Tin tức - Sự kiện
V/v hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần vào các dịp lễ, tết trong năm 2013
Ngày 20/12/2012, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có công văn số 7232/UBND-VX v/v hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần vào các dịp lễ, tết trong năm 2013. Nội dung công văn như sau:

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH LÂM ĐỒNG

                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                      

Số: 7232/UBND-VX

 V/v hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần vào các dịp lễ, tết trong năm 2013 

Lâm Đồng, ngày 20 tháng 12 năm 2012

 

 

Kính gửi:

    - Các Sở Ban Ngành và Đoàn thể cấp tính;

    - Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lâm Đồng;

    - UBND các huyện, thành phố Bảo độc, Đà Lạt

            Triển khai Thông báo số 4606/TB-LĐTBXH ngày 07/12/2012 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần vào các dịp lễ, tết năm 2013 và để tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (sau đây gọi chung là công chức, viên chức) thuận lợi trong việc đi lại, nghỉ lễ, tết với gia đình trong năm 2013, tiết kiệm chi phí cá nhân và chi phí hành chính,

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng thông báo để các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh thực hiện hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần vào các dịp lễ, tết năm 2013 như sau:

1. Kỳ nghỉ Tết Dương lịch: Công chức, viên chức nghỉ làm thứ Hai, ngày 31/12/2012 và đi làm thứ Bảy, ngày 05/01/2013. Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch, công chức, viên chức nghỉ 04 ngày liên tục từ ngày 29/12/2012 đến hết ngày 01/01/2013.

2. Kỳ nghỉ Tết âm lịch: Công chức viên chức nghỉ thứ Sáu, ngày 15/02/2013 và đi làm thứ Bảy ngày 23/02/2013. Như vậy, trong dịp Tết Nguyên đán, công chức, viên chức nghỉ 09 ngày liên tục, từ ngày 09/02/2013 đến hết ngày 17/02/2013.

3. Kỳ nghỉ lễ Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 01/5/2013

Công chức, viên chức nghỉ làm việc thứ Hai, ngày 29/4/2013 và đi làm thứ Bảy, ngày 04/5/2013. Trong kỳ nghỉ này, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 05 ngày liên tục từ ngày 27/4/2013 đến hết ngày 01/05/2013

Các cơ quan, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần thì căn cứ chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ lễ, tết trong năm 2013 cho phù hợp .

Đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lâm Đồng thông báo kịp thời để các cơ quan, tổ chức và nhân dân toàn tỉnh biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ Lao động - TBXH;

- TT TU, TT HĐND tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Như trên

- Lưu: VT, VX3, TH 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Trương Văn Thu

 


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt