CHI CỤC THỐNG KÊ THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

Địa chỉ: Khu Liên cơ quan - 10 đường ¾ - Phường 3 – Tp Đà Lạt

Chi cục trưởng:

Nguyễn Danh Hải

Phó Chi cục trưởng:

Huỳnh Văn Quỳnh

Điện thoại:+ Cơ quan:

063 3825708

Điện thoại:+ Cơ quan:

063 3825708

                  + Nhà riêng:

063 3829235

                  + Nhà riêng:

 

                  + Di động:

0979887890

                  + Di động:

094 4102012

Email:

ndhaildo@gso.gov.vn

Email:

 

Tổng số CBCC

07

 

© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt