CHI CỤC THỐNG KÊ HUYỆN BẢO LÂM

Địa chỉ: Thị trấn Lộc Thắng

      Chi cục trưởng:

Nguyễn Thế Quỳnh

Điện thoại: + Cơ quan

0263 877044

                   + Nhà riêng

 

                   + Di động:

 

Email

ntquyynhldo@gso.gov.vn

Tổng số CBCC

05

© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt