Đề án 312

Ngày 02 tháng 03 năm 2010 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 312/QĐ-TTg về việc đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê với mục tiêu:

Đổi mới và áp dụng đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê, hình thành hệ thống thông tin thống kê quốc gia thống nhất, thông suốt và hiệu quả phù hợp với tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế nhằm cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời các thông tin thống kê đáp ứng nhu cầu phân tích, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, Nhà nước; công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, của các Bộ, ngành và địa phương và của các tổ chức, cá nhân.

Các văn bản liên quan download theo các đường link sau:

1. Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 02/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ

2. Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Hệ thống chỉ tiêu Thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

3. Quyết định số 77/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

5. Thông tư số 04/2011/TT-BKHĐT ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành biểu mẫu báo cáo thống kê áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

6. Quyết định số 2213/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng v/v ban hành biểu mẫu thu thập Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh.

7. Phân công Sở Tài nguyên và Môi trường

8. Phân công Sở nội vụ

9. Phân công Trung tâm khí tượng thuỷ văn tỉnh

10. Phân công Cục thống kê

11. Phân công Sở y tế

12. Phân công Sở tư pháp

13. Phân công Tòa án nhân dân cấp tỉnh

14. Phân công Sở Lao động, Thương binh và xã hội 

15. Phân công Ban tổ chức tỉnh ủy 

16. Phân công Sở Tài chính 

17. Phân công Sở Kế hoạch và đầu tư

18. Phân công Sở Xây dựng

19. Phân công Kho bạc Nhà nước tỉnh

20. Phân công Bảo hiểm xã hội tỉnh

21. Phân công Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

22. Phân công Sở Công thương

23. Phân công Sở Giao thông vận tải

24. Phân công Công an tỉnh

25. Phân công Sở Thông tin và truyền thông

26. Phân công Sở Khoa học và công nghệ

27. Phân công Sở Giáo dục và đào tạo

28. Phân công Sở Văn hoá, thể thao và du lịch

29. Phân công Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh

30. Phân công Liên minh hợp tác xã cấp tỉnh

31. Phân công Mặt trận tổ quốc tỉnh

32. Phân công Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh

33. Phân công Chi cục dân số- Kế hoạch hoá gia đình

34. Phân công Bưu điện tỉnh

35. Phân công Ban an toàn giao thông

36. Thông tư số 08/2012/TT-BKHĐT ngày 07/11/2012 quy định chế độ báo cáo Thống kê tổng hợp áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

37. Biểu chế độ báo cáo tổng hợp áp dụng cho các Cục Thống kê

38. Giải thích chế độ báo cáo

 

 

 

HỆ THỐNG CHỈ TIÊU CẤP HUYỆN, XÃ
1. Hệ thống biểu mẫu áp dụng cho các phòng, ban
2. Hệ thống biểu mẫu áp dụng cho các xã/phường/thị trấn

 

 

© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt