lý 09 vụ, thu nộp ngân sách 67.250.000 đồng, tịch thu 4,703 m3 gỗ các loại; chưa xử lý 01 vụ do chưa xác định được đối tượng vi phạm.

5. Sản xuất thủy sản:

Tình hình nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện tiếp tục duy trì trên diện tích 131 ha, với khoảng 800 cơ sở nuôi. Ngoài ra có 01 chi nhánh của Tổng công ty thủy sản Việt nam nuôi cá Tầm tại hồ Kala - Bảo Thuận và 30 hộ nuôi trên hồ với tổng số lồng hiện có 244 lồng, tổng thể tích lồng là 32.760 m3. Sản lượng thủy sản ước 9 tháng năm 2022 thu được 970 tấn cá các loại, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2021.

6. Sản xuất công nghiệp:

Trong 9 tháng năm 2022, sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện tiếp tục hoạt động ổn định và tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) ước tính quý 3/2022 đạt 48.382 triệu đồng, tăng 9,61% so với quý 3/2021. Lũy kế 9 tháng năm 2022, giá trị sản xuất đạt 144.576 triệu đồng, tăng 6,0% so với 9 tháng năm 2021. Cụ thể chia ra ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 141.703 triệu đồng, tăng 6,01% so với cùng kỳ; ngành công nghiệp sản xuất điện, nước đá đạt 2.873 triệu đồng, tăng 5,53% so với cùng kỳ năm 2021.

7. Thương mại - dịch vụ:

Hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn huyện trong 9 tháng đầu năm 2022 diễn biến thuận lợi. Giá cả hàng hóa và dịch vụ tương đối bình ổn, hàng hóa lưu chuyển và doanh thu dịch vụ ổn định, không có hiện tượng găm hàng, đầu cơ tăng giá trong dịp tết Nguyên đán cũng như trong tình hình dịch bệnh covid-19. Ngành dịch vụ tiếp tục phát triển mạnh sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát. Hoạt động vận tải đáp ứng tốt nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa trên địa bàn huyện. Dự ước 9 tháng năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ đạt 2.460 tỷ đồng, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2021.

II. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI

1. Văn hóa - Thông tin - Thể thao:

Ngành văn hóa huyện thực hiện tốt công tác tuyên truyền, thông tin cổ động các nhiệm vụ chính trị, ngày lễ trọng đại và kỷ niệm của địa phương, đất nước thông qua các hình thức trực quan, sinh động; công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được thực hiện nghiêm túc. Phối hợp tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật do tỉnh tổ chức; phối hợp tổ chức các chương trình, buổi giao lưu văn hóa, nghệ thuật tại các xã, thị trấn. Phong trào thể dục - thể thao được duy trì và thu hút được nhiều tầng lớp nhân dân tham gia; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện trong cộng đồng.

2. Giáo dục - đào tạo:

Duy trì thực hiện tốt kỷ cương, nền nếp, chất lượng dạy và học; đảm bảo tiến độ chương trình năm học 2021-2022 và các yêu cầu phòng chống dịch Covid-19. Các trường học trên địa bàn huyện đã tổ chức thực hiện khai giảng năm học mới 2022 - 2023 theo kế hoạch của tỉnh. Toàn huyện có 84 trường học, bao gồm 28 trường mầm non, 28 trường tiểu học, 03 trường TH-THCS, 19 trường THCS, 06 trường THPT. Đến nay có 63/79 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 79,75%.

3. Hoạt động Y tế:

Ngành y tế huyện tiếp tục tăng cường các biện pháp quản lý chuyên môn, duy trì và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân. Chủ động giám sát, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết và các chương trình y tế quốc gia. Tổ chức chiến dịch tiêm vắcxin phòng bệnh Covid-19.

Tổng lượt khám chữa bệnh toàn huyện từ đầu năm đến nay là 124.847 lượt, bằng 90,4% so với cùng kỳ. Tình hình mắc bệnh: sốt xuất huyết 399 trường hợp; bệnh lao mới 38 trường hợp; nhiễm HIV mới 12 trường hợp; bệnh tay chân miệng 18 trường hợp; tiêu chảy 115 trường hợp; cúm 246 trường hợp; viêm hô hấp trên 215 trường hợp. 

Tình hình dịch bệnh Covid-19: Tính đến ngày 15/9/2022, tổng số số ca F0 trên toàn huyện là 14.620 ca; trong đó đang điều trị 40 ca; tử vong 26 ca. Công tác tiêm vắc xin Covid-19 đến nay cho đối tượng trên 18 tuổi, mũi 1: 112.475 liều, đạt 100,18%; mũi 2: 113.724 liều, đạt 101,3%; mũi 3: 77.185 liều, đạt 97,2%; mũi 4: 22.533 liều, đạt 76,5%. Đối tượng từ 12 đến dưới 18 tuổi, mũi 1: 18.558 liều, đạt 102,4%; mũi 2: 17.932 liều, đạt 98,98%; mũi 3: 13.464 liều, đạt 93,9%. Đối tượng từ 5 đến dưới 12 tuổi, mũi 1: 20.477 liều, đạt 99,15%; mũi 2: 17.362 liều đạt 84,42%.

4. Thực hiện chính sách, an sinh xã hội:

           Các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện được chú trọng quan tâm thực hiện. Các đối tượng BTXH được chi trả trợ cấp đầy đủ, đúng thời gian quy định. Trong 9 tháng năm 2022, tổng số tiền trợ cấp được 2.222 triệu đồng.

           Thực hiện các chính sách người có công trên địa bàn huyện, các hộ gia đình chính sách, người có công được quan tâm trợ cấp và thăm hỏi đúng chế độ và thời gian quy định. Tổng số tiền và quà trợ cấp, thăm hỏi, chế độ mai táng phí trong 9 tháng được 2.441 triệu đồng. Chi trả chế độ trợ cấp hàng tháng đối với người có công với tổng số tiền trên 21 tỷ đồng.

            Công tác chăm lo cho người nghèo được thường xuyên quan tâm. Từ đầu năm đến nay, ngành chức năng của huyện cùng các nhà tài trợ đã chi trả trợ cấp và tặng quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 4.477,9 triệu đồng. UBND huyện tổng kết Chương trình MTQG giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 và Công tác giảm nghèo năm 2021; ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2022.

             5. Công tác giảm nghèo:

Công tác bảo trợ xã hội: Trong 9 tháng năm 2022 ngành chức năng đã thực hiện trợ cấp Tết cho 4.050 đối tượng bảo trợ xã hội; hỗ trợ 28.185 kg gạo cho 539 hộ gia đình có nguy cơ thiếu đói trong dịp tết Nguyên đán 2022; thăm và tặng quà đối với 123 công dân tròn 90 tuổi và 11 công dân tròn 100 tuổi; hỗ trợ đột xuất cho 3 gia đình gặp khó khăn do tai nạn, hỏa hoạn, thiên tai; thăm hỏi tặng 15 suất quà tại các xã Hoà Trung, Hòa Bắc, Hòa Nam.

Công tác chính sách người có công: Thực hiện các chính sách người có công trên địa bàn huyện, trong dịp tết Nguyên đán 2022, UBND huyện tổ chức thăm, chúc Tết và tặng quà: cho 01 mẹ Việt Nam anh hùng; quà Chủ tịch nước cho 955 người có công; quà tiêu biểu cho 84 người có công; trợ cấp Tết từ ngân sách cho 1.215 người có công với cách mạng, thân nhân, thương binh ...

Công tác giảm nghèo: Công tác chăm lo cho người nghèo được thường xuyên quan tâm. Nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, ngành chức năng chi trả trợ cấp Tết từ ngân sách cho 2.222 hộ nghèo, 2.691 hộ cận nghèo. Trợ cấp tết từ nguồn Quỹ vì người nghèo của tỉnh cho 2.222 hộ nghèo. Vận động các nhà tài trợ tặng 150 phần quà cho 80 hộ nghèo, 20 phần quà cho các học sinh nghèo, 100 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bảo Thuận, Gung Ré, Đinh Lạc ....

6. Tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông:

Trong 9 tháng năm 2022, công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững và ổn định. Tiếp tục phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra các địa bàn, đối tượng. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông luôn được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Trong 9 tháng năm 2022, trên địa bàn huyện xảy ra 07 vụ tai nạn giao thông, giảm 01 vụ so với 9 tháng năm 2021 (07/08 vụ); làm chết 07 người, bị thương 03 người.


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt