Lĩnh vực chuyên môn
Điều tra IO năm 2012
Ngày 23 tháng 02 năm 2013 Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ban hành Quyết định số 342/QĐ-TCTK Về việc điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành ...

  

Lưu ý: Nội dung hướng dẫn điều tra IO khối doanh nghiệp liên kết tại đây

 


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt