CHI CỤC THỐNG KÊ HUYỆN LẠC DƯƠNG

Địa chỉ: 36 đường Bidoup- Tổ dân phố Đăng Lèn – TT Lạc Dương

Chi cục trưởng:

Trần Xuân Thể

Phó Chi cục trưởng:

Đinh Văn An

Điện thoại:+ Cơ quan:

063 3839093

Điện thoại:+ Cơ quan:

063 3839092

                 + Nhà riêng:

 

                 + Nhà riêng:

063 3829690

                  + Di động:

012 52589789

                  + Di động:

090 9810068

Email:

txtheldo@gso.gov.vn

Email:

dvanldo@gso.gov.vn

Tổng số CBCC

05

 

© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt