Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2021 huyện Đạ Huoai
Trích từ báo cáo Kinh tế - Xã hội 9 tháng năm 2021 của Văn phòng Thống kê huyện Đạ Huoai – Chi cục Thống kê Khu vực Đạ Huoai – Đạ Tẻh – Cát Tiên.

              I. TĂNG TRƯỞNG KINH T

Tổng giá trị sản xuất theo giá so sánh 2010 trong 9 tháng đầu năm 2021 ước đạt 2.296.031 triệu động, tăng 4,9% so với cùng kỳ và đạt 75,6% kế hoạch.

Tổng giá trị sản xuất theo giá thực tế trong 9 tháng đầu năm 2021 ước đạt 4.111.534 triệu động, tăng 6,5% so với cùng kỳ và đạt 78,3% kế hoạch.

II. TÌNH HÌNH SN XUT KINH DOANH VÀ HOT ĐỘNG CA MT S NGÀNH, LĨNH VC KINH T CH YU

1. Tài chính, tín dng

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện 9 tháng năm 2021 ước đạt 114.635 triệu đồng, tăng 38,8% so với cùng kỳ và đạt 108,4% kế hoạch.

Tổng thu ngân sách địa phương 9 tháng năm 2021 ước đạt 451.502 triệu đồng, tăng 19,0% so với cùng kỳ và đạt 126,6% kế hoạch.

Tổng chi Ngân sách địa phương 9 tháng năm 2021 ước đạt 346.907 triệu đồng, tăng 14,3 % so với cùng kỳ và đạt 97,2% kế hoạch.

2. Đầu tư xây dng

Kế hoạch vốn đầu tư phát triển đã được phân bổ trong năm 2021 là 292.546 triệu đồng (Nguồn vốn ngân sách tỉnh là 216.284 triệu đồng, chiếm 73,93% và nguồn vốn ngân sách huyện là 76.262 triệu đồng, chiếm 26,07%), đầu tư cho 35 công trình, trong đó: có 09 công trình chuyển tiếp; 25 công trình khởi công mới và 01 công trình chuẩn bị đầu tư.

Giá trị khối lượng thực hiện 9 tháng năm 2021 ước đạt 142.267 triệu đồng, đạt 48,63% kế hoạch vốn.

Tổng số vốn đã giải ngân từ 01/01/2021 - 30/8/2021 là 174.090 triệu đồng, đạt 59,51% so với kế hoạch vốn.  

3. Hot động ca doanh nghip

Trong 9 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn huyện có 09 doanh nghiệp thành lập mới và có 04 doanh nghiệp đã giải thể.

Số hợp tác xã trên địa bàn huyện hiện có 10 hợp tác xã đang hoạt động.

4. Sn xut nông, lâm nghip và thy sn

4.1. Trồng trọt

Tổng diện tích gieo trồng trên địa bàn huyện tính đến thời điểm đầu tháng 9/2021 ước đạt 14.647,2 ha, tăng 1,1% so với cùng kỳ và đạt 97,3% kế hoạch. Trong đó: cây lương thực ước đạt 211,8 ha, giảm 16,3% và đạt 86,4% kế hoạch; cây công nghiệp ngắn ngày ước đạt 17,8 ha, giảm 27% so với cùng kỳ và đạt 71,2% kế hoạch; cây lâu năm ước đạt 14.258 ha, tăng 0,6% so với cùng kỳ và đạt 99,1% kế hoạch.

Cây hàng năm: Ước tính tổng diện cây hàng năm của vụ hè thu đã được thu hoạch là 199,4 ha, giảm 7,2% so với cùng kỳ và đạt 86,2 kế hoạch. Trong đó:  cây lúa: Ước diện tích đã được thu hoạch là 61,1 ha. Ước năng suất đạt 47,3 tạ/ha; Cây bắp: Ước diện tích đã được thu hoạch là 19,3 ha. Ước năng suất đạt 69,17 tạ/ha.

Hiện nay, các diện tích cây hàng năm của vụ Mùa cơ bản đã được người sản xuất xuống giống xong. Ước tính tổng diện tích đã xuống giống cây hàng năm của vụ mùa năm 2021 là 206,9 ha, giảm 3% so với cùng kỳ và đạt 86,2% kế hoạch. Trong đó: cây lúa đạt 68,5 ha, tăng 4,6% so với cùng kỳ và đạt 97,9% kế hoạch; bắp đạt 9,1 ha, tăng 5,8% so với cùng kỳ và đạt 60,7% kế hoạch; mỳ đạt 9,8 ha, giảm 2% so với cùng kỳ và đạt 98% kế hoạch; mía đạt 8 ha, giảm 11,1% so với cùng kỳ và đạt 53,3% kế hoạch.

Cây lâu năm: Ước tính tổng diện tích cây lâu năm trên địa bàn huyện hiện có là 14.258 ha, tăng 0,6% s với cùng kỳ. Trong đó cây ăn quả là 4.856 ha, tăng 1,8% so với cùng kỳ. Diện tích trồng mới cây lâu năm trong 9 tháng đầu năm 2021 ước đạt 168,1 ha, giảm 20,3% so với cùng kỳ và đạt 93,4% kế hoạch. Trong đó diện tích trồng mới cây ăn quả ước đạt 142,5 ha, giảm 17,8% so với cùng kỳ và đạt 91,9% kế hoạch.

4.2 Chăn nuôi:

Vào ngày 31/7/2021, trên địa bàn huyện Đạ Huoai đã xuất hiện bệnh viêm da nổi cục (VDNC) trên trâu, bò phát hiện đầu tiên ở xã Đạ Tồn vào tại hộ ông Nguyễn Xuân Sơn- thôn 1 với tổng số 06 con, trong  đó đã tiêu hủy 02 con bê chết do bệnh Viêm da nổi.

Đến ngày 14/9/2021 toàn huyện có 363 con bò bị bệnh VDNC của 160 hộ dân thuộc địa bàn 26 thôn, TDP tại 7 xã, thị trấn gồm: xã Đạ Tồn, xã Đạ Oai, xã Mađaguôi, thị trấn Mađaguôi, thị trấn Đạ M’ri, xã Hà Lâm và xã Phước Lộc; Tổng số bò, bê chết bệnh VDNC phải tiêu hủy là 18 con (15 con bê, 1 con bò đực và 2 bò mẹ, trọng lượng 3.407kg).

Về tổng đàn vật nuôi: đàn trâu có 98 con; đàn bò có 1.920 con; đàn heo có 21.142 con; đàn dê có 250 con; đàn gia cầm có 126,3 ngàn con.

4.3. Lâm nghip

Diện tích giao khoán và bảo vệ rừng: Tổng diện tích rừng giao khoán bảo vệ và được hưởng chính sách chi trả DVMTR trên địa bàn huyện đến thời điểm đầu tháng 9/2021 là 25.305,1 ha, tăng 8,6% so với cùng kỳ.

Tình trạng vi phạm lâm luật: Tổng số vụ vi phạm phát hiện trong 09 tháng đầu năm 2021 là 26 vụ, giảm 09 vụ so với cùng kỳ; lâm sản thiệt hại: 24.916 m3 gỗ thông thường, giảm 16.846 m3 so với cùng kỳ.

Trồng rừng tập trung: Số diện tích rừng trồng mới trong 9 tháng năm 2021 ước đạt 25 ha, giảm 16,7% so với cùng kỳ và đạt 37,9% kế hoạch.

4.4. Thy sn

Ước tổng diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện 9 tháng năm 2021 sản lượng thủy sản ước đạt 77,5 tấn, tăng 3,6% so với cùng kỳ và đạt 86,3% kế hoạch.

5. Sn xut công nghip

Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) 9 tháng năm 2021 ước đạt 458.557 triệu đồng, giảm 6% so với cùng kỳ và đạt 59,4% kế hoạch. Trong đó: thành phần kinh tế ngoài nhà nước là 318.718 triệu đồng, giảm 7,4% so với cùng kỳ.

Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế 9 tháng năm 2021 ước đạt 638.046 triệu đồng, giảm 4% so với cùng kỳ và đạt 69,3% kế hoạch. Trong đó: thành phần kinh tế ngoài nhà nước là 453.914 triệu đồng, giảm 4,6% so với cùng kỳ. 

6. Thương mi - Dch v - Vn ti

Tổng mức bán lẻ hàng hóa 9 tháng năm 2021 ước đạt 940.800 triệu đồng, giảm 2,0% so với cùng kỳ.

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 9 tháng năm 2021 ước đạt 5.386 ngàn USD, giảm 2,6% so với cùng kỳ.

Doanh thu ngành du lịch 9 tháng năm 2021 ước đạt 539,5 triệu, giảm 48,22% so với cùng kỳ và đạt 38,62% kế hoạch.

Doanh thu vận tải hàng hóa 9 tháng năm 2021 ước đạt 16.906 triệu đồng, giảm 1,3% so với cùng kỳ và đạt 73,5% kế hoạch.

Doanh thu vận tải hành khách 9 tháng năm 2021 ước đạt 11.431 triệu đồng, giảm 9,6% so với cùng kỳ và đạt 72% kế hoạch.

7. Văn hoá – xã hội

7.1. Văn hóa, Thông tin

Công tác thông tin tuyên truyền, cổ động trực quan: Trong 9 tháng đầu năm 2021, chủ yếu thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tuyên truyền triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tuyên truyền mừng Đảng, mừng xuân Tân Sửu 2021; tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị và các ngày lễ lớn đất nước năm 2021.

Trong 9 tháng đầu năm 2021, ngành Văn hóa và Thông tin phối hợp đăng 206 tin bài, 47 bản tin thời sự tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của huyện. Thực hiện các cụm panô chiến lược (1.121m2 ), 73m2 phông trang trí, 1.125m bandrol ngang, 571 lượt bandrol dọc, 1.315 lượt cờ các loại (Bao gồm cờ chuối, phướn logo, cờ phướn: Đảng + Tổ quốc ), 250m cờ ngũ sắc, 89 lượt xe loa.

Hoạt động thư viện: Thư viện huyện và thư viện cơ sở thường xuyên mở cửa phục vụ bạn đọc, đảm bảo các đầu sách theo yêu cầu. Luân chuyển sách về thư viện cơ sở. Phục vụ tốt việc truy cập internet. Cấp 152 thẻ bạn đọc, phục vụ trên 600 lượt bạn đọc, trên 200 lượt truy cập internet. Thực hiện phân loại sách và in dán nhãn sách theo phần mềm Openbiblio để phục vụ bạn đọc.

7.2 Giáo dc - đào to

Công tác chuẩn bị năm học mới 2021 – 2022: trên địa bàn có 30 trường, trong đó 28 trường trực thuộc huyện, 02 trường THPT trực thuộc Sở GD&ĐT; cụ thể: 12 trường cấp mầm non (công lập 09; tư thục 03, tăng 01 trường MN tư thục Thiên Thanh); 08 trường cấp tiểu học (giảm 01 trường; trường TH Kim Đồng sáp nhập vào trường TH Trần Quốc Toản); 8 trường cấp THCS và Phổ thông nhiều cấp học; 02 trường cấp THPT: 02 trường.

Công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2021 - 2022: Cấp tiểu học tuyển sinh vào lớp 1: 759/759, tỷ lệ 100%; cấp THCS tuyển sinh vào lớp 6: 553/553, tỷ lệ 100% (có 20 học sinh tuyển sinh vào lớp 6 trường PT DTNT liên huyện phía Nam); Có 577/577 học sinh tốt nghiệp lớp 9 đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 – 2022; cấp THPT tuyển sinh vào lớp 10 trên địa bàn huyện: 446/446 học sinh, tỷ lệ 100% (trong đó: THPT Đạ Huoai 220 HS; THPT thị trấn Đạ M’ri: 226 học sinh); ngoài ra có 20 học sinh tuyển sinh vào lớp 10 trường PT DTNT liên huyện phía Nam và 13 HS tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Bảo Lộc.

Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia trong 9 tháng đầu năm 2021 đạt 90,0%, tương đương 27/30 trường, tăng 01 trường so với thời điểm cuối năm 2020.

7.3. Y tế

Công tác phòng chống dịch  Covid-19: Toàn huyện Đạ Huoai có 04 chốt kiểm dịch hiện tại vẫn duy trì hoạt động, bao gồm: chốt Đèo chuối, chốt Đoàn Kết, chốt giáp ranh với Tân Phú-Đồng Nai, chốt thị trấn Đạ M’ri (quản lý đầu ra của xe tải do công an tỉnh thực hiện). Từ ngày 27/4/2021 đến nay, trên địa bàn huyện đã test nhanh 4.200 trường hợp; tiêm 5.593 liều vắc-xin Covid-19, mũi 1 là 3.944 liều (AstraZeneca: 2609; Pfize: 61; Moderna: 1274), mũi 2 là 1.649 liều (AstraZeneca: 402; Pfize: 58; Moderna: 1189)

7.4. Các vn đề xã hi

Đời sống dân cư: Trong 09 tháng đầu năm 2021, tình hình đời sống dân cư trên địa bàn huyện ổn định, không để người dân thiếu đói; đời sống cán bộ, công chức và người lao động vẫn duy trì và chấp hành tốt mọi nôi quy, quy chế của nơi công sở đề ra. Tuy nhiên, do tác động của dịch bệnh Covid kéo dài thời gian nên tình hình sản xuất của hộ dân và các doanh nghiệp trên địa bàn huyện gặp không ít khó khăn trong khâu sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là các đơn vị kinh doanh nhà nghỉ và du lịch dẫn đến thu nhập của hộ kinh doanh và người lao động trong các đơn vị này gặp không ít khó khăn.

Công tác giảm nghèo: Trong 9 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn huyện đã cấp được 100 thẻ BHYT cho hộ nghèo, cận nghèo.

Trong 9 tháng đầu năm 2021, toàn huyện có 3.246 hộ có mức sống trung bình với 12.950 khẩu. Tính đến tháng 9/2021, số thẻ BHYT đã hỗ trợ cho hộ có mức sống trung bình là 3.138 thẻ.

Trong 09 tháng đầu năm 2021, có 10/43 hộ nghèo, cận nghèo thiếu hụt về nhà ở được hỗ trợ cải thiện về chất lượng nhà ở. Tổng số tiền hỗ trợ là 400 triệu đồng từ nguồn xã hội hoá do UBMMTQVN huyện quản lý.

Tổng kinh phí thăm, hỏi, tặng quà người có công: 174.350.000 đồng/715 lượt đối tượng. Trong đó: Ngân sách trung ương: 78.000.000 đồng; Ngân sách địa phương là 96.350.000 đồng. Ngoài các chế độ thăm hỏi theo quy định, tại địa bàn các xã, thị trấn cũng đã vận động xã hội hóa được 27.100.000 đồng để thăm hỏi các gia đình chính sách trên địa bàn

Trong 09 tháng đầu năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện đạt 0,66%. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc đạt 2,14%.

7.5. Tình hình trt t, an toàn giao thông

Trong 9 tháng năm 2021, trên địa bàn huyện xảy ra 08 vụ tai nạn giao thông, làm 07 người chết và 06 người bị thương.


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt