Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2022 huyện Đạ Huoai
Trích từ báo cáo Kinh tế - Xã hội 9 tháng năm 2022 của Văn phòng Thống kê huyện Đạ Huoai – Chi cục Thống kê Khu vực Đạ Huoai – Đạ Tẻh – Cát Tiên.

              I. TÌNH HÌNH SN XUT KINH DOANH VÀ HOT ĐỘNG CA MT S NGÀNH, LĨNH VC KINH T CH YU

1. Tài chính, tín dng

Tng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyn trong 9 tháng năm 2022 ước đạt 178.654 triu đồng, tăng 64,1% so vi cùng k và đạt 119,7% kế hoạch.

- Tng thu ngân sách địa phương trong 9 tháng năm 2022 ước đạt 445.080 triu đồng, tăng 8,5% so vi cùng k và đạt 126,9% kế hoạch.

- Tng chi ngân sách địa phương 9 tháng năm 2022 ước đạt 248.333 triu đồng, gim 24,3 % so vi cùng k và đạt 70,8% kế hoạch.

- Tng doanh s cho vay trong 9 tháng năm 2022 ước đạt 1.119.693 triệu đồng, tăng 22,62% so vi cùng k và đạt 82,9% kế hoạch.

- Tng thu n trong 9 tháng năm 2022 ước đạt 973.369 t đồng, tăng 18,5% so vi cùng k và đạt 88,5% kế hoạch.

2. Đầu tư, xây dng:

Kế hoch ngun vn đầu tư xây dng cơ bn thuc ngun vn ngân sách Nhà nước năm 2022 đến nay là 264.834 triu đồng, trong đó: ngun vn ngân sách Trung ương và ngân sách tnh là 197.054 triu đồng, chiếm 74,41% kế hoch vn và ngun vn ngân sách huyn là 67.780 triu đồng, chiếm 25,59% kế hoch vn. Tng s công trình hin có là 22 công trình, trong đó có 09 công trình khi công mi và 13 công trình chuyn tiếp.

Khi lượng thc hin ngun vn đầu tư xây dng cơ bn thuc ngun vn ngân sách nhà nước trong 9 tháng năm 2022 ước đạt 93.825 triu đồng, gim 8,1% so vi cùng k và đạt 35,4% kế hoạch.

3. Hot động ca doanh nghip:

Trong 9 tháng năm 2022, hot động sn xut kinh doanh ca các doanh nghip trên địa bàn huyn khá n định và đang tng bước hi phc kinh tế sau dch Covid - 19. Đến thi đim đầu tháng 9/2022 trên địa bàn huyn có 125 doanh nghip đang hot động, 09 doanh nghip thành lp mi và có 15 doanh nghip đã gii th.

4. Sn xut nông, lâm nghip và thy sn

4.1. Sn xut nông nghip:

Tng din tích gieo trng trên địa bàn huyn trong 9 tháng năm 2022 ước đạt 14.443,5 ha, gim 0,7% so vi cùng k và đạt 99% KH. Trong đó: cây lương thc ước đạt 187,9 ha, gim 17,4% và đạt 84,8% KH; cây lâu năm ước đạt 14.187,7 ha, gim 0,5% so vi cùng k và đạt 99,3% KH.

- Thu hoch v Đông Xuân: Tng din tích được thu hoch là 73,8 ha, gim 6,6% vi cùng k, trong đó: cây lúa là 26,5 ha, gim 12,3% so vi cùng k; cây bp là 21,1 ha, gim 10,6% so vi cùng k.

- Thu hoch v Hè Thu: Tng din tích thu hoch là 83,6 ha, gim 14,4% so vi cùng k. Trong đó: cây lúa 54,2 ha, gim 6,1% so vi cùng k; cây bp 14,9 ha, gim 25,2% so vi cùng k.

- Sn xut v Mùa: Hin nay, các din tích cây hàng năm v Mùa cơ bn đã được nông h xung ging xong vi tng din tích ước đạt 107,6 ha, gim 13,9% so vi cùng k và đạt 89,9% KH.

Nhìn chung các din tích cây trng được người sn xut quan tâm đầu tư chăm sóc và phòng tr sâu bnh ngay t đầu nên cây phát trin tt. T đầu mùa mưa đến nay chưa có din tích b ngập úng lâu ngày làm thit hi đến cây trng.

Ước tính tng din tích cây lâu năm trên địa bàn huyn hin có là 14.187,4 ha, gim 0,8% so vi cùng k và đạt 99,1% kế hoạch. Trong đó cây ăn qu đạt 5.096,1 ha, tăng 4,9% so vi cùng k và bằng 95,2% kế hoạch.

4.2. Chăn nuôi:

Trong 9 tháng năm 2022, công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn huyện được thực hiện tốt. Công tác tiêm phòng, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, vận chuyển gia súc, gia cầm, sản phẩm động vật ra vào huyện đã được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo ngăn chặn giảm thiểu khả năng lây lan dịch bệnh, sản phẩm chăn nuôi đảm bảo an toàn thực phẩm. Tính đến thi đim đầu tháng 9/2022, ước s con hin có: Đàn trâu 100 con; đàn bò 1.714 con; đàn heo 25.052 con; đàn dê 189 con; đàn gia cm 142,3 ngàn con.

4.3. Lâm nghip

Din tích giao khoán và bo v rng: Tng din tích rng giao khoán bo v và được hưởng chính sách chi tr DVMTR trên địa bàn huyn đến thi đim đầu tháng 9/2022 là 25.265,5 ha, gim 0,2% so vi cùng k.

Tình trng vi phm lâm lut: Tng s v vi phm phát hin trong 9 tháng năm 2022 là 16 v, gim 10 v so vi cùng k; lâm sn thit hi: 16,5 m3 g, gim 8,4 m3 so vi cùng k.

Trng cây phân tán: Ước tính tng s cây phân tán đã được trng là 11,2 ngàn cây, tăng 72,9% so vi cùng k.

Chăm sóc rng trng: Ước s din tích rng trng được chăm sóc là 132 ha, gim 7%% so vi cùng k và đạt 100% KH.

Khi lượng ci khai thác: Sn lượng ci khai thác trong 9 tháng năm 2022 ước đạt 5.640 ste, gim 12,3% so vi cùng k và đạt 75,2% kế hoạch.

4.4. Thy sn:

Ước tng din tích nuôi trng thy sn trên địa bàn huyn đến đầu tháng 9/2022 là 47,5 ha, gim 4% so vi cùng k. Sn lượng sn phm thu hoch trong tháng 9/2022 ước đạt 5,0 tn, gim 3,8% so vi cùng k. Tính chung 9 tháng năm 2022 sn lượng thy sn ước đạt 74,9 tn, gim 3,0% so vi cùng k và đạt 73,4% kế hoạch.

5. Sn xut công nghip:

Trong 9 tháng năm 2022, hot động sn xut công nghip trên địa bàn huyn rt thun li t nguyên vt liu đầu vào, nhân công, Nhng ngành phát trin mnh và n định nht như: các sn phm t st, thép, nhôm; khai thác đá xây dng; sn xut gch... Tuy nhiên, bên cnh đó có nhng sn phm có khi lượng sn xut thp hơn so vi cùng k như: gi tre, gi mây. Giá tr sn xut công nghip theo giá so sánh năm 2010 trong 09 tháng năm 2022 ước đạt 496.490 triu đồng, tăng 7,3% so vi cùng k và đạt 69,1% kế hoạch. Giá tr sn xut công nghip theo giá thc tế trong 9 tháng năm 2022 ước đạt 783.481 triu đồng, tăng 14,9% so vi cùng k và đạt 74,8% kế hoạch.

6. Thương mi - Dch v - Vn ti

Trong 9 tháng năm 2022, lưu thông hàng hóa trên thị trường không còn chịu tác động quá lớn của dịch bệnh Covid-19, khi dịch bệnh đã được kiểm soát, các hoạt động sản xuất, sinh hoạt của người dân dần hồi phục, nhu cầu hàng hóa ngày càng tăng. Những tháng đầu năm 2022, giá xăng - dầu điều chỉnh tăng liên tục qua các kỳ kéo theo các mặt hàng lương thực, thực phẩm, nguyên nhiên liệu thiết yếu phục vụ sản xuất (phân bón, thức ăn chăn nuôi…) tăng. Tng mc bán l hàng hóa trong 9 tháng năm 2022 ước đạt 885.400 triu đồng, tăng 7,2% so vi cùng k và đạt 68,1% kế hoạch.

Lượng khách du lch trong 9 tháng năm 2022 ước đạt 16.404 lượt, tăng 103,1% so vi cùng k và đạt 109,4% KH. Lượng khách quc tế du lch trong 9 tháng năm 2022 ước đạt 441 lượt, tăng 51,5% so vi cùng k.

Khi lượng vn ti hàng 9 tháng năm 2022 ước đạt 275,5 ngàn tn, tăng 22,8% so vi cùng k và đạt 81% kế hoạch. Khi lượng vn ti hành khách trong 09 tháng năm 2022 ước đạt 320,5 ngàn hành khách, tăng 47,2% so vi cùng k và đạt 86,6% kế hoạch.

II. CÁC VN ĐỀ XÃ HI

1. Công tác gim nghèo, thc hin chính sách người có công, công tác bo tr, công tác chăm sóc tr em.

Trong 9 tháng năm 2022, công tác an sinh xã hi trên địa bàn huyn được trin khai tích cc, đời sng người dân được đảm bo, các chính sách h tr người lao động gp khó khăn được thc hin hiu qu.

Công tác gim nghèo: Toàn huyn có 49 h nghèo, cn nghèo đăng ký nhu cu h tr sinh kế t ngun Qu vì người nghèo ca tnh, nhu cu vn d kiến là 1.015.000.000 đồng.

Công tác thc hin chính sách ưu đãi Người có công: Thc hin chi tr cp ưu đãi 9 tháng đầu năm 2022 cho 258 lượt đối tượng người có công vi cách mng vi tng s tin 4.633.681.000 đồng t ngun Ngân sách Trung ương; thc hin chi ưu đãi giáo dc cho 04 hc sinh, sinh viên là con người có công vi cách mng vi tng s tin là 15.225.000 đồng.

Công tác bo tr xã hi: Trong 9 tháng đầu năm 2022, thc hin chi tr tr cp cho 1.142 đối tượng là người già t 80 tui tr lên, người khuyết tt, tr em m côi, người đơn thân nuôi con nh thuc h nghèo vi tng kinh phí chi tr tr cp là 4.434.300.000 đồng;

Công tác chăm sóc tr em: Thc hin chi h tr min gim hc phí hc k I năm hc 2021-2022 cho 17 sinh viên đang hc ti các trường trung cp, cao đẳng tư thc vi tng s tin là 68.790.000 đồng.

2. Văn hóa, Thông tin

Công tác thông tin tuyên truyn, c động trc quan: Trong 9 tháng năm 2022, Phòng Văn hoá huyện đã phi hp đăng 338 tin bài, 45 bn tin truyn hình tuyên truyn trên Trang thông tin đin t ca huyn, thc hin 107 chương trình thi s và ca nhc; thc hin 765m2 pa nô các loi, 1.122m bandrol ngang, 565 lượt bandrol dc, 3.614 lượt c các loi (bao gm c hng k, phướn logo, c phướn), 45 lượt xe loa tuyên truyn kỷ niệm các sự kiện chính trị của huyện.

Hot động văn hoá, văn ngh, th dc, th thao: Hot động th dc, th thao: T chc thành công Đại hi Th dc th thao huyn Đạ Huoai ln th VI năm 2022 và thu hút 827 vn động viên tham gia tranh tài thi đấu ti 10 môn th thao; thu hút trên 8.787 lượt khán gi tham gia c vũ.

Hot động thư vin: T chc Ngày sách và văn hóa đọc Vit Nam huyn Đạ Huoai ln th I - năm 2022, có 17 trường tiu hc và THCS tham gia hưởng ng.

3. Giáo dc - đào to:

Sáng ngày 05/9/2022, hc sinh các cp hc trên địa huyn hân hoan khai ging năm hc mi 2022-2023. Sau hai năm hc b nh hưởng bi dch Covid-19, năm hc này các em hc sinh đã được d l khai ging trc tiếp vi nim vui được gp thy cô, bn bè.

Sau ngày khai ging năm hc mi các cp hc đi vào hc chính thc (t cp tiu hc đến trung hc ph thông) có tng s hc sinh là 7.295 hc sinh. Trong đó: Cp tiu hc có 3.673 hc sinh, cp THCS có 2.458 hc sinh và THPT có 1.164 hc sinh.

4. Y tế:

Đến nay toàn huyn đã t chc 49 đợt tiêm vc-xin Covid-19, kết qu độ bao ph chung đạt 93,1%, mũi 2 đạt 93,49% (trên 18 tui mũi 3 đạt 89%, mũi 4 đạt 71%; t 12 - 18 tui mũi 2 đạt 97,47%, mũi 3 đạt 51,6%, t 5 - dưới 12 tui mũi 2 đạt 48,15%).

D án tiêm chng m rng: T chc tiêm chng định k tháng 7 kết qu đầy đủ 16 tr (cng dn 243/580 đạt 41,9%) tiêm vc xin viêm gan B 24h: 20 tr (cng dn 163/580 đạt 28,1%), PNCT tiêm VAT 2+ trong tháng: 39 PN (229/481 đạt 47,6%).

5. Tình hình trt t, an toàn giao thông, cháy n

V trt t giao thông: Tính chung 9 tháng năm 2022, trên địa bàn huyn xy ra 03 v tai nạn giao thông, giảm 06 vụ; làm 02 người chết, giảm 05 người; và 02 người b thương giảm 05 người.

V cháy n: Trong 9 tháng năm 2022 trên địa bàn huyn không để xy ra tình trng cháy n.


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt