PHÒNG THỐNG KÊ THƯƠNG MẠI

Trưởng phòng: Đỗ Ngọc Phước

Phó Trưởng phòng: Lê Thị Vân

Điện thoại: + Cơ quan   : 063 3833721

                    + Nhà riêng : 063 3522667

                    + Di động    : 098 9624648

Điện thoại: + Cơ quan   : 063 3833721

       + Nhà riêng : 063 3824799

                    + Di động    : 097 8720848

Email: dnphuocldo@gso.gov.vn

Email: ltvanldo@gso.gov.vn

Tổng số CBCC

04 người

Chức năng, nhiệm vụ

 

Bao gồm các nghiệp vụ thống kê Thương mại, Khách sạn, Nhà hàng, Du lịch, Dịch vụ, Giao thông, Vận tải, Bưu chính, Viễn thông và Giá

 

© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt