Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2022 huyện Đam Rông
Trích từ Báo cáo kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2022 của Chi cục Thống kê khu vực Lâm Hà – Đam Rông

          I. SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN

1. Sản xuất nông nghiệp

1.1. Trồng trọt

Tổng diện tích gieo trồng 9 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn huyện Đam Rông đạt 21.140,1 ha, tăng 1,2% so với kế hoạch và tăng 2,3% so với cùng kỳ; trong đó, cây hàng năm đạt 4.583 ha, bằng 99,7% kế hoạch và giảm 1,6% so với cùng kỳ; cây lâu năm đạt 16.557,1 ha, bằng 101,6% kế hoạch, tăng 3,8% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng lương thực đạt 9.113,6 tấn, bằng 51,7% kế hoạch và giảm 1,1% so với cùng kỳ.

Cây hàng năm: Diện tích một số cây hàng năm như lúa đạt 1.810 ha, tăng 2,3%; ngô 1.670 ha, giảm 4,7%; rau các loại 482 ha, tăng 7,1%; cây tinh bột lấy củ các loại 200 ha, giảm 11,1%; cây công nghiệp ngắn ngày 300 ha, tăng 5,3% so với cùng kỳ… Sản lượng thóc đạt 3.752,6 tấn, tăng 6,1%; sản lượng ngô sơ bộ đạt 5.361 tấn, giảm 5,5%; rau các loại 4.698,6 tấn, tăng 14,6%; đậu các loại 277,9 tấn, giảm 2% so với cùng kỳ.

Cây lâu năm: Diện tích cây lâu năm tăng chủ yếu do trồng mới, tái canh cây cà phê, cây ăn quả (sầu riêng, bơ…). Diện tích cây cà phê hiện có 12.401,1, tăng 1,2% (+150 ha trồng mới năm 2022); cây ăn quả 1.810,2 ha, tăng 13,1% (+210 ha do trồng mới năm 2022); mắc ca 1.088,6 ha, tăng 28,3% (+240 ha do trồng mới, riêng năm 2022 trồng mới 151,4 ha); cây dâu tằm 547,9 ha, chiếm 3,3%, tăng 15,3% (trồng mới năm 2022 ước đạt 70 ha);…

1.2. Chăn nuôi

Đàn heo hiện có 7.759 con, tăng 6,4% so kế hoạch; đàn trâu 170  con; đàn bò 5.483 con, giảm 6,7% so với cùng kỳ; đàn dê, cừu, hươu, nai 271 con; đàn gia cầm 178,5 nghìn con, tăng 0,8% so với cùng kỳ. Trên địa bàn không có dịch bệnh lớn xảy ra, tình hình chăn nuôi tương đối ổn định.

2. Lâm nghiệp

Từ đầu năm đến nay, trên địa huyện không xảy ra vụ cháy rừng nào. Giao khoán quản lý bảo vệ rừng 39.223,6 ha cho 1.389 hộ nhận khoán (trong đó, có 1.317 hộ đồng bào dân tộc thiểu số), 02 đơn vị tập thể và 02 Ban quản lý rừng. Đã trồng 363,86 nghìn cây phân tán, đạt 70,7% so với kế hoạch. Ước 9 tháng đầu năm 2022, trồng 150 ha/KH 150 ha rừng từ các nguồn vốn khác nhau. Phát hiện và lập biên bản 30 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, giảm 24 vụ so với cùng kỳ; đã xử lý 27 vụ, tịch thu 14,781m3 gỗ các loại, thu nộp ngân sách 724,091 triệu đồng.

3. Thủy sản

Diện tích nuôi thả trên địa bàn huyện ước đạt 175 ha, bằng 100% so cùng kỳ; sản lượng đạt 700 tấn, bằng 91,5% kế hoạch và tăng 82,1% so với cùng kỳ. Sản lượng tăng chủ yếu ở cá tầm do loại cá này mang lại hiệu quả kinh tế cao.

II. SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

Giá trị sản xuất 9 tháng đầu năm (theo giá so sánh) ước đạt 167.243,2 triệu đồng, bằng 80,5% kế hoạch, tăng 1,2% so với cùng kỳ. Theo giá hiện hành, giá trị sản xuất đạt 234.399,5 triệu đồng, bằng 75,2% kế hoạch, tăng 1,4% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp tăng nhẹ do yếu tố phục hồi chậm, quy mô nhỏ lẻ, chỉ có rất ít doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này.

III. THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ

Doanh thu vận tải lũy kế 9 tháng ước đạt 182.420,2 triệu đồng, bằng 94,8% so với kế hoạch, tăng 43,3% so với cùng kỳ, hoạt động vận tải trên địa bàn huyện bảo đảm việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa và hành khách, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, nhất là trong các dịp lễ, tết. Mạng lưới viễn thông phủ sóng toàn huyện, thông tin liên lạc bảo đảm thông suốt.

IV. ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước do địa phương quản lý là 233.114 triệu đồng; đầu tư 84 công trình, dự án. Đến ngày 31/8, giá trị khối lượng thực hiện đạt 130.380 triệu đồng, giá trị giải ngân 150.506 triệu đồng, đạt 64,56% kế hoạch; ước 9 tháng thực hiện 159.477 triệu đồng, bằng 68,41% kế hoạch.

Giá trị sản xuất ngành xây dựng (theo giá hiện hành) ngoài nhà nước quý III/2022 đạt 82.500 triệu đồng; lúy kế 9 tháng đầu năm 2022 ước đạt 247.500 triệu đồng, tăng 50% so với  cùng kỳ.

V. HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Toàn huyện Đam Rông hiện có 62 doanh nghiệp; trong đó, 53 doanh nghiệp đang hoạt động; 04 doanh nghiệp tồn tại không có doanh thu và 05 doanh nghiệp đang đầu tư chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện còn rất hạn chế, kém hiệu quả.

VI. TÀI CHÍNH, TÍN DỤNG

Tổng Thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm huyện thu 83.198,1 triệu đồng, tăng 24,6% so kế hoạch và tăng 64,6% so với cùng kỳ, chủ yếu thu từ thuế, phí và các khoản thu từ đất; ngân sách nhà nước do tỉnh thu đạt 22.900,9 triệu đồng, tăng 52,7% kế hoạch.

Tổng chi ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm đạt 324.013 triệu đồng, bằng 72,3% so với kế hoạch và bằng 70,8% so với cùng kỳ.

Ước đến 30/9/2022, tổng dư nợ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn huyện đạt 1.637 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ; không có nợ xấu; nợ quá hạn chiếm 0,03% tổng dư nợ.

VII. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI

1. An sinh xã hội

Trong 9 tháng đầu năm 2022, đã thực hiện chi trả trợ cấp 8.100 triệu đồng/1.824 đối tượng bảo trợ xã hội, 3.825triệu đồng/184 người có công; đảm bảo an sinh xã hội trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19... Đã cấp 38.749 thẻ Bảo hiểm y tế cho các đối tượng thụ hưởng. Mở 6 lớp/144 học viên cho các lớp nghề nông nghiệp, xây dựng..., 01 lao động đăng ký xuất khẩu, giải cứu 2 công dân bị lừa đảo, giam giữ trái pháp luật tại Campuchia.

Theo Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 12/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2021; tổng số hộ nghèo trên địa bàn huyện Đam Rông là 2.130 hộ, tỷ lệ 14,8%, trong đó hộ đồng bào dân tộc thiểu số 1.992 hộ, tỷ lệ 23,99%; hộ cận nghèo 2.842 hộ, tỷ lệ 19,69%, trong đó hộ đồng bào dân tộc thiểu số 2.460 hộ, tỷ lệ 29,62%. Thực hiện hỗ trợ gạo cho 343 hộ/1.670 khẩu có nguy cơ thiếu đói trong dịp tết Nguyên Đán Nhâm Dần và giáp hạt đầu năm 2022; hỗ  trợ 626,2 triệu đồng tiền điện Quý I, Quý II cho 2.130 hộ nghèo; hỗ trợ máy tính bảng cho 1.632 hộ nghèo, 2.197 hộ cận nghèo có thành viên học sinh phổ thông.

2. Văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao

Trong 9 tháng đầu năm 2022, đã tổ chức tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị ở địa phương; thường xuyên tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển KT-XH trên địa bàn. Kết quả: In dựng, thay đổi 758 m2 panô tuyên truyền với nhiều nội dung và hình thức phong phú; cắt dán, treo 1.250m băng rôn; treo 360 cờ, 890 m2 phướn các loại; thực hiện 94 lượt xe loa tuyên truyền lưu động; tham gia các hội thi, hội diễn, liên hoan nghệ thuật do tỉnh và các ngành tổ chức đạt nhiều thứ hạng cao; phối hợp tổ chức 11 đêm chiếu phim lưu động trên địa bàn các xã; thực hiện 142 chương trình phát thanh tiếng phổ thông với 849 tin, 428 bài, phóng sự, ghi nhanh; thực hiện 67 chương trình phát thanh tiếng K’Ho với 453 tin; 150 bài, phóng sự; tổ chức thành công Đại hội TDTT huyện Đam Rông, tham gia các môn thi đấu trong khuôn khổ Đại hội TDTT tỉnh Lâm Đồng…

3. Giáo dục

Tổ chức thành công lễ khai giảng năm học mới 2022-2023 vào ngày 05/9/2022. Trên địa bàn huyện hiện có có 36 trường và 01 Trung tâm giáo dục; sơ bộ tổng số học sinh có 17.005 học sinh, tăng 4,9% so với kế hoạch và tăng 7,6% so với năm học trước; trong đó: bậc mầm non 3.723 cháu, bậc tiểu học 7.095 học sinh, THCS 4.352 học sinh, THPT 1.845 học sinh. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, vệ sinh trường lớp được tiến hành chu đáo từ phòng học, bàn ghế, trang thiết bị giáo dục, vở, sách giáo khoa cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu dạy và học. Thực hiện nghiêm túc, bảo đảm các chỉ tiêu đề ra trong công tác tuyển sinh.

4. Y tế

Tổng số lần khám bệnh 9 tháng ước đạt 28.083 lượt người. Tổng số bệnh nhân điều trị 3.253 bệnh nhân; trong đó điều trị nội trú 2.675 bệnh nhân. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm xuống còn 23,33%. Tiếp tục giám sát dịch cúm A (H1N1) và bệnh Bạch hầu, chú trọng phòng chống dịch bệnh tay - chân - miệng, sốt rét, sốt xuất huyết...  Đặc biệt, thực hiện nghiêm việc  phòng, chống Covid-19 và các dịch viêm đường hô hấp cấp..., trong 9 tháng đầu năm 2022, có 5.425 ca bệnh Covid-19, hoàn thành điều trị 5.425 ca (trong đó, chuyển tuyến 13 ca). Tổng số đối tượng tiêm phòng vắc xin Covid-19 là 49.489 đối tượng, đã hoàn thành 151.851 mũi tiêm (hiện chỉ còn 12 đối tượng từ 5 đến dưới 12 tuổi chưa tiêm mũi 1 do hoãn vì lý do sức khỏe không đảm bảo). Không có ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn huyện.

5. Xây dựng nông thôn mới

Tổng nguồn vốn xây dựng nông thôn mới là 22.000 triệu đồng (thuộc ngân sách tỉnh); đã giải ngân 16.424 triệu đồng, đạt 74,65% so với kế hoạch. Đến nay, 04 xã đạt 19/19 tiêu chí (Đạ R’Sal, Rô Men, Phi Liêng, Đạ K’Nàng); còn lại 04 xã đạt từ 15-17 tiêu chí (Đạ Long 15/19 tiêu chí, Đạ MRông 16/19 tiêu chí, Đạ Tông và Liêng SRônh 17/19 tiêu chí).

6. Trật tự an toàn giao thông và tình hình thiệt hại do thiên tai

Đến thời điểm báo cáo, không có tai nạn giao thông xảy ra; qua tuần tra đã lập biên bản và xử lý 999 trường hợp vi phạm, thu nộp ngân sách 1.550,15 triệu đồng.

Hoạt động thu gom rác thải được duy trì thường xuyên. Có 01 vụ cháy nhà dân do chập điện sinh hoạt xảy ra trên địa bàn huyện gây thiệt hại về tài sản, nhưng không có thiệt hại về người.

Chín tháng đầu năm 2022, trên địa bàn không xảy ra tình trạng hạn hán; tuy nhiên đã xảy ra 02 đợt lốc xoáy; 01 vụ sạt lở đất ước thiệt 500 triệu đồng, không có thiệt hại về người.

VIII. MỘT SỐ GIẢI PHÁP

1. Tập trung chỉ đạo chăm sóc, thu hoạch lúa vụ Mùa và cây cà phê đảm bảo chất lượng, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu cả năm của ngành nông nghiệp; triển khai các biện pháp phòng chống thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi.   

2. Chỉ đạo hoàn thành kế hoạch trồng rừng năm 2022 đúng thời vụ. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn tình trạng vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.

3. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản. Giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc trong công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng nhất là tại các công trình, dự án trọng tâm, trọng điểm.

4. Tiếp tục làm tốt công tác thu ngân sách, đặc biệt chú trọng xây dựng tạo nguồn thu cho năm sau. Tập trung kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân các công trình xây dựng cơ bản, nhất là các công trình chậm tiến độ, các công trình trọng điểm, đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch.

5. Tăng cường chỉ đạo, triển khai công tác giáo dục năm học mới 2022-2023 đạt kết quả. Thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chủ động phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt