Lĩnh vực chuyên môn
Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng quý I năm 2021

Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng quý I năm 2021 

Chỉ tiêu Đơn vị tính Quý I năm 2021 % tăng/giảm so cùng kỳ 
1. Tổng sản phẩm (GRDP) theo giá so sánh 2010 % 103,51 +3,51
  - Khu vực nông, lâm nghiệp, thuỷ sản % 104,96 +4,96
  - Khu vực công nghiệp-xây dựng % 107,05 +7,05
      + Trong đó: Công nghiệp % 106,62 +6,62
  - Khu vực dịch vụ % 101,07 +1,07
  - Thuế nhập khẩu, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm % 106,48 +6,48
2. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) % 105,17 +5,17
  - Khai khoáng % 101,45 +1,45
  - CN chế biến, chế tạo % 104,23 +4,23
  - Sản xuất và phân phối điện % 110,29 +10,29
  - Cung cấp nước, quản lý, xử lý rác thải % 103,49 +3,49
3. Vốn đầu tư thực hiện Tỷ đồng 403,3 +13,20
4. Tổng mức bán lẻ hàng hóa Tỷ đồng 11.852,7 +14,55
5. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành, dịch vụ khác Tỷ đồng 4.261,1 -3,69
6. Khách du lịch ngủ qua đêm tại các cơ sở lưu trú Nghìn lượt 1.041,0 -1,14
  -  Khách nội địa Nghìn lượt 1.032,0 +5,56
  -  Khách quốc tế Nghìn lượt 8,9 -88,13
7. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải Tỷ đồng 984,7 -0,51
8. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 3 tháng năm 2021 so với bình quân cùng kỳ năm trước % 100,36 +0,36
9. CPI tháng 3/2021 so tháng 02/2021 % 99,87 -0,13
10. Chỉ số giá vàng tháng 3/2021 so tháng 02/2021 % 98,26 -1,74
11. Chỉ số giá Đôla Mỹ tháng 3/2021 so tháng 02/2021 % 100,07 +0,07

Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt