Lĩnh vực chuyên môn
Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng 6 tháng đầu năm 2021

           Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng 6 tháng đầu năm 2021

Chỉ tiêu Đơn vị tính 6 tháng năm 2021 % tăng/giảm so cùng kỳ 
1. Tổng sản phẩm (GRDP) theo giá so sánh 2010 % 105,00 +5,00
  - Khu vực nông, lâm nghiệp, thuỷ sản % 104,42 +4,42
  - Khu vực công nghiệp-xây dựng % 107,56 +7,56
      + Trong đó: Công nghiệp % 106,72 +6,72
  - Khu vực dịch vụ % 104,18 +4,18
  - Thuế nhập khẩu, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm % 104,82 +4,82
2. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) % 110,46 +10,46
  - Khai khoáng % 109,02 +9,02
  - CN chế biến, chế tạo % 109,14 +9,14
  - Sản xuất và phân phối điện % 112,94 +12,94
  - Cung cấp nước, quản lý, xử lý rác thải % 102,35 +2,35
3. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý Tỷ đồng 1.274,9 +23,31
4. Tổng mức bán lẻ hàng hóa Tỷ đồng 22.022,7 +18,04
5. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành, dịch vụ khác Tỷ đồng 7.354,4 +0,06
6. Khách du lịch ngủ qua đêm tại các cơ sở lưu trú Nghìn lượt khách 1.568,4 -6,67
  -  Khách nội địa Nghìn lượt khách 1.553,8 -2,71
  -  Khách quốc tế Nghìn lượt khách 14,6 -82,48
7. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải Tỷ đồng 1.860,1 +3,71
8. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 6 tháng đầu năm 2021 so với bình quân cùng kỳ năm trước % 101,61 +1,61
9. CPI tháng 6/2021 so tháng 5/2021 % 100,31 +0,31
10. Chỉ số giá vàng tháng 6/2021 so tháng 5/2021 % 101,95 +1,95
11. Chỉ số giá Đôla Mỹ tháng 6/2021 so tháng 5/2021 % 99,82 -0,18

 


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt