Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 thành phố Bảo Lộc
Trích từ báo cáo Kinh tế - Xã hội năm 2020 của Chi cục Thống kê thành phố Bảo Lộc

 I. SẢN XUẤT NÔNG - LÂM NGHIỆP

1. Trồng trọt

Diện tích gieo trồng cây hàng năm năm 2020 trên địa bàn thành phố ước đạt 479,4 ha, tăng 10,8% so với cùng kỳ. Trong đó, diện tích cây rau các loại 219,3 ha, chiếm 45,7%, tăng 10,9% so với cùng kỳ; sản lượng cả năm ước đạt 2.557,2 tấn, tăng 8,1% so với cùng kỳ.

Cây cà phê: Diện tích hiện có sơ bộ đạt 13.112 ha, tăng 0,7% so với cùng kỳ; diện tích trồng mới cả năm đạt 130 ha, giảm 26,9%.  Diện tích cho sản phẩm đạt 12.438 ha, tăng 0,9%; năng suất ước đạt 29,8 tạ/ha, sản lượng cà phê cả năm ước đạt 37.111 tấn, tăng 3,8% so với cùng kỳ.

Cây chè: Diện tích hiện có đến nay là 2.703 ha, giảm 1,4%; diện tích trồng mới cả năm đạt 5,6 ha, giảm 37,8%. Năng suất ước đạt 123,6 tạ/ha, tăng 1% so với cùng kỳ, sản lượng chè búp tươi cả năm ước đạt 31.101 tấn, giảm 0,4% so với cùng kỳ.

Cây dâu tằm: Diện tích hiện có 712 ha, tăng 5,6% so với cùng kỳ; diện tích trồng mới đạt 29 ha, giảm 65,4%; sản lượng lá dâu đạt 14.820 tấn, tăng 13,3% so với cùng kỳ.

Cây ăn quả: Diện tích cây ăn quả hiện có đạt 1.248 ha, tăng 12,7% so với cùng kỳ; diện tích trồng mới cả năm đạt 160,7 ha, tăng 10,3%; sản lượng cây ăn quả ước đạt 9.850 tấn, tăng 6% so với cùng kỳ.

2. Chăn nuôi

Tổng đàn heo (thời điểm 01/10/2020) có 36.663 con, giảm 24,8% so với cùng kỳ; trong đó đàn heo nái giảm 33,7%. Sản lượng thịt heo hơi cả năm đạt 11.050 tấn, giảm 4,4% so với cùng kỳ.

Đàn bò hiện nay có 3.030 con, tăng 1,0%; trong đó đàn bò sữa có 1.705 con, sản lượng sữa tươi cả năm ước đạt 8.300 tấn,  tăng 2,5% so với cùng kỳ.

Tổng đàn gà đạt 449,8 nghìn con, tăng 9,4%; đàn cút đạt 2.456 nghìn con, tăng 15,3% so với cùng kỳ.

3. Lâm nghiệp

Công tác quản lý và bảo vệ rừng được thường xuyên quan tâm thực hiện. Trong năm đã trồng được 2,99 ngàn cây phân tán, đạt 100% kế hoạch năm, diện tích trồng mới trong năm ước đạt 10 ha. Đã giao khoán cho 33 hộ với diện tích rừng được bảo vệ là 1.061 ha. Tổng số vụ vi phạm lâm luật là 10 vụ, giảm 12 vụ  so với cùng kỳ; trong đó chủ yếu là số vụ mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép, cháy rừng sản xuất 1 vụ làm thiệt hại 1,88 ha. Lâm sản tịch thu 5,6 m3 gỗ các loại, xử lý và bán lâm sản tịch thu trên 70 triệu đồng.

            II. SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP - ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

1. Công nghiệp (khu vực cá thể)

Nhìn chung sản xuất công nghiệp khu vực cá thể năm 2020 chỉ giữ mức ổn định do trong năm bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, ước cả năm giá trị sản xuất (theo giá so sánh 2010) đạt 1.075.552 triệu đồng, tăng 0,2%; trong đó công nghiệp chế biến chế tạo đạt 1.073.931 triệu đồng, tăng 0,2% so với cùng kỳ.

Giá trị sản xuất theo giá thực tế cả năm 2020 ước đạt 1.640.237 triệu đồng,  tăng 1,9% so với cùng kỳ.

2. Đầu tư xây dựng cơ bản

Thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước cả năm đạt 169.762 triệu đồng, bằng 75,7% kế hoạch vốn năm 2020 và giảm 14,2% so với cùng kỳ. Nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh đạt 115.941 triệu đồng, đạt 70,2% kế hoạch và giảm 20,5% so với cùng kỳ. Nguồn vốn ngân sách cấp thành phố quản lý cả năm đạt 49.986 triệu đồng, đạt 84,5% kế hoạch và tăng hơn 4,2% so với cùng kỳ.

Giá trị sản xuất ngành xây dựng trên địa bàn năm 2020 theo giá so sánh 2010 ước đạt 2.264.362 triệu đồng, tăng 6,5% so với cùng kỳ, tăng chủ yếu ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước (tăng 41,8%). Chia theo các loại hình sử dụng: xây dựng nhà không để ở tăng 19,5%, công trình dân dụng tăng 28,3%, tuy nhiên nhà để ở giảm 12,5%. Giá trị sản xuất theo giá thực tế ước đạt 3.362.351 triệu đồng, tăng 6,5% so với cùng kỳ.

III. THƯƠNG NGHIỆP - DỊCH VỤ

Giá cả hàng hóa dịch vụ tiêu dùng và sản xuất trên địa bàn trong năm cơ bản vẫn ổn định, biến động ít, sự đầu cơ găm hàng chờ tăng giá hầu như không xảy ra.  Dự ước tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ cả năm đạt 8.435 tỷ đồng, tăng 2,9 % so với cùng kỳ.

Tình hình vận tải hàng hóa, hành khách trong năm 2020 ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, nhưng cơ bản đáp ứng tốt mọi nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân trên địa bàn, nhất là những tháng cao điểm nhu cầu đi lại tăng cao đột biến như lễ, tết nguyên đán.

IV. THU, CHI NGÂN SÁCH:

Thu ngân sách: Mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu ngân sách nên tổng thu ngân sách trên địa bàn  đạt khá so cùng kỳ. Tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố dự ước  cả năm đạt 1.761,3 tỷ đồng, bằng 113,8% dự toán và tăng 15,3% so với cùng kỳ. Trong đó thuế và phí đạt 1.425,8 tỷ đồng, tăng 49,5% so với cùng kỳ và tăng 10,8% dự toán; thu từ nhà đất đạt 298,6 tỷ đồng, tăng 25,9% và tăng 33,2% dự toán.

Chi ngân sách: Tổng chi ngân sách địa phương đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quản lý nhà nước, đảm bảo an ninh, quốc phòng của các ngành các cấp của địa phương. Tổng chi ngân sách địa phương ước cả năm 2020 ước đạt 707,2 tỷ đồng, bằng 106,5% kế hoạch và giảm 12,2% so với cùng kỳ; trong đó chi cân đối qua ngân sách đạt 507,2 tỷ đồng, bằng 79,8% dự toán và giảm 8,9% so với cùng kỳ.

V. VĂN HÓA - XÃ HỘI

1. Văn hóa thể thao

Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong năm 2020 chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và của địa phương, đáp ứng nhu cầu văn hóa, thể thao của các tầng lớp nhân dân; đã thực hiện 780 m2 vẽ pano,  treo 4.100 tờ phướn và cờ; cắt dán in 1.950 m băng rôn; tiến hành trang trí 51 lần phục vụ các hội nghị, hội thi, lễ ra quân của địa phương và tuyên truyền xe loa 90 lần.

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, các giải thể dục thể thao được tổ chức để tuyển chọn, phát triển thể thao thành tích cao và hoạt động rộng rãi các phong trào thể thao quần chúng rèn luyện thân thể. Đã tham gia 15 lần giải cấp tỉnh với 905 vận động viên, tham gia 10 lần giải cấp thành phố thu hút 833 vận động viên. Đón và đưa các đoàn đua xe đạp nữ quốc tế Bình Dương lần thứ X năm 2020, Cúp truyền hình TP HCM lần thứ 32.

Công tác toàn dân xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn được lan tỏa sâu rộng, đến nay đã công nhận 165/165 thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa, tỷ lệ hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa ước đạt 95%, 5/5 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 6/6 phường đạt chuẩn văn minh đô thị, cơ quan đạt chuẩn văn hóa ước đạt 90%.

2. Giáo dục

Hoàn thành kế hoạch năm học 2019-2020 trong tình hình thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19. Năm học 2019-2020 thành phố có 78 trường mầm non và phổ thông.

Kết quả năm học 2019-2020: về chất lượng, bậc tiểu học tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 99,96%, tăng 0,17% so với cùng kỳ. Kết quả tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2019-2020 đạt 99,9%, tăng 0,61% so với năm học trước.

Công tác phổ cập giáo dục trên địa bàn thực hiện đúng tiến độ, công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia đến nay đã thực hiện 53 đơn vị đạt chuẩn quốc gia đạt tỷ lệ 68,8%.

Công tác xã hội hóa giáo dục, cơ sở vật chất được quan tâm, tỷ lệ kiên cố hóa trường lớp đến nay đã đạt 91,8%.

3. Y tế

Duy trì thường xuyên công tác khám chữa bệnh, đảm bảo vị trí trực và cấp cứu người bệnh, các chương trình y tế quốc gia được triển khai theo đúng kế hoạch, công tác phòng dịch bệnh được quan tâm, nhất là triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Tổng số ca mắc bệnh sốt xuất huyết cả năm là 103 ca, giảm 158 ca so với cùng kỳ. Công tác đảm bảo vệ sinh thực phẩm được quan tâm, trong năm đã kiểm tra 684 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, qua đó đã tuyên truyền ý thức chấp hành về quy định an toàn vệ sinh thực phẩm.

4. Xã hội

Hiện nay địa phương đang quản lý và chi trả trợ cấp cho 1.337 đối tượng người có công với cách mạng, 4.341 đối tượng bảo trợ xã hội với kinh phí chi trả hàng tháng trên 4,19 tỷ đồng. Thành phố tổ chức thăm hỏi các đối tượng chính sách trong dịp Tết Canh Tý đối với các đối tượng người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo...với kinh phí trên 8,9 tỷ đồng. Công tác hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 được triển khai kịp thời đến nay thành phố đã hỗ trợ cho hơn 9.510 đối tượng với số tiền khoảng 10,3 tỷ đồng; lập danh sách trình UBND tỉnh tiếp tục hỗ trợ cho 355 đối tượng người lao động bị mất việc với số tiền 355 triệu đồng.

Công tác giảm nghèo: năm 2020 có 283 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,61%; 707 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 1,52% tổng số hộ trên địa bàn.

Công tác xuất khẩu lao động: đến nay đã có 47 người đi xuất khẩu, chủ yếu tại thị trường Nhật Bản.

5. An toàn xã hội

          Tình hình an ninh trật tự luôn được quan tâm thực hiện, trật tự an toàn xã hội cơ bản được bảo đảm. Công tác đảm bảo an toàn giao thông, bảo đảm công tác phòng chống cháy nổ trên địa bàn được thường xuyên kiểm tra. Tuy nhiên từ đầu năm đến nay xảy ra 18 vụ tai nạn giao thông, giảm 2 vụ; số người chết là 13 người, giảm 8 người; số người bị thương 7 người, giảm 2 người so với cùng kỳ.


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt