PHÒNG THỐNG KÊ NÔNG NGHIỆP

Trưởng phòng: Đỗ Văn Thành

Điện thoại: + Cơ quan   : 063 3825817

                    + Nhà riêng : 063 3707980

                    + Di động    : 091 8816885

Email: dvthanhldo@gso.gov.vn

Tổng số CBCC: 3 người

Chức năng, nhiệm vụ

Bao gồm các nghiệp vụ thống kê Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản

 

 

© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt