Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 huyện Bảo Lâm
Trích từ báo cáo Kinh tế - xã hội năm 2020 của Chi cục Thống kê huyện Bảo Lâm

 

1.     Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

a. Sản xuất nông nghiệp

Cây hàng năm:  Diện tích gieo trồng ước đạt 665,2 ha, tăng 5,8% so với cùng kỳ. Trong đó, diện tích ngô gieo trồng 149,2 ha, tăng 1,6%; diện tích rau, đậu, hoa các loại 350,1 ha, bằng 117,% so với cùng kỳ; cây chất bột lấy củ 42,7 ha; diện tích cây gia vị, dược liệu 44,1 ha.

Cây lâu năm: Tổng diện tích ước đạt 53.171,1 ha, tăng 0,9% so với cùng kỳ. Trong đó, diện tích trồng mới 1.469 ha, giảm 23,1% so với cùng kỳ. Diện tích cà phê trên toàn huyện là 35.883,43 ha, tăng 0,2% so với cùng kỳ; diện tích cà phê cho sản phẩm là 33.600 ha, chiếm 93,7% tổng diện tích; sản lượng đạt 111.771 tấn. Diện tích cây chè là 6.745 ha, giảm 1,99% so với cùng kỳ; sản lượng ước đạt trên 86 ngàn tấn. Cây hồ tiêu 503,8 ha, giảm 2,3%; sản lượng ước đạt 800 tấn, giảm 6,25% so với cùng kỳ. Cây cao su diện tích hiện có 4.540,35 ha, tăng 0,62%; sản lượng ước đạt 1.645 tấn. Cây Điều hiện có 184 ha.

Diện tích cây ăn quả: Diện tích hiện có 4.789,8 ha,  tăng 12,5% so với cùng kỳ. Trong đó diện tích trồng mới là 677 ha chủ yếu là cây sầu riêng và cây bơ. Tăng mạnh ở cây sầu riêng là 2.365,5 ha, bơ 1.404 ha. Sản lượng sầu riêng ước đạt 12.758 tấn, bơ 5.875,8 tấn. Hiện nay trên địa bàn huyện cây dừa  do công ty Lê Dương trồng mới thử nghiệm 14 ha nên sản lượng chưa nhiều.

Tình hình chăn nuôi: Tổng đàn heo là 15.766 con, bằng 73,5% so với cùng kỳ. Trong đó heo thịt là 13.566 con, bằng 78,6% so với cùng kỳ, heo nái 1.011 con, bằng 56,4% so với cùng kỳ. Số heo xuất chuồng là 14.886 con, bằng 71,43%; sản lượng  thịt hơi xuất chuồng 1.340 tấn, bằng 73,89% so với cùng kỳ. Tổng đàn gà là 640,9 nghìn con bằng 98,6% so với cùng kỳ, các trang trại nuôi gà đều nuôi gà công nghiệp là chính. Tổng đàn vịt, ngan, là 28,4 nghìn con, không có trang trại, gia trại.

b. Lâm nghiệp   

Khai thác lâm sản: Khai thác gỗ rừng trồng 1.801 m3; cây đứng gỗ keo 300 m3.     

Tình hình vi phạm lâm luật: Số vụ vi phạm luật lâm nghiệp phát hiện là 74 vụ. Phân loại các hành vi sau: Khai thác rừng trái phép 30 vụ, lâm sản thiệt hại là 134,3 m3 gỗ các loại; phá rừng trái pháp luật 17 vụ, diện tích thiệt hại 20,13 ha và lâm sản thiệt hại 71,1 m3 gỗ các loại; vi phạm các vấn đề về quản lý lâm sản là 25 vụ. Kết quả xử lý 65 vụ, thu nộp ngân sách 646 triệu đồng.

c. Thủy sản

Diện tích nuôi trồng: Ước năm đạt 252,1 ha, tăng 5,4% so với cùng kỳ, chủ yếu diện tích được nuôi theo hình thức quảng canh cải tiến và quảng canh.

Sản lượng: Sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng ước năm 1.270 tấn, tăng 3,32% so với cùng kỳ.

2.  Sản xuất công nghiệp

Ước năm 2020 giá trị sản xuất công nghiệp khu vực cá thể  theo giá so sánh 2010 đạt 175,9 tỷ đồng, bằng 96,43%; theo giá hiện hành đạt 272,3 tỷ đồng, bằng 97,91% so với cùng kỳ.

Năm 2020 nhà máy nước Bảo Lâm sản xuất 661.635 m3, nhằm phục vụ nhu cầu sử dụng nước sạch của 4.255 hộ dân trên địa bàn, tăng 96 hộ so với cùng kỳ.

3. Vốn đầu tư

Vốn đầu tư thực hiện kế hoạch năm 2020 của huyện là 286.776 triệu đồng. Trong tháng 12 năm 2020 các đơn vị tiếp tục thi công các công trình chuyển tiếp năm 2019 và hoàn thành các công trình mới, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn vốn ngân sách thực hiện ước tháng 12 là 44.886 triệu đồng. trong đó vốn từ nguồn ngân sách tỉnh là 31.541 triệu đồng, vốn từ NS huyện là 13.345 triệu đồng. ước năm thực hiện 241.124 triệu đồng.  

4. Hoạt động tài chính, tín dụng

4.1. Hoạt động tài chính

Tổng thu NSNN địa phương trong năm 2020 ước đạt 720.037 triệu đồng, giảm 1,5% so với cùng kỳ. Trong đó, thu thuế và phí trên địa bàn ước đạt 575.481 triệu đồng, giảm 8,5% so với cùng kỳ.

Phần huyện quản lý ước đạt 241.373 triệu đồng, bằng 153,1% so với cùng kỳ. Thu thuế và phí ước đạt 131.516 triệu đồng, bằng 143,2% so với cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách địa phương năm 2020 ước đạt 847.254 triệu đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. Trong đó, chi đầu tư thực hiện 323.674 triệu đồng, chi sự nghiệp kinh tế 42.299 triệu đồng; chi sự nghiệp giáo dục 351.454 triệu đồng; chi sự nghiệp y tế 16.693 triệu đồng; chi quản lý hành chính cấp huyện bằng 136.774 triệu đồng.

4.2. Hoạt động tín dụng

Các ngân hàng thương mại: Năm 2020 các chi nhánh Ngân hàng thương mại trên địa bàn đã cho 9.094 lượt hộ vay, với doanh số ước là 4.794.428 triệu đồng; tăng 3,9%; thu nợ 4.208.036 triệu đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Tổng số dư nợ đến thời điểm 31/12/2020 4.401.231 triệu đồng, tăng 4,5% so với cùng kỳ.

Chính sách xã hội: Năm 2020 Ngân hàng chính sách xã hội cho 2.231 lượt hộ chính sách vay vốn với số tiền 98.004 triệu đồng, tăng 11,1% so với cùng kỳ. Thu nợ ước đạt 67.857 triệu đồng, tăng 26,9% so với cùng kỳ. Dư nợ ước đạt 404.244 triệu đồng, tăng 8% so với cùng kỳ.

Hoạt động của các Quỹ Tín dụng: Năm 2020 các Quỹ tín dụng và chi nhánh trên địa bàn huyện đã cho 4.730 hộ vay vốn với số tiền 1.261.515 triệu đồng, tăng 8,6%; thu nợ ước đạt 1.211.116 triệu đồng, tăng 8,4% so với cùng kỳ. Dư nợ của Các Quỹ TD và chi nhánh là 684.563 triệu đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ.

5. Xuất nhập khẩu hàng hóa

Trong tháng 11 Nhà máy Alumin xuất khẩu 68.913 tấn Alumin, trị giá xuất khẩu đạt 20.095 triệu USD nước cuối cùng hàng đến gồm, Nhật Bản 27.033 tấn, Du Bai 15.742 tấn, Thụy Sỹ 20.654 tấn và Ấn Độ 5.483 tấn Alumin. Lũy kế 11 tháng 589.930 tấn Alumin, trị giá xuất khẩu đạt 166,208 triệu USD. xuất khẩu 49.283 tấn Hydroxit nhôm trị giá 8,622 triệu USD Dự ước tháng 12 xuất khẩu 82.000 Alumin và 7.200 tấn Hydroxit. Tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2020 trên địa bàn ước đạt 230 triệu USD.

6. Lĩnh vực xã hội

6.1. Văn hóa

Công tác tuyên truyền, hướng dẫn và tổ chức thực hiện tốt tuyên truyền các Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XII, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Bảo Lâm lần thứ V nhiệm kỳ 2015-2020, gắn công tác tuyên truyền các nghị quyết với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Tuyên truyền 76 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2020) và 31 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2020). Tuyên truyền các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, thể dục thể thao. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID -19 trên địa bàn toàn huyện và các Chỉ thị của thủ tướng Chính Phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

6.2. Y tế

Triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Xây dựng kế hoạch ứng phó, hướng dẫn các địa phương chủ động trong công tác phòng chống dịch Covid-19, giám sát thường xuyên công tác phòng chống dịch tại các cơ sở y tế trên địa bàn huyện.

Năm 2020 đã tổ chức khám chữa bệnh tổng cộng là 113.788 lần khám. Số người điều trị tại các cơ sở y tế7.663 người. Số trẻ em được tiêm chủng đầy đủ 2.063 trẻ em. Số phụ nữ có thai được tiêm phòng Uốn ván 2.221 người.

6.3. Trât tự an toàn xã hội

Thực hiện số 1652/KH - PC08 về thực hiện hiệu quả các chuyên đề tuần tra, kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm của người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn, phòng chống đua xe trái phép.

Kết quả trong tháng lực lượng CSGT Công an huyện đã tiến hành lập biên bản 102 trường hợp, lũy kế 3.185 vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt 77 trường hợp, lũy kế 3.328 trường hợp, đăng kí mới 606 trường hợp, lũy kế 5.093 trường hợp. Nộp ngân sách nhà nước hơn 81 triệu đồng, lũy kế 2.505 triệu đồng. Trong tháng không xảy ra tai nạn giao thông, lũy kế đến tháng 12 có 05 vụ tai nạn giao thông làm 02 người chết và 04 người bị thương./.


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt