Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 thành phố Bảo Lộc
Trích từ Báo cáo kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 của Chi cục Thống kê khu vực Bảo Lộc – Bảo Lâm

           Trong 6 tháng đầu năm năm 2022, thành phố Bảo Lộc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình bình thường mới “ thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” và phát triển kinh tế - xã hội. Kết quả thực hiện trên các lĩnh vực như sau:

I. SẢN XUẤT NÔNG - LÂM NGHIỆP

1. Sản xuất nông nghiệp

a. Trồng trọt

Cây hàng năm: Diện tích trồng cây hàng năm trên địa bàn thành phố Bảo Lộc tính đến ngày 10 tháng 6 năm 2022 ước đạt 332,5 ha, tăng 3,8% so với cùng kỳ, trong đó diện tích rau các loại đạt 130,7 ha, đậu ăn quả 11,7 ha.

Cây lâu năm: Diện tích cà phê hiện có 13.122 ha, tăng 0,6% so với cùng kỳ; diện tích trồng mới 6 tháng đầu năm ước đạt 15 ha, giảm 16,7% so với cùng kỳ. Diện tích chè hiện có 2.505 ha, giảm 5,1% so cùng kỳ chủ yếu do chuyển đổi sang diện tích cây dâu tằm; giá chè búp tươi không tăng so với cùng kỳ (chè hạt 6.500-7.500đ/kg, chè cành 8.500-9.500đ/kg); sản lượng chè búp tươi ước 6 tháng đầu năm đạt 11.250 tấn, giảm 4,9% so cùng kỳ, chủ yếu do diện tích thu hoạch giảm. Diện tích cây dâu tằm trên địa bàn đạt 755 ha, tăng 4,1% so với cùng kỳ; sản lượng thu hoạch trong 6 tháng ước đạt 5.520 tấn, tăng 3,6% so với cùng kỳ; giá kén hiện nay giữ ở mức cao từ 170.000 đồng/kg đến 175.000 đồng/kg, tăng 13,4% so với cùng kỳ.

b. Chăn nuôi

Tình hình chăn nuôi trong 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong công tác tái đàn heo do nguồn giống heo và giá thức ăn chăn nuôi tăng cao. Giá heo bán xuất chuồng hiện nay dao động từ 53.000 – 56.000 đồng/kg (giảm 27,4% so cùng kỳ). Đàn bò hiện có 2.785 con, giảm 4% so cùng kỳ; trong đó đàn bò sữa ước 1.745 con, tăng 3,3% so cùng kỳ; khó khăn hiện nay của các hộ chăn nuôi bò sữa là do việc siết chặt chất lượng thu mua từ công ty sữa và giá thức ăn tăng cao, sản lượng sữa 6 tháng đạt 4.050 tấn, tăng 3,9% so cùng kỳ. Tổng đàn heo ước đạt 34.450 con, tăng 10,4% so cùng kỳ, tuy nhiên đàn heo nái giảm 19,1% so cùng kỳ; sản lượng thịt heo 6 tháng ước đạt 5.224 tấn, tăng 9,9% so cùng kỳ. Tổng đàn gia cầm trên địa bàn là 2.251 ngàn con, giảm 25,9% so với cùng kỳ, trong đó đàn gà tăng 4,3% so với cùng kỳ.

2. Lâm nghiệp

Công tác quản lý và bảo vệ rừng được tiếp tục được quan tâm thường xuyên, đặc biệt là công tác phòng, chống cháy rừng trong mùa khô 2021-2022, ngoài ra gắn liền với công tác tuyên truyền giáo dục quản lý bảo vệ rừng, ý thức bảo vệ rừng của nhân dân trên các phương tiện như Đài Truyền thanh – Truyền hình... Tuy nhiên trong 6 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn thành phố Bảo Lộc đã xảy ra 04 vụ vi phạm lâm luật, chủ yếu là mua bán, vận chuyển lâm sản; tang vật tịch thu 3,0 m3 các loại, tổng số tiền xử phạt và bán lâm sản nộp ngân sách là 41 triệu đồng. Đến nay đã trồng được 100 ngàn cây xanh theo chủ trương của Chính phủ.

3. Thủy sản

Diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố Bảo Lộc 6 tháng đầu năm ước đạt 135 ha, tăng 0,5% so với cùng kỳ. Sản lượng thủy sản ước 6 tháng đầu năm 2022 đạt 387 tấn, tăng 1,4% so với cùng kỳ.

             II. SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP – ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

1.     Sản xuất công nghiệp (khu vực cá thể)

Sản xuất công nghiệp khu vực cá thể trên địa bàn dự ước 6 tháng đầu năm 2022 tăng thấp do đang trong giai đoạn phục hồi.

Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh năm 2010 ước 6 tháng đầu năm 2022 đạt 528.852 triệu đồng, tăng 2,2% so với cùng kỳ; trong đó công nghiệp chế biến chế tạo ước đạt 517.309 triệu đồng, tăng 0,9%, sản xuất và phân phối điện tăng 136,5% so với cùng kỳ.

Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá hiện hành ước 6 tháng đầu năm đạt 833.916 triệu đồng, tăng 8,2% so với cùng kỳ; trong đó ngành ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 813.349 triệu đồng, tăng  6,6%. Trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, giá trị ngành sản xuất chế biến thực phẩm đạt 338.478 triệu đồng, tăng 5,5%, ngành sản xuất dệt đạt 263.298 triệu đồng, tăng 10,5% so cùng kỳ.

Về sản phẩm trong 6 tháng đầu năm 2022: sản xuất chè ước đạt 5.170 tấn, tăng 14,0%; sản phẩm tơ đạt 36 tấn, tăng 4,4%; sản phẩm may gia công giảm mạnh, ước giảm 46,2% so cùng kỳ.

             2. Đầu tư xây dựng cơ bản

Nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước do địa phương quản lý 6 tháng ước đạt 213.053 triệu đồng, bằng 49,7% kế hoạch vốn 2022 và tăng 154 % so cùng kỳ; trong đó nguồn vốn ngân sách tập trung của tỉnh ước đạt 146.100 triệu đồng, bằng 57,1% kế hoạch và tăng 140,3% so cùng kỳ; ngân sách nhà nước cấp huyện thực hiện ước đạt 58.453 triệu đồng, đạt 35,7% kế hoạch và tăng 156,3% so cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành xây dựng trong 6 tháng đầu năm 2022 đạt 1.388.681 triệu đồng, tăng 8,9% so cùng kỳ; trong đó xây dựng dân dụng tăng 45,9%, nhà không để ở tăng 7,2% so cùng kỳ. Giá trị sản xuất xây dựng theo giá hiện hành 6 tháng ước đạt 2.222.178 triệu đồng, tăng 12,4% so cùng kỳ.

III. THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ - XUẤT KHẨU

Trong 6 tháng đầu năm 2022 sức mua bán hàng hóa đã tăng so cùng kỳ, thành phố Bảo Lộc đã thực hiện nhiều giải pháp vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế; nguồn cung hàng hóa luôn đáp ứng đủ nhu cầu và chủng loại phong phú, đảm bảo hàng hóa đến tận tay người tiêu dùng. Ước tính 6 tháng đầu năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 4.588 tỷ đồng, tăng 13,0% so cùng kỳ.

Tình hình hoạt động vận tải trên địa bàn trở lại bình thường sau thời gian chấp hành quy định của Nhà nước về công tác phòng chống dịch bệnh, cơ bản đáp ứng được nhu cầu vận chuyển hàng hóa và đi lại của nhân dân.

IV. THU, CHI NGÂN SÁCH

Thu ngân sách: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm đạt 1.621,8 tỷ đồng, tăng 30,4% so cùng kỳ và đạt 69,3% dự toán cả năm; trong đó thuế, phí đạt 1.366,1, tăng 40,9% so cùng kỳ và đạt 73% dự toán, thu từ nhà đất đạt 238,3 tỷ đồng, giảm 7,3% so cùng kỳ và bằng 52,1% dự toán. Các khoản thu đạt khá như thu từ doanh nghiệp nhà nước TW tăng 22,5% so cùng kỳ và đạt 76,9% dự toán, thu thuế công thương ngoài quốc doanh đạt 808,8 tỷ đồng, tăng 26,1% và bằng 67,2% dự toán, thu thuế thu nhập vượt 32,6 dự toán, tăng 163,5% so cùng kỳ.

Chi ngân sách: Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện 399 tỷ đồng, bằng 52,4% dự toán. Chi ngân sách địa phương cơ bản đáp ứng được yêu cầu phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Trong 6 tháng, chi cân đối ngân sách nhà nước đạt 352,6 tỷ đồng, bằng 46,3% dự toán và tăng 45,6% so cùng kỳ; trong đó chi đầu tư phát triển đạt 88,4 tỷ đồng, bằng 54,8% so dự toán, chi thường xuyên ước đạt 264,2 tỷ đồng, bằng 45,1% sự toán và tăng 16,7% so cùng kỳ.

V. VĂN HÓA – XÃ HỘI

1. Văn hóa thể thao

Trong 6 tháng đầu năm 2022 các hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao trên địa bàn diễn ra trong bối cảnh triển khai các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, tuy nhiên vẫn cơ bản đáp ứng nhu cầu văn hóa, văn nghệ của các tầng lớp của nhân dân trên địa bàn. Công tác tuyên truyền về các sự kiện diễn ra rộng khắp thành phố: Mừng Đảng, mừng Xuân, ngoài ra vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc tại nhà và dọc đường liên thôn, tổ dân phố chào mừng những ngày lễ lớn của đất nước, của dân tộc. Tổ chức thành công đại hội thể dục thể thao lần thứ IX với hơn 1.300 vận động viên tham gia; Phối hợp với Ban tổ chức giải đua xe đạp Cúp Truyền hình Thành phố Hồ chí Minh lần thứ 34 đón chặng 22 ( Đà Lạt- Bảo Lộc) và tiễn chặng 23 (Bảo Lộc – TPHCM) thành công.

2. Giáo dục

Về quy mô trường lớp: Tổng số có 78 trường, trong đó 69 trường học thuộc thành phố quản lý: mầm non, mẫu giáo: 30 trường; tiểu học: 26 trường; THCS: 13 trường. Kết quả huy động các cháu 5 tuổi vào mẫu giáo đạt tỷ lệ: 87,39%, trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt tỷ lệ 99,4%. Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6 là 3005/3005, đạt tỷ lệ 100% kế hoạch. Kết quả sơ bộ năm học 2021-2022: Bậc tiểu học: hoàn thành chương trình lớp học đạt tỉ lệ: 98,9%; Bậc trung học cơ sở: Học lực: Xếp loại Giỏi và Khá đạt 72,71%, Xếp loại Yếu, kém 2,71% giảm 0,05% so năm học trước, tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng đạt tỷ lệ 97,3%, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 99,89%. Công tác phổ cập giáo dục trên địa bàn thực hiện đúng tiến độ, công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia đến nay đã thực hiện 56 đơn vị, đạt tỷ lệ 72,7%, riêng khối giáo dục do thành phố quản lý đạt 72,5% (khối công lập: 46/52 trường).

3. Y tế

Nhờ chủ động làm tốt công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, tăng cường giám sát và phòng dịch bệnh nên trong năm đã hạn chế tối đa dịch bệnh, đặc biệt là các bệnh dịch Covid-19, số xuất huyết…, tuy nhiên trong tháng 5 và 6 trên địa bàn vẫn xảy ra 91 ca sốt xuất huyết, tăng 56 ca so cùng kỳ. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm đã được tuyền truyền, kiểm tra việc chấp hành quy định của nhà nước, trong 6 tháng đã kiểm tra 294 cơ sở, số cơ sở đạt vệ sinh an toàn thực phẩm đạt 97,62%, còn 2,3% chưa đạt an toàn vệ sinh thực phẩm, kết quả trong 6 tháng đầu năm không có ca ngộ độc thực phẩm và dịch bệnh không xảy ra.

4. Xã Hội

Chính sách an sinh xã hội được quan tâm, thành phố đã huy động các nguồn lực từ các chương trình mục tiêu, nguồn lực sẵn có và các nguồn lực xã hội hóa để đạt được kết quả tích cực. Ngành lao động thương binh xã hội tham mưu cho thành phố tổ chức thăm hỏi các đối tượng chính sách trong dịp tết Nhâm Dần, hỗ trợ lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 với số tiền trên 12,1 tỷ đồng/8.701 đối tượng. Thành phố tổ chức vận động các hộ đăng ký thoát nghèo, hỗ trợ các biện pháp để các hộ thoát nghèo bền vững như vay vốn để phát triển sản xuất; số hộ nghèo năm 2021 là 248 hộ, tỷ lệ 0,52%  và 623 hộ cận nghèo, tỷ lệ 1,21% (theo tiêu chí mới 2021-2025).

5. An toàn xã hội

Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững và ổn định. Tiếp tục tăng cường các biện pháp đồng bộ như công tác kiểm tra, tuần tra, phòng chống tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội nhằm đảm bảo ổn định xã hội, giảm thiểu tai nạn giao thông.


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt