Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 huyện Đạ Tẻh
Trích từ báo cáo Kinh tế - Xã hội năm 2020 của Chi cục Thống kê huyện Đạ Tẻh

              I. SẢN XUẤT NÔNG - LÂM NGHIỆP

1. Trồng trọt

Tổng diện tích gieo trồng cả năm 2020 ước đạt 23.651 ha, đạt 99,58% kế hoạch và bằng 98,91% so với cùng kỳ. Trong đó, cây lương thực đạt 6.517,8 ha, đạt 98,75% kế hoạch và bằng 100,24% so với cùng kỳ; cây chất bột đạt 186 ha, đạt 79,15% kế hoạch và bằng 75% so với cùng kỳ; cây thực phẩm đạt 520,1 ha, đạt 102% kế hoạch và bằng 99,95% so với cùng kỳ; các loại cây công nghiệp và lâu năm khác đạt 13.243,8 ha, đạt 98,78% kế hoạch và bằng 96,61% so với cùng kỳ.

2. Chăn nuôi

Tình hình chăn nuôi trên địa bàn huyện Đạ Tẻh như sau: đàn trâu có 1.324 con, giảm 14,86% so với cùng kỳ; đàn bò có 6.155 con, giảm 8,41%; đàn heo có 92.189 con; đàn gia cầm có 274 nghìn con (trong đó đàn gà có 227,8 nghìn con).

Tình hình trồng dâu nuôi tằm: Trong năm 2020, diện tích cây dâu tiếp tục tăng khoảng 149 ha; sản lượng kén đạt 2.680 tấn, đạt 121,82% kế hoạch và tăng 220 tấn so với cùng kỳ.

Một vấn đề khác cần quan tâm trong chăn nuôi của địa phương hiện nay là mô hình nuôi chim yến; hiện trên địa bàn đã có khoảng 25 nhà yến, với chi phí đầu tư khoảng từ 800 - 1.000 triệu đồng/nhà; hiệu quả kinh tế từ ngành này hiện vẫn chưa được đánh giá cụ thể nhưng với lượng vốn đầu tư lớn, điều kiện chăn nuôi bấp bênh … đang cần có sự quan tâm của các ngành chức năng.

3. Lâm nghiệp

Trong năm 2020, trên địa bàn huyện xảy ra 14 vụ cháy, tổng diện tích cháy 14,3 ha, chủ yếu cháy thảm thực bì dưới tán rừng không có thiệt hại về lâm sản.

Việc triển khai dự án trồng cao su, trồng rừng kinh tế và quản lý bảo vệ rừng của các doanh nghiệp ngoài nhà nước: Tổng diện tích đã thực hiện trồng cây theo phương án đầu tư đạt 2.590,9 ha. Trong đó, trồng cây su đạt 1.985,6 ha, đạt 48,32% kế hoạch theo quyết định phê duyệt diện tích đất thuê để trồng cao su; trồng rừng kinh tế đạt 605,3 ha, đạt 72,1% kế hoạch theo quyết định phê duyệt diện tích đất thuê để trồng rừng kinh tế.

Tình hình vi phạm: Trong năm 2020, phát hiện và lập biên bản 26 vụ vi phạm Luật lâm nghiệp (giảm 06 vụ so với cùng kỳ); diện tích rừng thiệt hại là 3,3 ha (tăng 2,6 ha so với cùng kỳ); khối lượng lâm sản thiệt hại là 23 m3 (giảm 44,3 m3 so với cùng kỳ). Tổng số vụ xử lý trong năm 2020 là 25 vụ, trong đó 23 vụ xử phạt hành chính, 02 vụ xử lý hình sự.

            Tình hình khai thác lâm sản: Ước năm 2020 khai thác được 50 nghìn cây tre hàng (giảm 23,08% so với cùng kỳ), 22.500 ster gỗ rừng trồng (tăng 9,94% so với cùng kỳ) và khoảng 1.050 ster mung bó (giảm 5% so với cùng kỳ)... Năm nay cũng là năm có thu hoạch hạt Ươi, với giá thu mua bình quân khoảng 120.000 đ/kg, sản lượng thu hoạch khoảng 120 tấn, đây cũng là nguồn thu nhập đáng kể cho một số hộ dân cư.

            II. SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP - ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

1. Công nghiệp

Tổng giá trị sản xuất ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (giá so sánh 2010 ) ước năm 2020 đạt  428.326  triệu đồng, đạt 142,54% kế hoạch và bằng 140,33% so với cùng kỳ. Chia theo thành phần kinh tế:  kinh tế nhà nước đạt 42.667 triệu đồng, đạt 129,29% kế hoạch và bằng 121,1% so với cùng kỳ;  kinh tế tư nhân đạt 271.858 triệu đồng, đạt 150,82% kế hoạch và bằng 182,84% so với cùng kỳ; kinh tế cá thể đạt 113.801 triệu đồng, đạt 130,51% kế hoạch và bằng 106,53% so với cùng kỳ.

            2. Đầu tư xây dựng cơ bản

           Tổng vốn đầu tư năm 2020 ước đạt 305.304 triệu đồng, đạt 99,38% kế hoạch và bằng 149,57% so với cùng kỳ. Trong đó: Nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt 194.513 triệu đồng, đạt 99,56% kế hoạch và bằng 143,37% so với cùng kỳ; nguồn vốn huyện đạt 110.791 triệu đồng, đạt 99,08% kế hoạch và bằng 161,89% so với cùng kỳ.

           Giá trị sản xuất ngành xây dựng năm 2020 ước đạt 734.150 triệu đồng, đạt 109,57% kế hoạch và bằng 121,89% so với cùng kỳ. Trong đó: kinh tế tư nhân đạt 394.610 triệu đồng, đạt 111,16% kế hoạch và bằng 110,75% so với cùng kỳ; kinh tế cá thể đạt 339.450 triệu đồng, đạt 107,79% kế hoạch và bằng 138,02% so với cùng kỳ.

             III. VẬN TẢI

Ước cả năm 2020 tổng doanh thu ngành vận tải đạt 139.836 triệu đồng, đạt 90,22% kế hoạch và bằng 92,3% so với cùng kỳ. Sản lượng hành khách vận chuyển đạt 358,87 ngàn hành khách, hành khách luân chuyển đạt 50.060 nghìn hành khách.km. Sản lượng hàng hóa vận chuyển đạt 758,97 nghìn tấn, hàng hóa luân chuyển đạt 25.531 ngàn tấn.km.

IV. THU, CHI NGÂN SÁCH; NGÂN HÀNG

Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2020 ước đạt 54.134 triệu đồng, đạt 117,17% kế hoạch và bằng 104,76% so với cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách nhà nước năm 2020 ước đạt 596.960 triệu đồng, 140,07% kế hoạch và bằng 117,54% so với cùng kỳ.

            Hoạt động của các ngân hàng thương mại: doanh số cho vay năm 2020 đạt 1.840 tỷ đồng, giảm 9,94% so với cùng kỳ; tổng dư nợ đến cuối tháng 12/2020 đạt 1.850 tỷ đồng, giảm 0,63% so với cùng kỳ. Tình hình nợ quá hạn đạt mức 0,52%. Tình hình huy động vốn giảm 4,72% so với cùng kỳ.

Hoạt động của ngân hàng chính sách xã hội: doanh số cho vay năm 2020 ước đạt 83,59 tỷ đồng, tăng 13,46% so với cùng kỳ; tổng dư nợ đạt 255 tỷ đồng, tăng 8,07% so với cùng kỳ. Tình hình nợ quá hạn đạt mức 0,24%. Tình hình huy động vốn tăng 26,59% so với cùng kỳ.

V. VĂN HÓA - XÃ HỘI

1. Văn hóa

Về công tác thông tin, tuyên truyền: Trong năm 2020, huyện đã tập trung làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền kết quả trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội - quốc phòng - an ninh, các chính sách - pháp luật mới. Bên cạnh đó, tập trung hoàn thành tốt cho công tác phục vụ, tuyên truyền đại hội Đảng các cấp; phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 đến tất cả các địa bàn cũng như mọi tầng lớp dân cư.

Về hoạt động thể dục, thể thao: Trong năm 2020, địa phương đã tập trung tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ chào mừng ngày thành lập Đảng cũng như mừng xuân Canh Tý  năm 2020 … Ngoài ra, huyện cũng đã thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các giải bóng chuyền, các giải bóng đá, biểu diễn thể dục dưỡng sinh … Nhìn chung, các hoạt động thể dục thể thao cũng như phong trào tập luyện thể dục thể thao trong huyện vẫn duy trì và ngày càng mở rộng ở các khu dân cư cũng như các vùng.

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý các hoạt động dịch vụ văn hoá, trong đó công tác kiểm tra được chú trọng để kịp thời phát hiện, xử lý những hoạt động không đúng quy định.

2. Giáo dục

Kết quả năm học 2019 - 2020: về hạnh kiểm: tỷ lệ học sinh đạt loại khá- tốt chiếm 97,15%, tăng 1,94% so với cùng kỳ; về học tập: tỷ lệ học sinh đạt loại khá - giỏi chiếm 58,26%, tăng 5,62% so với cùng kỳ. Riêng cấp tiểu học, về năng lực, tỷ lệ đạt chiếm 98,57%, tăng 0,36% so với cùng kỳ; về phẩm chất, tỷ lệ đạt chiếm 99,73%, tăng 0,42% so với cùng kỳ; học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%; tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%. Ngoài ra, năm 2020,  huyện Đạ Tẻh được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đạt mức độ 3, phổ cập giáo dục trung học cơ sở đạt mức độ 2, xoá mù chữ đạt mức độ 2.

Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia tiếp tục được quan tâm, trong năm 2020 có thêm 03 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1; nâng tổng số trường công lập đạt chuẩn Quốc gia toàn ngành lên 27/34 trường, đạt tỷ lệ 79,4%.

3. Y tế

Nhìn chung trong năm 2020, công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được đảm bảo; các chương trình y tế quốc gia được triển khai đạt hiệu quả khá; công tác y tế dự phòng được tăng cường nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các dịch bệnh phát sinh. Tình hình triển khai các chương trình y tế vẫn được quan tâm và triển khai thường xuyên; công tác khám chữa bệnh được đảm bảo và nâng cao chất lượng. Từ đầu năm đến nay đã thực hiện tiêm chủng mở rộng đầy đủ cho 631 trẻ em, đạt 95,32% kế hoạch; tiêm VAT 2+ cho 484 phụ nữ có thai, đạt 93,8% kế hoạch. Chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, đã khám và điều trị phụ khoa cho 7.846 lượt, thực hiện biện pháp kế hoạch hóa cho 373 ca; khám và điều trị cho khoảng 94.993 lượt bệnh nhân; công suất sử dụng giường bệnh đạt 124%,...

 Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19: Trước sự diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo triển khai, thực hiện kịp thời các giải pháp của Chính phủ, UBND tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường tuyên truyền và triển khai đầy đủ, kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; chỉ đạo các xã, thị trấn thành lập các tổ kiểm soát để thực hiện giám sát việc cách ly xã hội, giám sát và thực hiện khai báo y tế đối với những trường hợp ở nơi khác về địa phương; rà soát các trường hợp từ vùng dịch về địa phương và thực hiện cách ly kịp thời các trường hợp nghi nhiễm (cách ly tại gia đình đối với 10 trường hợp, cách ly tại trung tâm y tế huyện đối với 07 trường hợp); chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng ứng phó với tình hình diễn biến của dịch bệnh. Đến nay, trên địa bàn huyện chưa ghi nhận trường hợp nào Covid-19.

4. Xã hội

Lao động, việc làm: Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên tình hình lao động, việc làm trên địa bàn huyện thời gian qua gặp không ít khó khăn. UBND huyện đã hỗ trợ cho 755 người lao động không có giao kết hợp đồng, lao động bị mất việc làm và 56 hộ kinh doanh có quản lý thuế doanh thu năm 2020 dưới 100 triệu đồng, với tổng kinh phí 811 triệu đồng theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Tiếp tục triển khai kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2020 theo kế hoạch gắn với tạo việc làm mới cho người lao động, đến nay đã tổ chức mở 04 lớp dạy nghề cho 91 lao động nông thôn.

Chính sách người có công, giảm nghèo: Hoàn thành việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với tổng số 84 căn nhà, kinh phí 2,9 tỷ đồng (xây mới 32 căn, kinh phí 1,6 tỷ đồng; sửa chữa 52 căn, kinh phí 1,3 tỷ đồng). Thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ cho người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng, hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội bị ảnh hưởng do dịch Covid - 19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ với tổng số kinh phí 5,463 tỷ đồng; hỗ trợ 36,4 triệu đồng cho 16 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn đột xuất.

Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Năm 2020, số người tham gia bảo hiểm xã hội 3.915 người, đạt 99,28% kế hoạch; tham gia bảo hiểm thất nghiệp 1.805 người, đạt 100,62% kế hoạch; tham gia bảo hiểm y tế 40.769 người, đạt 100% kế hoạch năm.

5. Tình hình an ninh chính trị - trật tự xã hội: 

Công tác quốc phòng địa phương được quan tâm thực hiện, tập trung xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đảm bảo số lượng, chất lượng; công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 được thực hiện đảm bảo chặt chẽ, chất lượng, đạt 100% chỉ tiêu được giao (50/50).

Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, không xảy ra các vụ việc phức tạp, đột xuất, bất ngờ, hình thành điểm nóng; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, trật tự an toàn giao thông được tăng cường tuần tra, kiểm soát.

Trong năm, lĩnh vực trật tự xã hội xảy ra 37 vụ chủ yếu là trộm cắp tài sản, đánh bạc và cố ý gây thương tích. Về vi phạm, vi phạm trật tự xã hội xảy ra 22 vụ, giảm 02 vụ so với cùng kỳ; vi phạm pháp luật về kinh tế xảy ra 04 vụ, tăng 03 vụ; vi phạm pháp luật về môi trường xảy 02 vụ, giảm 02 vụ; tệ nạn xã hội 13 vụ, giảm 01 vụ so với cùng kỳ .

Tai nạn giao thông đường bộ: Tính từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện có 04 vụ tai nạn giao thông xảy ra, làm chết 04 người, tài sản thiệt hại 22,8 triệu đồng.

6. Công tác phòng chống hạn hán, thiên tai: 

Do nắng nóng kéo dài, hạn hán đã làm 500 ha cà phê khu vực thôn K’Long, xã Đạ Pal giảm năng suất khoảng 30% trong vụ thu hoạch năm 2020. 

Trong năm 2020, trên địa bàn huyện xảy ra 03 đợt giông tố, lốc xoáy cường độ mạnh, kèm theo mưa gây thiệt hại 75 căn nhà, 30 camera an ninh, 02 con bò bị sét đánh chết, 14,85 ha cây công nghiệp và cây ăn quả  bị đổ gãy, rụng trái và giảm năng suất, ước tổng thiệt hại khoảng 4,2 tỷ đồng. UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã kịp thời người dân sửa chữa nhà cửa, khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống sau thiên tai, tổng kinh phí hỗ trợ 498,2 triệu đồng.


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt