PHÒNG THANH TRA THỐNG KÊ

Trưởng phòng: Tạ Hoàng Vũ

Phó Trưởng phòng: Trần Thị Mỹ Hương

Điện thoại: + Cơ quan   : 063 3837705

                  + Nhà riêng : 063 3991363

                  + Di động    : 091 3181576

Điện thoại: + Cơ quan   : 063 3837705

                  + Nhà riêng : 063 3834141

                  + Di động    : 098 2342226

Email: thvudo@gso.gov.vn

Email: ttmhuongldo@gso.gov.vn

Tổng số CBCC

03 người

Chức năng, nhiệm vụ

Bao gồm các nghiệp vụ Thanh tra, Pháp chế, Tuyên truyền, Kế hoạch hóa thông tin, Thi đua – Khen thưởng, Phương pháp chế độ và Công nghệ thông tin

  

© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt