CHI CỤC THỐNG KÊ HUYỆN ĐAM RÔNG

Địa chỉ: Khu Trung tâm hành chính huyện - Thôn 1 – xã Rô Men

huyện Đam Rông

      Chi cục trưởng:

Đặng Quốc Phương

Điện thoại: + Cơ quan

063 3616076

                   + Nhà riêng

063 3707005

                   + Di động:

090 8187280

Email

dqphuongldo@gso.gov.vn

Tổng số CBCC

03

© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt