PHÒNG THỐNG KÊ CÔNG NGHIỆP – XÂY DỰNG

Trưởng phòng: Nguyễn Đức Sơn

Phó Trưởng phòng: Trương Thị Mộng Di

Điện thoại: + Cơ quan   : 063 3820474

                    + Nhà riêng :

                    + Di động    : 0918810790

Điện thoại: + Cơ quan   : 063 3820474

                    + Nhà riêng : 063 3820810

                    + Di động    : 090 8620471

Email: ndsondo@gso.gov.vn

Email: ttmdildo@gso.gov.vn

Tổng số CBCC

05 người

Chức năng, nhiệm vụ

 

Bao gồm các nghiệp vụ thống kê Công nghiệp, Xây dựng và Vốn đầu tư

 

 

© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt