PHÒNG THỐNG KÊ TỔNG HỢP

          - Trưởng phòng

Tạ Hoàng Vũ

Điện thoại: + Cơ quan:

                    + Nhà riêng

                    + Di động

0633825016

 

0913181576

Email:

thvuldoldo@gso.gov.vn

          - Tổng số CBCC

04 người

Chức năng, nhiệm vụ

Bao gồm các nghiệp vụ thống kê Tổng hợp, Tài khoản quốc gia

 

 

© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt