Tổng điều tra kinh tế 2017

CÁC VĂN BẢN

Quyết định về Tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo Trung ương Tổng điều tra kinh tế năm 2017

 PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRA VÀ BẢNG HỎI  

Quyết định về việc ban hành phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2017

Kế hoạch triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2017 của tỉnh Lâm Đồng    
Hướng dẫn lập danh sách cơ sở Hành chính sự nghiệp
Hướng dẫn tra cứu ngành sản xuất kinh doanh
Phiếu khảo sát thông tin đối với doanh nghiệp  

Phiếu điều tra và hướng dẫn ghi phiếu doanh nghiệp   

Phiếu điều tra và hướng dẫn ghi phiếu Hành chính sự nghiệp  
Phiếu điều tra và hướng dẫn ghi phiếu Tôn giáo, tín ngưỡng   
Phiếu điều tra và hướng dẫn ghi phiếu cá thể

TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ

Danh mục ngành kinh tế quốc dân (VSIC 2007)
Danh mục ngành kinh tế quốc dân (phiên bản mobile)

© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt