PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

Phó Phụ trách phòng: Đinh Văn An

Kế toán trưởng: Lê Thị Kim Chi

Điện thoại: + Cơ quan   : 063 3540134

                    + Nhà riêng : 063 3829690

                    + Di động    : 090 9810068

Điện thoại: + Cơ quan   : 063 3901603

       + Nhà riêng : 063 3531113

                    + Di động    : 091 8972771

Email: lxhaoldo@gso.gov.vn

Email: ltkchildo@gso.gov.vn

Tổng số CBCC

06 người

Chức năng, nhiệm vụ

 

Bao gồm các nghiệp vụ về Tổ chức, Cán bộ, Đào tạo, Hành chính, Quản trị, và Kế toán

 

 

 

© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt