Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 huyện Đơn Dương
Trích từ báo cáo Kinh tế - Xã hội năm 2020 của Chi cục Thống kê huyện Đơn Dương

 

I. SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN

1. Trồng trọt

1.1. Cây hằng năm

Tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Đơn Dương tiếp tục được duy trì ổn định và phát triển. Tổng diện tích gieo trồng năm 2020 đạt 34.737,42 ha, giảm 0,96% so với cùng kỳ, giảm chủ yếu là diện tích trồng lúa do thời tiết hạn hán không đủ nước.

- Cây lúa: Năm 2020, tổng diện tích gieo trồng đạt 2.100,8 ha, giảm 11,45% so với cùng kỳ. Năng suất thu hoạch đạt 51,1 tạ/ha, giảm 1,29% so với cùng kỳ; sản lượng thu hoạch đạt 10.734,57 tấn, so với cùng kỳ giảm 12,59%.

- Cây ngô: Tổng diện tích gieo trồng năm 2020 đạt 345,8 ha, giảm 4,57% so với cùng kỳ. Năng suất thu hoạch đạt 53 tạ/ha; sản lượng thu hoạch đạt 1832,74 tấn, giảm 4,7% so với cùng kỳ.

- Khoai lang: Diện tích khoai lang gieo trồng cả năm đạt 590,4 ha, bằng 93,33% so với cùng kỳ do chuyển đổi giống cây trồng ngắn ngày. Diện tích thu hoạch dự tính đạt 576,4 ha. Năng suất bình quân đạt 194 tạ/ha, sản lượng thu hoạch đạt 11.240,4 tấn.

- Cây lạc: Diện tích gieo trồng cả năm đạt 35,2 ha, tăng 181,6% so với cùng kỳ, nguyên nhân diện tích tăng mạnh là do diện tích trồng rau được chuyển qua trồng lạc. Năng suất bình quân 12 tạ/ha, sản lượng thu hoạch đạt 42,24 tấn.

- Cây rau các loại: Diện tích rau các loại gieo trồng cả năm đạt 26.212,4 ha, giảm 1,21% so với cùng kỳ, giảm do chuyển đổi diện tích trồng rau sang trồng cỏ cho bò sữa tại các xã Tu Tra, Đạ Ròn. Năng suất rau các loại bình quân chung 375,13 tạ/ha, sản lượng rau các loại đạt 983.303,39 tấn, giảm 2,98% so với cùng kỳ.

1.2. Cây lâu năm:

Tổng diện tích cây lâu năm hiện có 2.950,75 ha, tăng 0,19% so với cùng kỳ. Nhóm cây trồng lâu năm của Huyện Đơn Dương chủ yếu là nhóm cây ăn quả và cây công nghiệp lâu năm.

2. Chăn nuôi:

+ Đàn trâu đạt 2.491 con, tăng 0,48% so với cùng kỳ. Số trâu xuất chuồng tính cho cả năm 2020 đạt 764 con, với sản lượng 239,7 tấn, tăng 1,14% so với cùng kỳ.

+ Đàn bò đạt 27.456 con, tăng 1,3% so với cùng kỳ; trong đó, bò sữa 13.850 con, tăng 0,93% so với cùng kỳ. Số bò xuất chuồng trong năm 4.517 con, sản lượng đạt 899,1 tấn. Đàn bò tăng so với cùng kỳ năm ngoái chủ yếu là tăng đàn bò sữa trong dân, do vài năm trở lại đây giá sữa bò ổn định và tăng cao nên người dân chuyển sang nuôi bò lấy sữa để nâng cao thu nhập.

+ Tổng đàn lợn dự tính đạt 10.125 con, tăng 0,25% so với cùng kỳ. Số lợn xuất chuồng năm 2020 đạt 24.814 con, tăng 0,36% so với cùng kỳ.

+ Tổng đàn gia cầm 257,8 ngàn con; trong đó, gà 240,6 ngàn con, tăng 0,04% so với cùng kỳ. Sản lượng gà xuất chuồng cả năm đạt 637,1 tấn; sản lượng trứng gà 20.218,1 ngàn quả.

3. Lâm nghiệp:

Công tác phòng, chống cháy rừng trong tháng được đảm bảo tốt và ý thức của nhân dân đã được nâng cao, hiện trên địa bàn huyện đang trong mùa mưa nên trong tháng không xảy ra vụ cháy rừng nào. Bên cạnh đó, công tác trồng rừng và trồng cây phân tán đã thực hiện tốt theo kế hoạch.

Diện tích rừng trồng mới tập trung năm 2020 sơ bộ 21,24 ha rừng sản xuất. Tổng diện tích giao khoán bảo vệ rừng trên địa bàn huyện là: 30.005,24 ha, giao cho 06 đơn vị và 972 hộ gia đình.

Tổng khối lượng gỗ khai thác sơ bộ cả năm là 5.605,05 m3 gỗ các loại. Sản lượng củi khai thác 9.000 Ster.

            4. Thủy sản:

Diện tích nuôi trồng thủy sản năm 2020 đạt 70,1 ha, giảm 38,13% so với cùng kỳ; trong đó diện tích chủ yếu là nuôi cá trắm và cá rô phi. Nhìn chung tình hình nuôi thủy sản trên địa bàn huyện giảm chủ yếu do bà con nghỉ nuôi, các hộ thuê hồ Pro không nuôi cá để bán mà để làm dịch vụ câu cá giải trí.

II. SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

1. Công nghiệp

Tình hình sản xuất đã dần ổn định và phát triển vào những tháng cuối năm, chỉ số phát triển công nghiệp cá thể tính chung cho cả năm tăng 7,47% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Giá trị sản xuất công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm vai trò chủ đạo đạt 234.123 triệu đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ, chiếm 99,46% giá trị sản xuất công nghiệp khu vực cá thể. Tăng chủ yếu là ngành chế biến thực phẩm, sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn,...

- Ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng và hơi nước tăng 21,57% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, ngành này chiếm tỷ trọng nhỏ trong giá trị sản xuất công nghiệp khu vực kinh tế cá thể nên không làm ảnh hưởng nhiều đến giá trị toàn ngành.

2. Đầu tư xây dựng

Trong năm 2020, tiếp tục hoàn thiện các công trình chuyển tiếp và xây dựng cơ sở hạ tầng mới cho thực hiện nông thôn mới, sửa chữa các phòng làm việc tại các cơ quan, xây dựng đường liên thôn – liên xã, sửa chữa – xây dựng mới các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp. Các công trình hoàn thành đã góp phần tích cực cho phát triển kinh tế của địa phương, giao thông thuận tiện, cơ sở hạ tầng được cải thiện, đời sống người dân ngày được nâng cao.

Trong năm, toàn huyện có 20 công trình chuyển tiếp vốn cấp năm 2020 với 46,43 tỷ đồng. Công trình xây dựng mới Nguồn ngân sách cấp huyện là 30 công trình, tổng mức vốn đầu tư theo kế hoạch của năm 2020 là 50.875 triệu đồng; nguồn ngân sách cấp tỉnh là 42 công trình tổng mức đầu tư 20.794 triệu đồng.

             III. THU, CHI NGÂN SÁCH, NGÂN HÀNG

Tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2020 ước thực hiện 172.398 triệu đồng, đạt 115% so kế hạch và tăng 3% so với cùng kỳ. Trong đó thu thuế và phí 93.278 triệu đồng, đạt 93% so kế hoạch năm và tăng 3% so với cùng kỳ; thu từ nhà đất 50.700 triệu đồng, đạt 132% so kế hạch năm, tăng 37% so với cùng kỳ.

IV. VĂN HÓA, XÃ HỘI

Đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn ninh”. Thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, các chính sách về an sinh xã hội.

- Y tế: Đảm bảo công tác khám chữa bệnh. Triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và tăng cường y đức, kỹ năng giao tiếp. Tiếp tục cng cố bộ tiêu chí bệnh viện, chủ động phòng chống dịch Covid 19 và các bệnh viêm đường hô hấp.

- Văn hóa, thể thao, thông tin truyền thông: Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn của dân tộc và tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt