Tin tức - Sự kiện
Tình hình giá cả thị trường tỉnh Lâm Đồng tháng 8 năm 2021


        Ch s giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2021 gim 0,1% so vi tháng trước, tăng 2,65% so vi cùng k và tăng 1,55% so vi tháng 12 năm trước; bình quân 8 tháng đầu năm 2021 tăng 1,86% so vi cùng k năm trước. Nguyên nhân khiến CPI tháng này gim do nh hưởng ca dch Covid-19, vic lưu thông hàng hóa gp nhiu khó khăn, phc tp, hu hết các ch đầu mi và ch truyn thng ti các tnh tm ngưng hot động, nên khâu tiêu th hàng hoá trên địa bàn b gim sút; mt khác, mt s địa phương có ngun cung các mt hàng như tht ln, tht gia cm, rau, c, qu di dào nhưng tiêu th chm, giá c gim mnh, tác động làm nhóm thc phm gim; giá xăng, du điu chnh gim ngày 27/7, 11/8 và 26/8/2021 cũng là nguyên nhân tác động gim lên CPI tháng này.

         Bên cnh đó, yếu t tâm lý s phong ta, giãn cách, làm tăng sc mua hàng hoá để d tr trong thi gian giãn cách xã hi đã tác động tăng lên mt s mt hàng nhóm lương thc; chi phí vn chuyn hàng hóa tăng cũng tác động làm tăng ch s giá nhóm giao thông; giá gas tăng 12.000 đồng/bình12kg; thiết b đồ dùng gia đình, văn phòng phm, sách giáo khoa tăng...

         Trong 11 nhóm hàng hóa và dch v tiêu dùng so vi tháng trước có 03 nhóm tác động gim gm: Nhóm hàng ăn và dch v ăn ung gim 0,56%; bưu chính vin thông gim 0,55%; nhóm văn hóa, gii trí và du lch gim 0,51%. Còn li, có 08 nhóm tác động tăng t 0,01%-0,63%, nhóm thiết b và đồ dùng gia đình có mc tăng cao nht là 0,63% so vi cùng k.


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt