Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 huyện Di Linh
Trích từ báo cáo Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm 2022 của Chi cục Thống kê huyện Di Linh

              I. LĨNH VỰC KINH TẾ

1. Tài chính - Tín dụng:

Thu, chi ngân sách: Trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội huyện Di Linh đang phục hồi và phát triển nhanh trên các lĩnh vực; dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, tạo tiền đề cho nền kinh tế phát triển. Công tác thu ngân sách trên địa bàn huyện trong 6 tháng đầu năm 2022 thực hiện khá tốt, tăng mạnh so với cùng kỳ và vượt kế hoạch đề ra. Ước thu ngân sách trong 6 tháng đầu năm 2022 đạt 281,3 tỷ đồng, đạt 86,6% kế hoạch, tăng 50,5% so với cùng kỳ. Trong đó thuế, phí thu đạt 190,6 tỷ đồng, bằng 101,9% kế hoạch, tăng 63,3% so với cùng kỳ; thu từ nhà đất đạt 86,7 tỷ đồng, tăng 35,3% so với cùng kỳ.

Chi ngân sách nhà nước ước 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 399,5 tỷ đồng, đạt 49,8% kế hoạch, tăng 12,9% so với cùng kỳ. Trong đó chi đầu tư phát triển 46 tỷ đồng, đạt 59% kế hoạch, tăng 44,2% so với cùng kỳ; chi thường xuyên 353,5 tỷ đồng, đạt 48,8% kế hoạch, tăng 9,7% so với cùng kỳ.

Hoạt động tín dụng: doanh số cho vay trong 6 tháng đầu năm 2022 đạt 3.370,9 tỷ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ. Số dư nợ là 6.540,5 tỷ đồng, tăng 3,2% so với cùng kỳ.

2. Đầu tư xây dựng:

Năm 2022, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của huyện Di Linh là 101.767 triệu đồng trên tổng mức đầu tư là 513.519 triệu đồng cho 137 công trình. Tổng vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 60.453 triệu đồng, đạt 59,4% kế hoạch, bằng 98,1% so với cùng kỳ. Trong đó: vốn ngân sách nhà nước cấp huyện thực hiện 35.951 triệu đồng, tăng 2,4% so với cùng kỳ; nguồn cân đối ngân sách cấp tỉnh thực hiện 15.437 triệu đồng, tăng 116,8% so với cùng kỳ; vốn xổ số kiến thiết thực hiện 7.096 triệu đồng, bằng 45,7% so với cùng kỳ; nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ theo mục tiêu thực hiện 1.970 triệu đồng, bằng 51% so với cùng kỳ.

3. Sản xuất nông nghiệp:

3.1 Trồng trọt:

Cây hàng năm: V đông xuân năm 2022 toàn huyện gieo trồng được 1.760 ha, tăng 0,72% so với cùng kỳ; đến ngày 10/6/2022, tiến độ thu hoạch thực hiện được 1.128,6 ha, đạt 64,1%. Trong đó: Cây lúa gieo cấy được 1.102 ha, đạt 98,1% kế hoạch, bằng 95,4% so với cùng kỳ; ước năng suất lúa thu hoạch đạt 53,5 tạ/ha, sản lượng lúa ước thu được 5.895 tấn, đạt 98,7% kế hoạch, bằng 90% so với vụ đông xuân 2021. Cây rau các loại gieo trồng được 281,4 ha, tăng 6,1% so cùng kỳ 2021; năng suất rau đạt 147 tạ/ha, sản lượng rau thu được 4.136,6 tấn, tăng 6,5% so với cùng kỳ. Cây ngô gieo trồng được 70,6 ha, tăng 97,2% so với cùng kỳ, năng suất ngô đạt 50 tạ/ha, sản lượng ngô thu được 353 tấn, tăng 94,1% so với cùng kỳ. Tiến độ gieo trồng vụ hè thu: Đến ngày 10/6/2022, toàn huyện thực hiện đạt 292 ha, tăng 10,2% so với cùng kỳ, trong đó: diện tích ngô gieo trồng được 120 ha. Rau gieo trồng đạt 84 ha, đậu 31 ha, cây hàng năm khác đạt 57ha.

Cây lâu năm: Diện tích cây lâu năm trên địa bàn huyện được giữ ổn định với 54.578,6 ha; trong đó: Cây cà phê được xác định là cây trồng chính trên địa bàn huyện Di Linh, diện tích hiện có đạt 44.923,2 ha, chiếm 82,3% tổng diện tích cây lâu năm toàn huyện. Cây chè toàn huyện có 483,7 ha, ước sản lượng chè búp tươi đạt 3.012 tấn, bằng so với cùng kỳ. Cây tiêu hiện có 557,9 ha, sản lượng tiêu đạt 1.938,1 tấn, bằng 96,% so với cùng kỳ. Cây ăn quả các loại trên địa bàn huyện chủ yếu được trồng xen trong cà phê, với diện tích quy đổi đạt 7.888 ha, sản lượng đạt 16.312 tấn, tăng 4,5% so với cùng kỳ. Cây Dâu tằm toàn huyện hiện có 687,1 ha, sản lượng lá dâu ước đạt 7.660 tấn, bằng 100,1% so với cùng kỳ.

3.2 Chăn nuôi:

Hiện đàn trâu toàn huyện có 917 con, tăng 1,1%; sản lượng thịt trâu hơi xuất chuồng ước đạt 30 tấn, tăng 4,3% so với cùng kỳ. Tổng đàn bò hiện có 4.839 con, bằng 99,5% so với cùng kỳ, sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng ước đạt 237,1 tấn, tăng 1,7% so với cùng kỳ. Đàn bò sữa hiện có 920 con, bằng 98,1% so với cùng kỳ, sản lượng sữa tươi ước đạt 1.255,3 tấn, bằng 80,6% so với cùng kỳ. Đàn lợn hiện có 31.722 con, tăng 8,9% so cùng kỳ; số lợn xuất chuồng ước 33.276 con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 3.194 tấn, tăng 15,9% so với cùng kỳ. Đàn gia cầm hiện có 1.639 ngàn con, bằng 86,6% so với cùng kỳ; sản lượng thịt gia cầm xuất chuồng đạt 2.542 tấn, tăng 3,2% so với cùng kỳ; sản lượng trứng đạt 165.014 ngàn quả, bằng 99,16% so cùng kỳ; trong đó, đàn gà đạt 474 ngàn con, bằng 62% so cùng kỳ; sản lượng thịt xuất chuồng ước đạt 1.917,1 tấn, bằng 80,6% so với cùng kỳ; sản lượng trứng gà đạt 18.784 ngàn quả, bằng 97,6% so với cùng kỳ.

              4. Sản xuất lâm nghiệp:

Trong 6 tháng đầu năm diện tích giao khoán quản lý bảo vệ rừng được duy trì trên 76.908,22 ha/2.676 hộ và 09 tập thể, chiếm khoảng 90% diện tích rừng trên toàn huyện. Tổng diện tích rừng trồng được chăm sóc là 332,4 ha, tăng 3,1% so với  cùng kỳ. Công tác phòng chống cháy rừng được ngành chức năng quan tâm và thực hiện tốt nên từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện không xảy ra cháy rừng. Khai thác lâm sản ước 6 tháng đầu năm khai thác được 1.900 m3 gỗ, bằng 20% so với cùng kỳ do thực hiện chủ trương của UBND tỉnh nên các đơn vị tạm ngưng khai thác và chỉ tỉa thưa rừng trồng. Sản lượng củi khai thác ước được 710 ster; măng tươi được 19,5 tấn; rau rừng được 8,4 tấn. Tổng số vụ vi phạm các quy định về quản lý bảo vệ rừng trong 6 tháng đầu năm 2022 là 07 vụ,  giảm 04 vụ so với cùng kỳ. Đã xử lý hành chính 04 vụ, thu nộp ngân sách: 15 triệu đồng tiền phạt; tịch thu tang vật 1,651 m3 gỗ thông 3 lá; chưa xử lý 03 vụ do chưa xác định được đối tượng, tang vật tịch thu gồm 2,811 m3 gỗ thông thường.

5. Sản xuất thủy sản:

Nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Di Linh trong 6 tháng đầu năm 2022 được duy trì trên diện tích các ao hồ có nuôi trồng thủy sản của năm trước. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản là 131 ha, với 800 cơ sở nuôi trồng. Ngoài ra có 01 chi nhánh của Tổng công ty thủy sản Việt nam nuôi cá Tầm tại hồ Kala - Bảo Thuận và 30 hộ nuôi thủy sản lồng bè trên hồ với tổng số lồng hiện có 244 lồng, tổng thể tích lồng là 32.760 m3. Dự ước sản lượng thủy sản 6 tháng đầu năm 2022 thu được 600 tấn cá các loại, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2021.

6. Sản xuất công nghiệp:

Trong 6 tháng đầu năm 2022, sản xuất công nghiệp thành phần kinh tế cá thể trên địa bàn huyện hoạt động ổn định và tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) ước 6 tháng đầu năm 2022, đạt 96.864 triệu đồng, tăng 5,0% so với cùng kỳ. Trong đó: công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 94.909 triệu đồng, tăng 5,04%; công nghiệp sản xuất điện, nước đá đạt 1.955 triệu đồng, tăng 2,92% so với cùng kỳ.

7. Thương mại - dịch vụ:

Giá cả hàng hóa và dịch vụ trên địa bàn huyện trong 6 tháng đầu năm 2022 nhìn chung bình ổn, hàng hóa lưu chuyển và doanh thu dịch vụ ổn định, không có hiện tượng găm hàng, đầu cơ tăng giá trong dịp tết Nguyên đán cũng như trong tình hình dịch bệnh. Công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tiếp tục được quan tâm thực hiện, ngành chức năng phối hợp với cơ quan quản lý thị trường đã đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý các hành vi lưu thông buôn bán hàng hóa không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng hết hạn sử dụng để khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư kinh doanh thương mại, dịch vụ phát triển.

II. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI

1. Văn hóa - Thông tin - Thể thao:

Trong 6 tháng đầu năm 2022, ngành văn hóa và thông tin huyện đã ban hành 36 văn bản và tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện thực hiện tuyên truyền nhiệm vụ, chính trị, các ngày lễ trọng đại và kỷ niệm của địa phương, đất nước. Thực hiện được 360 m pano cụm khổ lớn, 01 pano trụ, 30 trụ pano trang trí, 160 tấm pano treo đường, 485 băng rôn, 120 phướn và 06 lượt xe loa. Tham gia không gian trưng bày, gian hàng giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp địa phương và văn hóa truyền thống của người đồng bào DTTS với chủ đề “Hội tụ và lan tỏa” trong “Tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng năm 2022”. Tiếp nhận 05 buổi diễn của Đoàn nghệ thuật dân tộc Nam Tây Nguyên, 07 buổi chiếu phim Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh Lâm Đồng phục vụ tại địa phương. Tiếp tục duy trì các hoạt động thể dục, thể thao trên địa bàn huyện.

2. Giáo dục - đào tạo:

Các trường học đã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và hoàn thành chương trình, kế hoạch giáo dục năm học 2021 - 2022 theo đúng quy định; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Duy trì tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, hướng dẫn hoạt động hè cho học sinh các cấp học đảm bảo phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước. Tổ chức kiểm tra, đánh giá Thư viện các đơn vị trường học, xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục đào tạo năm học 2022 - 2023.

3. Hoạt động Y tế:

Trong 6 tháng đầu năm 2022, ngành y tế huyện tăng cường các biện pháp quản lý chuyên môn, duy trì và nâng cao chất lượng khám và chữa bệnh cho nhân dân. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh và các chương trình y tế quốc gia. Thường xuyên tổ chức kiểm tra các cơ sở y dược tư nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện. Toàn huyện có 19/19 trạm y tế đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế, 100% trạm y tế có bác sỹ, toàn dân tham gia bảo hiểm y tế đến 31/5/2022 đạt 81,23%. Tổng lượt khám chữa bệnh 64.188 lượt, bằng 69,3% so với cùng kỳ năm 2021

Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện tiếp tục được triển khai nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả. Đến ngày 17/6/2022, số F0 trên địa bàn huyện có 13.818 ca, trong đó đang điều trị 06 ca; số ca tử vong 26 (trong đó 18 trường hợp chưa tiêm vắc xin). Công tác tiêm vắc xin phòng, chống dịch Covid-19, mũi 1: 144.086 liều, đạt 86,5%; mũi 2: 132.261 liều, đạt 79,5%; Liều bổ sung: 67.477 đạt 89,1%; Liều nhắc lại sau bổ sung: 17.678 đạt 38,2%. Trẻ em từ 5 đến 12 tuổi đã tiêm mũi 1: 13.557 em đạt tỷ lệ 65,6%; mũi 2: 1.573 em đạt 7,6%. 

4. Thực hiện chính sách, an sinh xã hội:

Trong 6 tháng đầu năm 2022, UBND huyện đã triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách xã hội cho các đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ cho 4.050 đối tượng với số tiền 1,6 tỷ đồng; 28.185 kg gạo cho 539 hộ gia đình có nguy cơ thiếu đói trong dịp tết với số tiền 422,7 triệu đồng, chi trả chế độ trợ cấp hàng tháng đối với người có công cách mạng với số tiền trên 12 tỷ đồng, quà Chủ tịch nước cho 955 người có công với số tiền là 53,7 triệu đồng; quà tiêu biểu cho 84 người có công với số tiền là 58,8 triệu đồng; quà rộng rãi cho 1.449 người có công với số tiền 217,3 triệu đồng; trợ cấp Tết cho 1.215 đối tượng người có công với cách mạng, thân nhân, thương binh với số tiền 810 triệu đồng...

5. Công tác giảm nghèo:

         Đẩy mạnh tuyên tuyên giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện, tổ chức tập huấn công tác giảm nghèo bền vững cho các đối tượng là cán bộ xã, thị trấn và trưởng thôn, tổ dân phố. Hướng dẫn các xã, thị trấn khảo sát nhu cầu hỗ trợ sinh kế từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh để thoát nghèo giai đoạn 2022-2025 đối với các hộ nghèo trên địa bàn. Rà soát các hộ nghèo khó khăn về nhà ở để thực hiện các chính sách hỗ trợ về nhà ở giai đoạn 2022-2025. Thực hiện việc khảo sát hộ nghèo, cận nghèo phát sinh năm 2022. Công tác chăm lo cho người nghèo được thường xuyên quan tâm, trong 6 tháng đầu năm 2022, huyện đã chi trả trợ cấp Tết từ ngân sách cho 2.222 hộ nghèo với số tiền 1,3 tỷ đồng; 2.691 hộ cận nghèo với số tiền 1,1 tỷ đồng.

6. Tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông:

Công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững và ổn định. Tiếp tục phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra các địa bàn, đối tượng. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông luôn được cấp uỷ, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Ban an toàn giao thông huyện đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ, quyết liệt các yêu cầu công tác nghiệp vụ nhằm giảm thiểu số vụ tai nạn giao thông. Trong 6 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn huyện đã xảy ra 05 vụ tai nạn giao thông (tăng 01 vụ), làm chết 04 người (tăng 01 người) và bị thương 02 người (tăng 01 người).

 


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt