Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2024 huyện Đạ Tẻh
Trích từ báo cáo Kinh tế - Xã hội quý I năm 2024 của trụ sở chính Chi cục Thống kê Khu vực Đạ Huoai – Đạ Tẻh – Cát Tiên.

I.    ĐÁNH GIÁ CHUNG

Nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội của địa phương trong quý I/2024 ổn định và phát triển so cùng kỳ. Trong quý, chủ yếu tập trung cho việc triển khai các biện pháp thu – chi ngân sách, quản lý bảo vệ rừng, thực hiện kế hoạch đầu tư công, an sinh xã hội và tổ chức các hoạt động văn hoá – thể thao đón xuân Giáp Thìn 2024 trên địa bàn.

II.     TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH MỘT SỐ NGÀNH, LĨNH VỰC CHỦ YẾU

1. Tài chính, tín dụng:

1.1. Thu Ngân sách Nhà nước: Tổng thu NSNN ước quý I/2024 đạt 29.210 triệu đồng, so với kế hoạch đạt 36,67% và tăng 28,35% so cùng kỳ 2023.

1.2. Chi Ngân sách Nhà nước: Tổng chi NSNN ước quý I/2024 đạt 125.588 triệu đồng, so với kế hoạch đạt 26,1% và tăng 23% so cùng kỳ năm trước.

1.3. Hoạt động tín dụng:

Hoạt động của các ngân hàng thương mại: Ước quý I/2024, doanh số cho vay đạt 643,93 tỷ đồng, so với cùng kỳ 2023 tăng 7,89%; tổng dư nợ đến cuối quý ước đạt 2.895 tỷ đồng, tăng 10,41%. Tình hình huy động vốn tăng cao so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động của ngân hàng chính sách xã hội: Trong quý I/2024, doanh số cho vay đạt 36,92 tỷ đồng, so với cùng kỳ 2023 tăng 61,51%; tổng dư nợ đến cuối quý ước đạt 410,5 tỷ đồng, tăng 16,25%. Tình hình huy động vốn tăng 4,31% so với cùng kỳ năm 2023.

2.   Đầu tư, xây dựng:

2.1.  Tình hình thực hiện vốn đầu tư XDCB trên địa bàn:

Tổng giá trị vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước do địa phương quản lý 3 tháng đầu năm 2024 đạt 81.350 triệu đồng, so với kế hoạch đạt 38,81% và bằng 81,69% so với cùng kỳ 2023. Cụ thể như sau:

-   Nguồn vốn NSNN cấp Tỉnh: Tổng giá trị vốn đầu tư ước đạt 7.200 triệu đồng, bằng 32,35% cùng kỳ 2023, chiếm tỷ trọng 8,85%. Tiến độ giải ngân đạt 51,74% tiến độ thi công.

-   Nguồn vốn quyền sử dụng đất: Tổng giá trị vốn đầu tư ước đạt 32.300 triệu đồng, bằng 92,29% cùng kỳ 2023, chiếm tỷ trọng 39,7%. Tiến độ giải ngân đạt 29,3% tiến độ thi công.

-   Nguồn vốn xổ số kiến thiết: Tổng giá trị vốn đầu tư ước đạt 16.850 triệu đồng, bằng 46,69% cùng kỳ năm trước, chiếm tỷ trọng 20,71%.

-   Nguồn vốn khác: Tổng vốn đầu tư lũy kế ước đạt 19.500 triệu đồng, bằng 54,55% cùng kỳ 2023; chiếm tỷ trọng 23,97%.

- Nguồn vốn huyện: Tổng giá trị vốn đầu tư lũy kế 3 tháng đầu năm ước đạt 5.500 triệu đồng, bằng 2,6% cùng kỳ 2023, chiếm tỷ trọng 6,76%.

2.2. Giá trị sản xuất xây dựng:

Ước tổng giá trị sản xuất ngành xây dựng quý I năm 2024 đạt 244.200 triệu đồng, tăng 1,56% so với cùng kỳ năm 2023.

3. Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản:

3.1. Sản xuất nông nghiệp:

3.1.1. Trồng trọt:

          Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông xuân 2024 ước đạt 2.300,7 ha, đạt 89,35% kế hoạch và bằng 87,69% so với cùng kỳ 2023. Tổng sản lượng lương thực quy thóc cả vụ ước đạt 9.380 tấn, so với kế hoạch đạt 74,85% và giảm 2.686 tấn so với cùng kỳ 2023; nguyên nhân chính do thời tiết nắng hạn nên diện tích ngô không đạt kế hoạch.

         Tình hình phát triển một số cây công nghiệp và cây lâu năm:

- Cây cà phê: Diện tích cà phê hiện có khoảng 687,5 ha. Sản lượng thu hoạch khoảng 1.959 tấn, tăng 238 tấn so với cùng kỳ 2023.

- Cây tiêu: Diện tích hiện có khoảng 57,15 ha. Sản lượng ước đạt 165 tấn, tăng 01 tấn so với cùng kỳ.

- Cây điều: Diện tích hiện nay khoảng 5.563 ha, giảm 488 ha so với cùng kỳ do chuyển đổi diện tích sang các loại cây ăn quả. Diện tích cho thu hoạch ước đạt 5.563 ha; sản lượng đạt khoảng 3.158 tấn.

- Cây cao su: Diện tích hiện có 3.283 ha. Diện tích cho sản phẩm khoảng 3.120 ha, sản lượng ước đạt 5.938 tấn.

- Cây dâu: Diện tích hiện có khoảng 1.276 ha, giảm 214 ha do một số diện tích cây dâu tiếp tục bị bệnh tuyến trùng đã làm cho diện tích dâu của địa phương giảm. Sản lượng thu hoạch khoảng 32.538 tấn, giảm mạnh so với cùng kỳ 2023.

- Cây ăn quả: Diện tích toàn huyện hiện có khoảng 3.211 ha. Diện tích cho sản phẩm ước năm 2024 khoảng 1.870 ha và sản lượng thu hoạch đạt 22.000 tấn.

3.1.2. Chăn nuôi:

Theo kết quả điều tra chăn nuôi thời điểm 01/01/2024 trên địa bàn huyện Đạ Tẻh như sau:

- Trâu: Tổng đàn trâu hiện có của huyện là 1.361 con, tăng 81 con so với năm 2023.

- Bò: Tổng đàn bò hiện có của huyện là 5179 con, giảm 58 con so với năm trước.

          - Lợn: Tổng số đầu con của huyện là 99,67 ngàn con, giảm 13,36 ngàn con so với thời điểm cùng kỳ; trong đó khu vực doanh nghiệp có khoảng 71,41 ngàn con, chiếm 71,65% trong tổng đàn toàn huyện.

- Tổng đàn gia cầm: hiện có khoảng 521,31 ngàn con, tăng 27,78% so với cùng kỳ 2023.

- Sản lượng kén sản xuất trong quý I/2024 ước đạt 1.075 tấn, giảm 173 tấn so với cùng kỳ 2023.

3.2. Sản xuất lâm nghiệp:

Công tác phòng cháy chữa cháy rừng: Trong quý I năm 2024, trên địa bàn huyện không có vụ cháy rừng nào xảy ra.

Công tác trồng cây phân tán: Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch trồng 3,532 triệu cây xanh gắn với trồng rừng cảnh quan trên địa bàn huyện Đạ Tẻh giai đoạn 2021 - 2025. Lũy kế đến ngày 10/03/2024 trên địa bàn huyện đã trồng được 1,75 triệu cây xanh các loại (đạt 49,6% kế hoạch tỉnh giao và đạt 65,6 % kế hoạch địa phương đăng ký).

Tình hình vi phạm lâm luật: Trong quý I/2024, trên địa bàn huyện không xảy ra vụ vi phạm.

Về khai thác lâm sản: Dự kiến trong quý I/2024 khai thác được 201 ngàn cây tre hàng, 5.631 ster gỗ rừng trồng và khoảng 165 ster mùng bó…

3.3. Sản xuất thủy sản:

Trong quý I/2024, diện tích nuôi trồng ước đạt 76 ha; sản lượng nuôi trồng ước đạt 95 tấn, tăng 5 tấn so với cùng kỳ 2023. Riêng tình hình khai thác thủy sản, do nguồn lợi tự nhiên có xu hướng ngày càng giảm nên sản lượng khai thác ước đạt khoảng 6,2 tấn, giảm 0,3 tấn so với cùng kỳ năm trước.

4. Sản xuất công nghiệp:

Tổng giá trị sản xuất ngành công nghiệp quý I/2024 theo giá so sánh 2010 ước đạt 164.584 triệu đồng, tăng 11,37% so với cùng kỳ 2023. Trong đó:

          - Ngành công nghiệp khai khoáng: Giá trị sản xuất ước đạt 5.420 triệu đồng, tăng 5,02% so cùng kỳ.

          - Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo: Giá trị sản xuất ước đạt 117.351 triệu đồng, tăng 7,74% so với cùng kỳ 2023.

          - Ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt: Giá trị sản xuất ước đạt quý I/2024 ước đạt 41.069 triệu đồng, tăng 24,15% so với cùng kỳ năm trước.

5. Thương mại – dịch vụ:

5.1. Giao thông vận tải: Doanh thu luỹ kế 3 tháng đầu năm ước đạt 43.699 triệu đồng, tăng 8,62% so với cùng kỳ 2023.

5.2. Tình hình giá cả - Thị trường: Ước tổng mức bán lẻ hàng hóa – dịch vụ trong quý I/2024 đạt 1.131 tỷ đồng, tăng 13,98% so với cùng kỳ năm trước.

6. Các vấn đề xã hội:

          6.1. Giáo dục:

Trong quý I/2024, Ngành Giáo dục huyện đã cử một số học sinh tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và đã đạt được một số thành tích sau: 02 giải nhất, 03 giải nhì, 17 giải ba và 24 giải khuyến khích.

Công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được quan tâm thực hiện. Trong quý I/2024 có 01 trường được công nhận mới đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và 02 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia lên 32/34 trường, đạt tỷ lệ 94,1% (trong đó có 30/34 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, tỷ lệ 88,2% và 02/34 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 đạt 5,9%).

6.2. Y tế:

Nhìn chung quý I/2024, toàn huyện có 83 ca sốt xuất huyết, tăng 01 ca so với cùng kỳ; 02 ca tay chân miệng, tăng 02 ca và 10 ca thuỷ đậu, tăng 07 ca so với cùng kỳ năm 2023. Tình hình triển khai các chương trình y tế vẫn được quan tâm và triển khai thường xuyên. Trong quý I/2024 đã thực hiện tiêm chủng mở rộng đầy đủ cho 94 trẻ em đạt 81% kế hoạch; tiêm VAT 2+ cho 90 phụ nữ có thai, đạt 100% kế hoạch. Ngoài ra, trong quý I/2024 Trung tâm y tế huyện đã khám cho 20.289 lượt bệnh nhân và điều trị cho khoảng 1.933 lượt bệnh nhân, công suất sử dụng giường bệnh đạt 93%.

6.3. Hoạt động Văn hóa – Thể thao:

Trong 3 tháng đầu năm 2024, ngành Văn hóa – Thông tin địa phương đã tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị: phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến mọi tầng lớp dân cư; phản ánh kết quả trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương; phản ánh các hoạt động thăm, tặng quà tết Nguyên đán Giáp thìn năm 2024 cho gia đình chính sách, hộ nghèo và các đối tượng xã hội; công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024.

Tổ chức và phối hợp tổ chức 02 chương trình văn nghệ với 08 tiết mục mới; biểu diễn 06 đêm Văn nghệ quần chúng; tổ chức 02 đợt Liên hoan, Lễ hội…với 66 tiết mục được biểu diễn, thu hút hơn 6.700 lượt khán giả trực tiếp tham dự và hơn 30.000 lượt tương tác trên trang facebook Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Đạ Tẻh.

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức giải Dù lượn Lâm Đồng mở rộng năm 2024 với hơn 100 vận động viên trong nước và nước ngoài tham gia và thu hút hàng ngàn lượt người xem, cổ vũ góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, đất nước và con người Đạ Tẻh - Điểm du lịch đèo Con Ó nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung.             

Triển khai các hoạt động tiếp bạn đọc, luân chuyển sách. Tổ chức sắp xếp sách, vệ sinh khu vực bạn đọc. Phục vụ bạn đọc mượn, đổi sách về nhà.        

Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Liên đoàn lao động huyện tổ chức các giải thể dục thể thao. Ngoài ra, địa phương còn tham gia giải Kéo co, Đẩy gậy tỉnh Lâm Đồng năm 2024, đạt được những thành tích cao.

6.4. Công tác trợ giúp các đối tượng chính sách:

Trong quý I/2024, đã thực hiện chi trả trợ cấp hàng tháng cho 523 đối tượng người có công với cách mạng với kinh phí là 4,3 tỷ đồng và 1.951 đối tượng bảo trợ xã hội với kinh phí 3,3 tỷ đồng đảm bảo đúng theo quy định.

Tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà các gia đình chính sách, bà Mẹ Việt Nam anh hùng; trợ cấp, tặng quà cho người nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội, trợ giúp các hộ nghèo đặc biệt khó khăn thiếu lương thực trong dịp Tết.

Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được triển khai thực hiện ngay từ đầu năm; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đến ngày 12/3/2024, số người tham gia bảo hiểm y tế là 40.353 người, số người tham gia bảo hiểm xã hội 3.833 người.

6.5. Tình hình an ninh – trật tự xã hội:

Thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương. Tổ chức tốt Hội trại tòng quân và Lễ giao, nhận quân năm 2024 đảm bảo an toàn; hoàn thành công tác tuyển quân năm 2024 đảm bảo số lượng, chất lượng và hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không có dấu hiệu phức tạp xảy ra; trật tự an toàn giao thông được tăng cường tuần tra, kiểm soát. Tính từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện có 01 vụ tai nạn giao thông xảy ra, làm 01 người bị thương, tài sản thiệt hại 3,5 triệu đồng.


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt