Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 huyện Đam Rông
Trích từ Báo cáo kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 của Chi cục Thống kê khu vực Lâm Hà – Đam Rông

          I. SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN

1. Sản xuất nông nghiệp

* Trồng trọt

Tính đến nay diện tích gieo trồng trên địa bàn huyện Đam Rông ước đạt 18.786,1 ha, bằng 89,9% kế hoạch, tăng 3,2% so với cùng kỳ. Trong đó, cây hàng năm đạt 2.594 ha, bằng 56,4% kế hoạch và tăng 2,1% so với cùng kỳ; cây lâu năm đạt 16.192,1 ha, bằng 99,4% kế hoạch và tăng 3,4% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng lương thực 4.194 tấn, bằng 23,8% kế hoạch và tăng 7% so với cùng kỳ; trong đó, thóc 3.744 tấn, bằng 41,8% kế hoạch và tăng 7,4% so với cùng kỳ; ngô đạt 450 tấn, bằng 5,2% kế hoạch và tăng 3,6% so với cùng kỳ.

Ước tính 6 tháng đầu năm thu hoạch 1.015 ha diện tích vụ Đông xuân, bằng 100% kế hoạch và tăng 3% so với cùng kỳ. Trong đó, diện tích lúa thu hoạch 780 ha, năng suất ước đạt 48 tạ/ha, sản lượng 3.744 tấn, tăng 7,4% so với cùng kỳ; bắp 90 ha, năng suất ước đạt 50 tạ/ha, sản lượng 450 tấn, tăng 3,6% so với cùng kỳ; đậu thu hoạch 45 ha, rau 95 ha, khoai lang 5 ha, năng suất - sản lượng, chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu.

Diện tích trồng mới cây lâu năm là 320 ha, nâng tổng diện tích hiện có lên 12.775,9 ha, bằng 100% so với kế hoạch và tăng 1,5% so với cùng kỳ. Trong đó; cây ăn quả 1.770,2 ha, bằng 98,3% kế hoạch, tăng 9,2% so với cùng kỳ.

Trong 6 tháng đầu năm, đã thu hoạch sản phẩm một số loại cây ăn trái như: xoài, chuối, dứa, mít, chanh dây, bưởi, chôm chôm, vải, bơ... Nhìn chung năng suất, sản lượng, chất lượng sản phẩm hầu hết tăng so với cùng kỳ năm trước.

Trên địa bàn huyện hiện có 18 ha sản xuất trong nhà kính; diện tích cây trồng áp dụng tiêu chí về sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 600ha; 04 mô hình ứng dụng các thiết bị cảm biến kết nối internet; 777,5 ha đất SXNNCN cao, 09 chuỗi liên kết...

* Chăn nuôi: Đàn trâu trên địa bàn hiện có 178  con, tăng 14,8%; bò 5.483 con, giảm 4,6% so với cùng kỳ; đàn heo có 5.399 con, giảm 15,7% so cùng kỳ; gia cầm 183 nghìn con, tăng 3,3%  so với cùng kỳ; đàn dê 250 con, bằng 27,1%; hươu 20 con và đàn nai 15 con bằng 100% so với cùng kỳ.

2. Lâm nghiệp

Trong 6 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn huyện Đam Rông không xảy ra cháy rừng. Giao khoán QLBVR 39.550,38 ha cho các hộ nhận khoán và 03 đơn vị tập thể. Thiết kế trồng rừng 123,21 ha; ước 6 tháng đầu năm trồng 69,79 ha, bằng 82% so với cùng kỳ. trong 6 tháng đầu năm đã phát hiện và lập biên bản 19 vụ vi phạm (-26 vụ so với cùng kỳ năm 2021); diện tích thiệt hại 52.881 m2, về khối lượng lâm sản thiệt hại 19,32 m3; thu nộp ngân sách 340,025 triệu đồng.

3. Thủy sản

Diện tích nuôi thả 105,8 ha, tăng 0,6% so với cùng kỳ.. Ước 6 tháng đầu năm 2022 sản lượng đạt 225,6 tấn, tăng 36% so với cùng kỳ (sản lượng cá Tầm tăng mạnh với tổng diện tích nuôi thả 5,8 ha).

I. SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

Uớc 6 tháng đầu năm giá trị sản xuất theo giá so sánh đạt 99.466,2 triệu đồng, bằng 47,9% kế hoạch, tăng 1,7% so với cùng kỳ; trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp cá thể ước đạt 45.033,8 triệu đồng, bằng 91,5% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất theo giá hiện hành đạt 153.458,1 triệu đồng, bằng 49,2% kế hoạch, tăng 5,6% so với cùng kỳ; trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp cá thể ước đạt 69.684,8 triệu đồng, bằng 98,2% so với cùng kỳ.

III. THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ

Doanh thu vận tải 6 tháng ước đạt 112.545 triệu đồng, bằng 58,5% so với kế hoạch, tăng 22,3% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu bưu chính - viễn thông 6 tháng đầu năm ước đạt 13.000 triệu đồng, bằng 48,3% kế hoạch.

IV. ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn huyện trong  năm 2022 là 216.300 triệu đồng/77 công trình, dự án. Trong đó; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện  44.100 triệu đồng/44 công trình, dự án; vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh 142.200 triệu đồng/32 công trình, dự án; nguồn vốn Trung ương 30.000/01 công trình, dự án. Cộng dồn 6 tháng ước thực hiện 132.229 triệu đồng, bằng 61,13% kế hoạch năm.

Giá trị ngành xây dựng ngoài quốc doanh 6 tháng đầu năm đạt 138.752,4 triệu đồng, tăng 3,8% so với cùng kỳ, trong đó tăng mạnh xây dựng hộ dân cư (+ 15,6%). 

V. THU, CHI NGÂN SÁCH VÀ TÀI CHÍNH, TÍN DỤNG

Tổng Thu ngân sách nhà nước lũy kế 6 tháng 76.961,1 triệu đồng, bằng 94,1% so kế hoạch; trong đó, huyện thu 59.677,9 triệu đồng, bằng 89,4% so kế hoạch, tăng  92,4% so với cùng kỳ; tỉnh thu 17.283 triệu đồng, bằng 115,2% kế hoạch. Tổng chi ngân sách địa phương 6 tháng ước đạt 214.413 triệu đồng, bằng 47,9% so với kế hoạch và tăng 5,1% so cùng kỳ.

Tổng doanh số cho vay tại Ngân hàng Chính sách 6 tháng là 94.744  triệu đồng/1.951 lượt vay; tổng dư nợ 384.376 triệu đồng/7.241 hộ vay, tăng 24.798 triệu đồng so với đầu năm. Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, tổng dư nợ đến thời điểm báo cáo là 1.184.864 triệu đồng, tăng 13,74% so với cùng kỳ; đầu tư cho phát triển nông nghiệp, dư nợ ngắn hạn 503.213 triệu đồng, dư nợ trung và dài hạn 681.651 triệu đồng, dư nợ hộ gia đình cá nhân 1.135.365 triệu đồng, dự nợ doanh nghiệp 49.500 triệu đồng; tổng doanh số cho vay đến 31/5 đạt 824.884 triệu đồng; tổng doanh số thu nợ đến 31/5 là 681.711 triệu đồng; nợ quá hạn 350 triệu đồng, chiếm 0,03% tổng dư nợ; không có nợ xấu.

VI. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI

1. Y tế

Tổng số lần khám bệnh 6 tháng ước đạt 24.155 lượt người. Tổng số bệnh nhân điều trị 1.975 bệnh nhân; trong đó điều trị nội trú 1.557 bệnh nhân. Tính đến ngày 15/6/2022, toàn huyện đang ở mức 1 - cấp độ bình thường mới. Tuy nhiên, công tác phòng, chống dịch vẫn được triển khai đảm bảo theo quy định. Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, từ đầu năm đến nay không có vụ ngộ độc thực phẩm nào xảy ra trên địa bàn huyện.

2. Giáo Dục

Ngành Giáo dục và đào tạo huyện Đam Rông cơ bản đã thực hiện hoàn thành Chương trình giáo dục năm học 2021 - 2022. Toàn huyện 37 trường và 1 Trung tâm GDTX & Dạy nghề; có 26 trường đạt chuẩn Quốc gia (9/9 trường MN, 10/14 trường TH, 6/9 trường THCS, 01/4 trường THPT), đạt tỷ lệ 72,2%; tổng số 15.795 học sinh, trong đó: mầm non 3.650 HS, tiểu học 6.969 HS, THCS 3.629 HS, THPT 1.547 HS. Tỷ lệ duy trì sỹ số và lên lớp, học lực, hạnh kiểm các bậc học khá cao. Toàn huyện có 461 học sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT tại 03 điểm thi vào ngày 06 đến 09/7/2022; đồng thời, triển khai kế hoạch hoạt động hè, chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất phục vụ năm học mới 2022-2023.

3. Hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao

Trong 6 tháng đầu năm 2022 đã tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, hội thi - hội diễn, vui chơi giải trí... góp phần đáp ứng nhu cầu giải trí sinh hoạt văn hóa, tinh thần của nhân dân và đáp ứng nhiệm vụ chính trị và các sự kiện lớn của huyện. Cụ thể: Thay đổi nội dung 540 m2 panô; cắt dán, treo trên 200m băng rôn, 980m2 phướn; treo 600 cờ các loại; 40 lượt xe loa tuyên truyền.

Thư viện phục vụ 266 lượt bạn đọc và 295 lượt truy cập internet, luân chuyển 457 bản sách; tại các điểm thư viện cơ sở có 4.036 lượt bạn đọc, luân chuyển 7.293 bản sách.

Thực hiện phát thanh tiếng phổ thông với 683 tin, 138 bài, phóng sự, ghi nhanh, gương người tốt, việc tốt; chương trình phát thanh tiếng K’Ho với 367 tin; 134 bài, phóng sự...

Hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao được triển khai rộng khắp theo kế hoạch, phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19.

4. Xã hội

Số đối tượng hưởng chế độ BTXH hàng tháng là 1.515 đối tượng, thực hiện chi trả trợ cấp 6 tháng đầu năm với kinh phí là 5.071,05 triệu đồng. Toàn huyện có 184 người có công hưởng trợ cấp hàng tháng, tổng kinh phí chi trả trợ cấp 6 tháng đầu năm là 2.554,806 triệu đồng. Đã cấp 38.749 thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng thụ hưởng. Dự kiến đợt 1 năm 2022 mở 6 lớp/144 học viên cho các lớp nghề nông nghiệp, xây dựng, du lịch cộng đồng... có 01 lao động dăng ký xuất khẩu; giải cứu 2 công dân có dấu hiện bị lừa đảo, giam giữ trái pháp luật tại Campuchia. Tổng số hộ nghèo 2.130 hộ, tỷ lệ 14,8%, trong đó hộ đồng bào dân tộc thiểu số 1.992 hộ, tỷ lệ 23,99%; hộ cận nghèo 2.842 hộ, tỷ lệ 19,69%, trong đó hộ hộ đồng bào dân tộc thiểu số 2.460 hộ, tỷ lệ 29,62%. Đã hỗ trợ gạo cho 343 hộ/1.670 khẩu có nguy cơ thiếu đói; hỗ trợ 1.141,9 triệu đồng/1.185 trường hợp, các đối tượng được hỗ trợ là lao động tự do bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Tổng kinh phí trợ cấp Tết Nhâm Dần năm là 8.095,8 triệu đồng.

5. Chương trình xây dựng Nông thôn mới

Tổng nguồn vốn trực tiếp xây dựng nông thôn mới huyện đã phân bổ là 22.000 triệu đồng (thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh); giải ngân 16.099 triệu đồng, đạt 73,18% so với kế hoạch năm 2022. Đến nay, 04 xã đạt 19/19 tiêu chí (Đạ R’Sal, Rô Men, Phi Liêng, Đạ K’Nàng); số xã đạt từ 15 - 17 tiêu chí: có 4 xã (Đạ Long 15/19 tiêu chí, Đạ MRông 16/19 tiêu chí Đạ Tông - Liêng SRônh17/19 tiêu chí).

6. Tình hình trật tự, an toàn giao thông

Trong 6 tháng đầu năm, đã lập biên bản xử phạt 700 trường hợp với số tiền: 957,25 triệu đồng; tiếp nhận xử lý vi phạm hành chính 430 trường hợp, thu nộp ngân sách: 611,075 triệu đồng.

7. Tình hình thiên tai, cháy, nổ và bảo vệ môi trường

Trên địa bàn huyện đã xuất hiện những cơn mưa sớm; công tác vận động nhân dân nạo vét kênh mương thủy lợi, dự trữ nước tưới ở các ao hồ được thực hiện kịp thời nên không có hạn hán xảy ra, các loại cây trồng hàng năm và lâu năm đều được chăm sóc tưới tiêu kịp thời.

Trong 6 tháng đầu năm2022, trên địa bàn huyện không có cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường. Đã xảy ra 01 vụ cháy nhà dân trên địa bàn trung tâm huyện do chập điện gây thiệt hại lớn về tài sản, nhưng không có thiệt hại về người.

An ninh chính trị, trật tự xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân ổn định và ngày càng được cải thiện.


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt