Ấn phẩm thống kê
Niên giám Thống kê Lâm Đồng 2021
Niên giám Thống kê Lâm Đồng 2021 là ấn phẩm do Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng biên soạn nhằm công bố thông tin thống kê do tổ chức thống kê nhà nước thực hiện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo quy định pháp luật.

Niên giám Thống kê Lâm Đồng 2021 là ấn phẩm do Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng biên soạn nhằm công bố thông tin thống kê do tổ chức thống kê nhà nước thực hiện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo quy định pháp luật.


Niên giám Thống kê Lâm Đồng 2020 là ấn phẩm do Cục Thống kê Lâm Đồng biên soạn nhằm công bố thông tin thống kê do tổ chức thống kê nhà nước thực hiện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo quy định pháp luật.  Đây là bộ số liệu phục vụ cho công tác nghiên cứu, đánh giá về tình hình kinh tế-xã hội của địa phương của các nhà quản lý, nhà khoa học cũng như các đối tượng dùng tin khác.

Niên giám Thống kê Lâm Đồng năm 2020 được biên soạn bằng hai thứ tiếng Việt-Anh.


Nội dung ấn phẩm gồm những số liệu cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2011 – 2021 được phân theo theo từng ngành kinh tế, loại hình kinh tế và theo đơn vị hành chính. Các số liệu đều được thu thập và tính toán theo đúng các phương pháp quy định hiện hành của ngành Thống kê Việt Nam và theo hệ thống biểu mẫu, chỉ tiêu mới thống nhất trong cả nước.

Bố cục Niên giám gồm 13 phần với  302 biểu, bao gồm:

1. Tổng quan kinh tế - xã hội Lâm Đồng.

2. Đơn vị hành chính- Đất đai và khí hậu.

3. Dân số lao động.                

4. Tài khoản quốc gia, ngân sách nhà nước và bảo hiểm.

5. Đầu tư và xây dựng.     

6. Doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể.

7. Nông, lâm nghiệp và thủy sản.

8. Công nghiệp.        

9. Thương mại và  dịch  vụ.

10. Chỉ số giá.

11. Vận tải, bưu chính và viễn thông.

12. Giáo dục và đào tạo.

13. Y tế, thể thao, Mức sống dân cư, trật tự, an toàn xã hội, tư pháp và môi trường.


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt