Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2021 huyện Đam Rông
Trích từ báo cáo Kinh tế - Xã hội 9 tháng năm 2021 của Chi cục Thống kê khu vực Lâm Hà - Đam Rông

          I. SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN

1. Sản xuất Nông nghiệp

1.1. Trồng trọt

Tổng diện tích gieo trồng trên địa bàn huyện Đam Rông đạt 20.659,4 ha, tăng 1,6% kế hoạch và tăng 2,7% so với cùng kỳ. Trong đó, diện tích cây hàng năm đạt 4.659 ha, tăng 0,6% kế hoạch và bằng 89,7% so với cùng kỳ; diện tích cây lâu năm đạt 16.000,4 ha, tăng 1,9% kế hoạch và tăng 7,2% so với cùng kỳ.

Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 9.211,9 tấn, bằng 52,6% kế hoạch và bằng 84,6% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng thóc đạt 3.538,3 tấn, bằng 39,8% kế hoạch và bằng 91% so với cùng kỳ; sản lượng ngô 5.673,6 tấn, bằng 66,1% kế hoạch và 81,1% so với cùng kỳ.

Vụ Đông xuân: Trên địa bàn đã gieo trồng được 1.031 ha, bằng 95,2% so với kế hoạch và 92,9% so với cùng kỳ. Trong đó; diện tích cây lúa 735 ha, bằng 94,2% kế hoạch và 89,6% so với cùng kỳ; cây ngô 93 ha, tăng 3,3% kế hoạch và bằng 86,9% so với cùng kỳ; cây rau, đậu các loại 140 ha, bằng 100% kế hoạch và tăng 1,5% so với cùng kỳ.

Gieo trồng vụ Hè Thu và vụ Mùa: 9 tháng ước đạt 3.628 ha, tăng 0,4% so với kế hoạch và bằng 84,8% so với cùng kỳ. Trong 9 tháng đầu năm đã thu hoạch 100% diện tích vụ Đông xuân, tăng 1,6% kế hoạch và bằng 96,8% so với cùng kỳ; một số loại cây chủ yếu như năng suất cây lúa ước đạt 48,1 tạ/ha, sản lượng 3.538,3 tấn, bằng 91% so với cùng kỳ; cây ngô, năng suất ước đạt 52,4 tạ/ha, sản lượng 5.673,6 tấn, bằng 81,1% so với cùng kỳ; cây đậu thu hoạch 195 ha và cây rau 288 ha.

Diện tích cây lâu năm trồng mới 523 ha, nâng tổng diện tích hiện có lên 16.000,4 ha, tăng 1,9% so với kế hoạch và tăng 2,7% so với cùng kỳ. Trong đó; cây ăn quả trồng mới 175 ha, 50 ha cây dâu tằm, 115 ha cây mắc ca và 15 ha cây điều... Một số loại cây ăn quả như: xoài, chuối, dứa, mít, chanh dây, bưởi, chôm chôm, vải, bơ, sầu riêng... năng suất sản lượng đạt khá, tuy nhiên giá giảm mạnh do dịch bệnh covid-19. Sâu, bệnh gây hại mức độ nhẹ, không bùng phát thành dịch.

Toàn huyện Đam Rông hiện có 17 ha sản xuất trong nhà kính, tiêu chuẩn VietGAP 98,5 ha, 10 ha sản xuất nông nghiệp hữu cơ, trên 600 ha cây trồng áp dụng nông nghiệp công nghệ cao; có 04 mô hình ứng dụng các thiết bị cảm biến kết nối internet để điều khiển tự động trong quá trình sản xuất nông nghiệp.

1.2. Chăn nuôi

Đàn heo trên địa bàn hiện có 6.830 con, tăng 23,7% so cùng kỳ; đàn gia cầm 177,1 nghìn con, tăng 77,1% so với cùng kỳ; đàn trâu 155 con; đàn bò 5.875 con, tăng 0,3% so với cùng kỳ; đàn dê, cừu, hươu, nai 915 con tăng so với cùng kỳ 7,6%. Tình hình chăn nuôi tương đối ổn định, không có dịch bệnh lớn xảy ra.

2. Lâm nghiệp

Từ đầu mùa khô đến nay, không xảy ra vụ cháy rừng nào. Giao khoán QLBVR 39.064,8 ha cho 1.389 hộ nhận khoán, 02 đơn vị tập thể và 02 Ban quản lý rừng. Để thực hiện kế hoạch trồng rừng năm 2021 trên địa bàn đúng thời vụ, trong 9 tháng đầu năm 2021 đã trồng 166.71 ha; kế hoạch trồng cây phân tán 994 cây, trồng 4,4 triệu cây xanh đến nay đang triển khai thực hiện. Trong 9 tháng đầu năm, phát hiện và lập biên bản 60 vụ vi phạm Luật BV&PTR, đã xử lý 63 vụ (04 vụ năm 2020 chuyển qua và 59 vụ năm 2021); thu phạt 738,927 triệu đồng nộp ngân sách Nhà nước.

3. Thủy sản

Diện tích nuôi thả 175 ha, tăng 75% so với cùng kỳ (trong đó, cá tầm 5,5 ha). Ước 9 tháng đầu năm 2021 sản lượng thủy sản đạt 288,2 tấn, tăng 13,3% so với cùng kỳ.

II. SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

G trị sản xuất theo giá so sánh ước 9 tháng đạt 159.514 triệu đồng, bằng 88,7% kế hoạch, tăng 37,1% so với cùng kỳ; trong đó; GTSX công nghiệp cá thể ước đạt 61.916,95 triệu đồng, bằng 78,2% so với cùng kỳ. Theo giá hiện hành, giá trị sản xuất đạt 235.466,4 triệu đồng, bằng 99,9% kế hoạch, tăng 56,6% so với cùng kỳ; trong đó, GTSX công nghiệp cá thể ước đạt 93.950,6 triệu đồng, bằng 93,7% so với cùng kỳ.

III. ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước do địa phương quản lý là 247.202 triệu đồng; đầu tư 77 công trình, dự án. Trong đó; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện 48.081 triệu đồng, đầu tư 45 công trình, dự án; vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh 143.400 triệu đồng, đầu tư 29 công trình, dự án; vốn Trung ương 55.721 triệu đồng, đầu tư 03 công trình, dự án. Lũy kế 9 tháng đầu năm ước thực hiện 153.754 triệu đồng, bằng 62,2% kế hoạch; từ khi khởi công đến cuối tháng báo cáo, ước thực hiện 620.633 triệu đồng, bằng 50,1% so với tổng mức đầu tư.

Giá trị ngành xây dựng ngoài quốc doanh 9 tháng đầu năm ước đạt 190,532 tỷ đồng, bằng 43,8% so với cùng kỳ, giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Kết quả điều tra doanh nghiệp năm 2021, toàn huyện có 92 doanh nghiệp; có 35 doanh nghiệp hoạt động có doanh thu; 55 doanh nghiệp ngừng hoạt động, chờ giải thể, giải thể và hoạt động không có doanh thu và 02 doanh nghiệp không tìm thấy/không hợp tác điều tra. Tổng doanh thu năm 2020 của các doanh nghiệp đang hoạt động là 288.256,8 triệu đồng, với 488 lao động.

V. THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ

1. Thương mại - dịch vụ

Doanh thu vận tải 9 tháng ước đạt 127.276,7 triệu đồng, bằng 70,7% so với kế hoạch, tăng 9% so với cùng kỳ. Trong đó; doanh thu vận chuyển hàng hóa ước đạt 78.106,2 triệu đồng, tăng 8% so với cùng kỳ; vận tải hành khách đạt 49.170,5 triệu đồng, tăng 10,6% so với cùng kỳ (do giá cước vận chuyển tăng cao).

Tổng doanh thu bưu chính - viễn thông 9 tháng đầu năm ước đạt 18.150 triệu đồng, bằng 75,8% kế hoạch. Trong đó; doanh thu bưu chính ước đạt 7.550 triệu đồng; doanh thu ngành viễn thông ước đạt 10.600 triệu đồng.

2. Tình hình giá cả thị trường

Tháng 9/2021, giá cả thị trường có biến động tăng/giảm như sau: giá gạo ổn định, gạo tẻ thường 13.000 đ/kg, gạo tẻ thơm giá bình quân 17.000 đ/kg, gạo nếp thơm 25.000 đ/kg, đậu xanh vỏ 40.000 đ/kg, đậu phụng 45.000 đ/kg. Trứng gà công nghiệp 38.000 đ/kg, trứng vịt 32.000 đ/chục, tỏi 40.000 đ/kg, bắp sú 16.000 đ/kg, giá thịt heo giảm, heo nạc 100.000 đ/kg, heo đùi 90.000 đ/kg, cá diêu hồng 65.000 đồng/kg thịt. Sữa Dielac Alpha step1 giá 230.000 đồng/lon 900g (tăng 10.000đồng/lon), Dielac Alpha step2 giá 230.000 đồng/lon 900g (ổn định). Xăng A95-III giá 21.650 đ/lít (tăng 31 đ/l so với tháng trước), dầu Diessel 15.970 đ/lít (giảm 405 đ/l), Elf gas 420.000 đ/bình (tăng 60.000 đ/bình).

VI. TÀI CHÍNH, TÍN DỤNG

Đến nay, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 9 tháng đầu năm ước đạt 58.183 triệu đồng. Trong đó; huyện thu 47.096,7 triệu đồng, tăng 14,9% so kế hoạch và 36,4% so với cùng kỳ, chủ yếu thu từ thuế, phí và các khoản thu từ đất, tỉnh thu trên địa bàn huyện 11.086,4 triệu đồng, bằng 84,05% kế hoạch.

Tổng chi ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm ước đạt 457.377 triệu đồng, bằng 105% so với kế hoạch và bằng 100% so với cùng kỳ.

VII. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI

1. Thực hiện chính sách xã hội

Tổng số đối tượng hưởng chế độ TBXH, người có công trên địa bàn huyện Đam Rông là 1.462 đối tượng, thực hiện chi trả trợ cấp 9 tháng đầu năm với kinh phí là 8.863,921 triệu đồng; chúc thọ, mừng thọ cho 319 cụ người cao tuổi; đảm bảo an sinh xã hội trong phòng, chống dịch bệnh Covid - 19... Đã cấp 46.645 thẻ Bảo hiểm y tế cho các đối tượng thụ hưởng. Mở 03 lớp nghề cho 64 học viên với kinh phí 245,325 triệu đồng, xuất khẩu 01 lao động đi Hàn Quốc. Đã hỗ trợ 7.803 triệu đồng cho 5.202 đối tượng bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tổng kinh phí trợ cấp Tết cho các đối tượng trong dịp Tết Tân Sửu năm 2021 là 5.700,6 triệu đồng. Triển khai xây dựng 40 căn nhà ở cho hộ nghèo với tổng số tiền là 2.200 triệu đồng; bàn giao 02 nhà tình nghĩa Quân - Dân cho 02 hộ nghèo ở xã Liêng Srônh; phê duyệt hỗ trợ tiền điện quý I, II cho 1.082 hộ nghèo với kinh phí 318 triệu đồng.

2. Văn hoá thông tin, thể dục thể thao

Trong 9 tháng đầu năm 2021 đã tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ thể thao, hội thi- hội diễn, vui chơi giải trí… góp phần đáp ứng nhu cầu giải trí sinh hoạt văn hóa, tinh thần của nhân dân và đáp ứng nhiệm vụ chính trị và các sự kiện lớn của huyện. Trong đó nổi bật là hoạt động tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu năm 2021, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI; Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tuyên truyền Bầu cử Đại biểu Quốc Hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Kết quả; thay đổi nội dung 1.069 m2 panô; cắt dán, treo trên 1.220 m băng rôn; treo 1.490 cờ các loại; thực hiện 120 lượt xe loa tuyên truyền... Thư viện phục vụ 256 lượt bạn đọc và 289 lượt truy cập internet, luân chuyển 524 bản sách; tổ chức thành công Liên hoan Hội thi kể chuyện Sách huyện Đam Rông năm 2021. Thực hiện 104 chương trình phát thanh tiếng phổ thông với 1.043 tin, 228 phóng sự, ghi nhanh, gương người tốt, việc tốt; 77 chương trình phát thanh tiếng K’Ho với 643 tin; 154 phóng sự... Hoạt động văn nghệ  - thể dục thể thao theo kế hoạch và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 diễn biến từng thời điểm.

3. Giáo dục

Tổng kết năm học 2020-2021, toàn huyện 37 trường và 01 Trung tâm GDTX & Dạy nghề; có 24 trường đạt chuẩn Quốc gia (8/10 trường MN, 10/14 trường TH, 5/9 trường THCS, 01/4 trường THPT), đạt tỷ lệ 66,7% (tăng 02 trường so với năm học trước); năm hoặc 2021-2022 có 16.171 học sinh, trong đó: mầm non 3.660 cháu, tiểu học 6.948 HS, THCS 3.748 HS, THPT 1.815 HS. Tỷ lệ duy trì sỹ số và lên lớp, học lực, hạnh kiểm các bậc học khá cao. Toàn huyện có 430 học sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT tại 03 điểm thi vào ngày 07 đến 08/7/2021; duy trì, kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập tiểu học mức độ 3, phổ cập THCS mức độ 1 và xóa mù chữ mức độ 2; tham gia thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2020 - 2021 có 03 giải nhì, 08 giải ba và 08 giải khuyến khích; đồng thời, triển khai kế hoạch hoạt động hè, chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất phục vụ năm học mới 2021-2022. Làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19 trong toàn ngành; xây dựng các phương án tổ chức dạy học khi tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp.

4. Y tế

Tổng số lần khám bệnh 9 tháng ước đạt 37.770 lượt người. Tổng số bệnh nhân điều trị 2.776 bệnh nhân; trong đó điều trị nội trú 2.112 bệnh nhân. Tiếp tục giám sát dịch cúm A (H1N1) và bệnh Bạch hầu, chú trọng phòng chống dịch bệnh chân - tay - miệng, sốt rét, sốt xuất huyết...  Đặc biệt, thực hiện nghiêm Quyết định 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 về việc ban hành Bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng, chống Covid-19 và các dịch viêm đường hô hấp cấp... Huyện đã triển khai khu cách ly tập trung tại Trường Dân tộc nội trú huyện, với quy mô 30 phòng bảo đảm diện tích, khoảng cách giường bệnh theo quy định, có thể tiếp nhận được 130 bệnh nhân với tổng số 120 giường bệnh; triển khai tiêm vắc xin phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho các đối tượng trên toàn huyện đúng quy định, bảo đảm kế hoạch. Từ đầu năm đến nay không có vụ ngộ độc thực phẩm nào xảy ra trên địa bàn huyện.

5. Chương trình xây dựng Nông thôn mới

Tổng nguồn vốn trực tiếp xây dựng nông thôn mới, huyện đã phân bổ là 25.000 triệu đồng từ 100% ngân sách tỉnh; đến 31/8/2021, giá trị khối lượng thực hiện 13.402 triệu đồng, đạt 53,6% so với kế hoạch. Đến nay, 03 xã đạt 19/19 tiêu chí (Đạ R’Sal, Rô Men, Phi Liêng); số xã đạt từ 15 - 16 tiêu chí: có 04 xã (Đạ Long - Đạ MRông 15/19 tiêu chí, Đạ Tông - Liêng SRônh 16/19 tiêu chí); có 01 xã đạt 18/19 tiêu chí là xã Đạ K’Nàng.

6. Tình hình trật tự, an toàn giao thông

Đến thời điểm báo cáo, trên địa bàn đã xảy ra 04 vụ tai nạn giao thông, làm 01 người chết và 06 người bị thương. Công tác tuần tra, lập biên bản, ra quyết định xử phạt các trường hợp vi phạm được tăng cường. Không có ô nhiễm môi trường nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn huyện; hoạt động thu gom rác thải được duy trì thường xuyên. Không có cháy nổ xảy ra.

7. Thiệt hại do thiên tai

        Chín tháng đầu năm 2021, không có hạn hán xảy ra; tuy nhiên, do thời tiết các tháng đầu năm 2021 nắng nóng kéo dài nên có khoảng 45 ha đất thiếu nước tưới phải ngừng sản xuất. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện xảy ra 02 đợt lốc xoáy; 01 đợt lũ cục bộ và 02 vụ sạt lở đất ước thiệt hại do thiên tai gây ra từ đầu năm đến nay khoảng 200 triệu đồng.


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt